Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Synode over synodaliteit

Intro

Synode 2023De Kerk van God wordt in een synode bijeen­ge­roe­pen met de titel: ‘Voor een synodale Kerk: ge­meen­schap, par­ti­ci­pa­tie en zen­ding’. Paus Fran­cis­cus vraagt uit­druk­ke­lijk om deze synode te starten door met alle gelo­vi­gen samen te komen rond de vraag hoe wij als kerk meer synodaal kunnen wor­den: samen onderweg zijn. We doen dat door naar elkaar te luis­te­ren en zo te ont­dek­ken welke weg de heilige Geest met de Kerk wil gaan.

Paus Fran­cis­cus wil hiermee geen nieuwe Kerk maken, maar een Kerk die anders is, een Kerk die open is en nabij, een Kerk waarin ieder zich thuis voelt en kan participeren, een Kerk dus die echt ge­meen­schap is en missio­nair. Het is de bedoeling dat deze consul­ta­tie voor alle mensen die eraan deel­ne­men een verrijkende erva­ring mag zijn, een geloofsweg, een ont­moe­ting met de Heer, een aanra­king van de heilige Geest.

“Ik hoop op een Kerk waarin ie­der­een een rol heeft”

Video over de synode voor een synodale Kerk

Synode-team

De synode is geopend op zon­dag 17 ok­to­ber 2021 en de gesprekken lopen tot 31 maart 2022.
Het synode-team van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam bestaat uit:

 • Mgr. van Brugste­den sss
 • Corine van der Loos
 • Philip Weijers
 • Lisette van Oordt

Zij zijn bereik­baar per e-mail en tele­foon:

Diocesaan verslag bisschoppensynode
ge­pu­bli­ceerd: vrij­dag, 3 juni 2022
Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam publi­ceert vrij­dag 3 juni het dio­ce­sane ver­slag van de raadple­ging voor de bis­schop­pen­synode. Daarin staat wat er in de bis­dom­men is gebeurd, met wie er is ge­spro­ken en wat daar­van de uit­kom­sten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.
Terugblik eerste fase synode Fotoreportage
ge­pu­bli­ceerd: woens­dag, 25 mei 2022
Meer dan duizend mensen in ons bisdom hebben actief deel­ge­no­men aan synode­bij­een­komsten in pa­ro­chies of mi­gran­ten­ge­meen­schappen, in offi­cië­le overlegorganen van het bisdom, bij de reli­gi­euzen, ker­ke­lijke bewe­gingen en nieuwe ge­meen­schappen.
Viering en uitwisseling Synode
Zondag 15 mei - 15.00 uur - Bavo­kathe­draal Haar­lem
ge­pu­bli­ceerd: zater­dag, 14 mei 2022
Van harte nodigen wij eenie­der die zich betrokken voelt bij het synodaal proces uit voor een fees­te­lij­ke vie­ring en uit­wis­se­ling op zon­dag 15 mei, van 15.00 tot 17.00 uur in de St. Bavo Ka­the­draal, aan het Bis­schop Bottemanne­plein in Haar­lem.
Synodebijeenkomst 5 maart
Reli­gi­euzen, Nieuwe Ge­meen­schappen en Ker­ke­lijke Bewe­gingen
ge­pu­bli­ceerd: woens­dag, 9 februari 2022
Op zater­dag 5 maart 2022 vindt in de Kloosterhof in Noord-Scharwoude een synodale bij­een­komst plaats voor Reli­gi­euzen, Nieuwe Ge­meen­schappen en Ker­ke­lijke Bewe­gingen.
Ganzenbord over synodaal proces
ge­pu­bli­ceerd: vrij­dag, 19 no­vem­ber 2021
Het bisdom Palencia in Noord-Spanje ont­wik­kelde een ganzenbord om met kin­de­ren en jon­ge­ren de synodale weg te gaan. Want ook kin­de­ren en jon­ge­ren hebben ideeën over de stappen die wij moeten zetten om te groeien als een Kerk die samen met anderen op weg is in de 21ste eeuw.
Meer tijd voor diocesane fase Synode 2023
ge­pu­bli­ceerd: vrij­dag, 29 ok­to­ber 2021
Het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode in Rome heeft op vrij­dag 29 ok­to­ber aan de bis­schop­pen we­reld­wijd laten weten dat de bis­dom­men meer tijd krijgen voor de eerste fase van de Algemene Bis­schop­pen­synode ‘Voor een synodale kerk: communio, participatio, missio’. De einddatum voor die fase is verschoven van april naar 15 au­gus­tus 2022.
Synode 2021 - 2023
Meepraten op Bisdom-, continentaal- en wereldniveau
ge­pu­bli­ceerd: zon­dag, 24 ok­to­ber 2021
Sinds het Tweede Vati­caans Concilie wor­den er om de zoveel jaar bis­schop­pen­synodes gehou­den. In Rome, in het Vati­caan. Bis­schop­pen, experts op het terrein van het te bespreken on­der­werp en andere gasten wor­den dan geno­digd om bijna een maand lang (meestal in ok­to­ber) naar het hart van de Wereld­kerk te komen.
Synodale kerk op Kathedraal TV Video
Communie, participatie, missie
ge­pu­bli­ceerd: zater­dag, 23 ok­to­ber 2021
‘Voor een synodale kerk: communie, par­ti­ci­pa­tie, missie.’ Dit is het on­der­werp van de nieuwe bis­schop­pen­synode die plaats­vindt in ok­to­ber van 2023. Toch is de synode op 10 ok­to­ber 2021 al door de Paus geopend. En een week later werd hij gevolgd door alle bis­schop­pen ter wereld.
Aanvang voorbereidingstraject synode 2023
Communio - participatio - missio
ge­pu­bli­ceerd: vrij­dag, 8 ok­to­ber 2021
Zondag 10 ok­to­ber zal paus Fran­cis­cus het synodale proces openen en een week later wordt in ieder bisdom in de wereld een dio­ce­sane fase geopend van consul­ta­tie en gesprek over de thema's van de bis­schop­pen­synode van 2023 over synodali­teit.
Adsumus Sancte Spiritus
We staan voor U, Heilige Geest
ge­pu­bli­ceerd: vrij­dag, 17 sep­tem­ber 2021
Elke zit­ting van het Tweede Vati­caans Concilie begon met het gebed Adsumus Sancte Spiritus. De oor­spron­ke­lijke vertaling luidt: “Wij staan ​​voor U, Heilige Geest”. Het gebed wordt al vele eeuwen gebruikt op concilies, synodes en andere ker­ke­lijke bij­een­komsten. Het gebed wordt toege­schre­ven aan de heilige Isidorus van Sevilla.

Deel­ne­men

Wil je deel­ne­men aan een synode-bij­een­komst, maar heb je nog geen uit­no­di­ging of aan­kon­di­ging gezien? Neem contact op met het se­cre­ta­riaat of de pastor van de kerk­ge­meen­schap waarbij je betrokken bent om te vragen wanneer dat kan. Hier­on­der staat een (beperkte) lijst van bij­een­komsten in maart.

Je mag ook zelf ini­tia­tief nemen en een bij­een­komst or­ga­ni­se­ren. Doe dit liefst wel in overleg met de pastor of neem contact op met het synode-team via synode@bisdomhaarlem-amster­dam.nl en zorg dat je uiter­lijk op 31 maart je ver­slag opstuurt.

Vrouwen

Het Netwerk Katho­lie­ke Vrouwen heeft een Vragen­lijst gelan­ceerd waaraan alle vrouwen vanuit huis kunnen deel­ne­men. U vindt de lijst via deze deze link

Data in de pa­ro­chies (van noord naar zuid)

 • Heiloo
  voor mensen die een band hebben met het Hei­lig­dom
  Dins­dag 15 maart van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19u)
  Aanmel­den tot 11 maart: info@olvter­nood.nl of 072-5051288 (tussen 10 en 15u).
 • Hoorn
  Zater­dag 5 maart van 13.30 tot 16.00 uur
  H. Hieronymus­kerk te Wognum, Kerkweg 1, 1687 PJ Wognum
  Aanmel­den tot 24 februari: pastoor@rkmatteus.nl
 • Alkmaar
  Maan­dag 7 maart om 19.00 uur
  Aanmel­den: j.nagengast9@upcmail.nl
 • Lange­dijk
  Woens­dag 6 april om 19.00 uur
  Aanmel­den: j.nagengast9@upcmail.nl
 • Regio Heiloo
  om 20.00 uur
  Aanmel­den: j.nagengast9@upcmail.nl
 • Purmerend
  Woens­dag 16 maart om 19.30 uur
  Kaas­markt 15, 1441 BG Purmerend
 • Edam
  Dins­dag 15 maart om 19.00 uur
  19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring en om 20.00 uur beginnen we de Synodale ont­moe­ting
  Voorhaven 124, 1135 BB Edam
 • Volen­dam
  Maan­dag 14 maart - Deze bij­een­komst is komen te vervallen
 • Purmerend
  Dins­dag 15 maart
 • Edam
  Woens­dag 16 maart
 • Zaanstreek - IJmond
  Zater­dag 19 maart
  Esplanade­zaal van de Maria­kerk, Spoellaan 1 te Heems­kerk.
 • Haar­lem
  Donder­dag 3 maart van 17.00 tot 21.00 uur
  H. Fran­cis­cus­paro­chie i.o., locatie Linge­straat 1, Haar­lem-Noord, Fran­cis­cus­zaal
  Aanmel­ding: deken­vanhaarlem@gmail.com
 • Haar­lem
  Jon­ge­ren­bij­een­komst
  Maan­dag 14 maart om 20 uur
  Linge­straat 1, Haar­lem-Noord
  Aanmel­ding: deken­vanhaarlem@gmail.com
 • Am­ster­dam-Noord
  voor mensen tot 30 jaar
  Woens­dag 9 maart om 19.30 uur
  Pas­to­raal centrum, Kamperfoelieweg 209
 • Am­ster­dam-Oost
  Vrij­dag 4 maart om 19.30 uur
  Annabo­ni­fa­tius­kerk, Tweede Ooster­park­straat 246
  Aanmel­den bij abg­paro­chie@gmail.com

Overige bij­een­komsten

 • Reli­gi­euze In­sti­tu­ten, Nieuwe Bewe­gingen en Ker­ke­lijke Ge­meen­schappen
  Zater­dag 5 maart van 10.30 uur tot 16.00 uur
  Aanmel­den bij synode@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

 

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose