Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Catechese voor volwassenen

Volwassenencatechese is een belangrijke prioriteit binnen de parochiecatechese!

Catechese voor volwassenenHet doel van de catechese is dat mensen binnen een geloofs­ge­meen­schap groeien in hun geloof in God, in hun per­soon­lijke relatie met Jezus Christus.

Vanuit inzichten uit de ont­wik­ke­lingspsycho­lo­gie wordt dui­de­lijk, dat vol­was­se­nen in ver­schil­lende fasen van hun leven opnieuw gecon­fron­teerd wor­den met (reli­gi­euze) vragen. Een goede vol­was­se­nen­ca­te­che­se speelt hierop in. Tevens bena­drukt dit ook in reli­gi­euze zin het belang van levenslang leren. We blijven immers allemaal levenslang leer­ling van Jezus.
Elke relatie kan zich in de tijd ver­die­pen, en zo is het ook met de relatie met God.

Vormingsaanbod van het Bisdom (studies en cursussen)

Hier­voor ver­wij­zen we u graag door naar de web­si­te van het Theo­lo­gisch Instituut Sint Boni­fa­tius. Het Bo­ni­fa­tius­insti­tuut volgt het pro­gram­ma van een ker­ke­lijk hoger instituut voor gods­dienst­weten­schappen. Het biedt op deze wijze een moge­lijk­heid om theo­lo­gie te stu­de­ren aan mensen die volle­dig werk­zaam zijn. Daar­naast wordt een gees­te­lij­ke vor­ming gebo­den door het ge­za­men­lijk gebed en Eucha­ris­tie, door gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding, retraites en be­zin­nings­da­gen.

Vormingsaanbod Dio­ce­saan Missio­nair Centrum (retraites en be­zin­nings­da­gen)

Het Dio­ce­saan Missio­nair Centrum - ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’ in Heiloo or­ga­ni­seert regel­ma­tig retraites en be­zin­nings­da­gen. Ook is het een prach­tige bede­vaarts­plaats om alleen, met het gezin of om met een groep te bezoeken. Dage­lijks wordt er ten minste één eucha­ris­tie­vie­ring en biecht­gele­gen­heid aan­ge­bo­den. Daar­naast zijn er diverse facili­teiten, waar­on­der een winkeltje met koffiehuisje en gelegen­heid om te over­nach­ten.

Metho­den voor vol­was­se­nen­ca­te­che­se

Er zijn diverse metho­den be­schik­baar, aan de hand waar­van de catechese voor vol­was­se­nen in de pa­ro­chie(regio) vormge­ge­ven kan wor­den.

Een aantal werd al be­spro­ken onder het kopje Evangeli­sa­tie / Pre-catechese. Hier­on­der volgen er nog enkele metho­den:

 

Sycamore catechese

Sycamore is een cursus over het katho­lie­ke geloof en waarom dit rele­vant is voor ons leven nu. Er is ruimte om andere mensen te ont­moe­ten, ideeën uit te wisselen en over zaken na te denken die er echt toe doen. Ie­der­een is welkom.

Sycamore

DVD-serie Catho­li­cism

Een unieke reis door de wereld van het katho­lie­ke geloof! Gefilmd op 50 locaties in 15 lan­den. Het ma­te­ri­aal bestaat uit tien afleve­ringen op dvd, om zelf te kijken of samen met anderen. Het ma­te­ri­aal is Neder­lands onderti­teld. Er is een handlei­ding voor het gebruik in groepen.

DVD-serie Catholicism

DVD-serie Amazing Gift

Een stap-voor-stap uitleg bij de Eucha­ris­tie­vie­ring door fr. Stan Fortuna. Het ma­te­ri­aal bestaat uit 4 afleve­ringen op dvd, om zelf te kijken of samen met anderen. Het ma­te­ri­aal is Neder­lands onderti­teld. Met een handlei­ding voor het gebruik in groepen.

DVD-serie Amazing Gift

Geloven Nu

Elk Geloven Nu-boek bestaat uit acht hoofd­stukken, met daarin (Bijbel)tekst, enkele vragen dan wel sug­ges­ties voor groeps­be­spre­king, een afsluitend gebed, ma­te­ri­aal voor een beeldmedi­ta­tie en enige ach­ter­grondin­for­ma­tie bij de be­tref­fen­de (Bijbel)tekst. De methode richt zich primair op het geloofs­ge­sprek.

Geloven Nu

3MC - 3 Minuten Catechese

Een dvd met daarop 70 filmpjes van 3 minuten catechese. Duide­lijk uitleg van het katho­lie­ke geloof en tevens humoris­tisch. Voor jong en oud.

3 Minuten Catechese

Genesis tot Jezus

In zeven bij­een­komsten de Bijbel opnieuw ont­dek­ken. Dit is een Neder­landse vertaling van de cursus van Scott en Kimberley Hahn. Er is een werk­boek be­schik­baar voor de deel­ne­mers en een handlei­ding voor de bege­lei­ders. Meer in­for­ma­tie bij het Sint Paulus Instituut.

Genesis tot Jezus
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose