Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Synode over synodaliteit

Intro

Synode 2023De Kerk van God wordt in een synode bijeen­ge­roe­pen met de titel: ‘Voor een synodale Kerk: ge­meen­schap, par­ti­ci­pa­tie en zen­ding’. Paus Fran­cis­cus vraagt uit­druk­ke­lijk om deze synode te starten door met alle gelo­vi­gen samen te komen rond de vraag hoe wij als kerk meer synodaal kunnen wor­den: samen onderweg zijn. We doen dat door naar elkaar te luis­te­ren en zo te ont­dek­ken welke weg de heilige Geest met de Kerk wil gaan.

Paus Fran­cis­cus wil hiermee geen nieuwe Kerk maken, maar een Kerk die anders is, een Kerk die open is en nabij, een Kerk waarin ieder zich thuis voelt en kan participeren, een Kerk dus die echt ge­meen­schap is en missio­nair. Het is de bedoeling dat deze consul­ta­tie voor alle mensen die eraan deel­ne­men een verrijkende erva­ring mag zijn, een geloofsweg, een ont­moe­ting met de Heer, een aanra­king van de heilige Geest.

“Ik hoop op een Kerk waarin ie­der­een een rol heeft”

Video over de synode voor een synodale Kerk

Synode-team

De synode is geopend op zon­dag 17 ok­to­ber 2021 en de gesprekken lopen tot 31 maart 2022.
Het synode-team van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam bestaat uit:

 • Mgr. van Brugste­den sss
 • Corine van der Loos
 • Philip Weijers
 • Lisette van Oordt

Zij zijn bereik­baar per e-mail en tele­foon:

Werkdocument Synode gepresenteerd
Continentale Fase ‘Voor een synodale Kerk’
ge­pu­bli­ceerd: don­der­dag, 27 ok­to­ber 2022
Op don­der­dag 27 ok­to­ber heeft het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode in Rome het werk­do­cu­ment voor de Continentale Fase van de synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ ge­pre­sen­teerd. Dit gebeurde tij­dens een pers­con­fe­ren­tie die werd gehou­den in het pers­cen­trum van de Heilige Stoel in Rome. Het do­cu­ment kreeg de titel ‘Vergroot de ruimte in uw tent’.
Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen
In oktober 2023 en oktober 2024
ge­pu­bli­ceerd: don­der­dag, 20 ok­to­ber 2022
De bis­schop­pen­synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ zal niet één, maar twee keer samen­ko­men. Dat laat het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode in Rome weten in een pers­be­richt. De eerste bij­een­komst is gepland van 4 tot 29 ok­to­ber 2023 en de tweede zal plaats­vin­den in ok­to­ber 2024.
Synode 2021-2023 naar continentale fase
ge­pu­bli­ceerd: woens­dag, 31 au­gus­tus 2022
Op vrij­dag 26 au­gus­tus 2022 mar­keerde een pers­con­fe­ren­tie in Rome de start van de Continentale fase van de Synode over de synodali­teit die van 2021 tot 2023 wordt gehou­den. Op 15 au­gus­tus werd de Dio­ce­sane fase af­ge­slo­ten.
Nationaal Synodeverslag
ge­pu­bli­ceerd: woens­dag, 24 au­gus­tus 2022
De nationale synthese voor de synode met als thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is op 15 au­gus­tus 2022 naar Rome gestuurd. De synthese is gemaakt op basis van de rapporten van de zeven bis­dom­men en het Militair Or­di­na­ri­aat en op basis van de reacties van tien lan­de­lijke katho­lie­ke organi­sa­ties.
Interview met Mgr. Hendriks over de Synode Video
Videoserie van Katholiekleven.nl
ge­pu­bli­ceerd: vrij­dag, 12 au­gus­tus 2022
Katho­liek­le­ven heeft zeven Neder­landse bis­schop­pen geïnter­viewd over de synodale Kerk. Deze inter­views ver­schij­nen in de maan­den juli en au­gus­tus op de web­si­te en de social media kanalen van Katho­liek­le­ven. Bekijk de video met het inter­view met Mgr. Hendriks.
Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
Synode 2021 - 2023
ge­pu­bli­ceerd: don­der­dag, 28 juli 2022
Van ok­to­ber 2021 tot half mei 2022 werd - op verzoek van paus Fran­cis­cus - in ieder bisdom in de wereld ge­spro­ken over de toe­komst van de Kerk. Het was de eerste fase van de Synode.
Diocesaan verslag bisschoppensynode
ge­pu­bli­ceerd: vrij­dag, 3 juni 2022
Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam publi­ceert vrij­dag 3 juni het dio­ce­sane ver­slag van de raadple­ging voor de bis­schop­pen­synode. Daarin staat wat er in de bis­dom­men is gebeurd, met wie er is ge­spro­ken en wat daar­van de uit­kom­sten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.
Synode 2021 - 2023
Bisdomblad SamenKerk editie juni
ge­pu­bli­ceerd: don­der­dag, 2 juni 2022
In ok­to­ber 2021 opende paus Fran­cis­cus de eerste fase van de bis­schop­pen­synode van 2023 over synodali­teit. Deze eerste fase vindt plaats in alle bis­dom­men over de hele wereld, ook in het onze. Volgend jaar vin­den bij­een­komsten plaats per wereld­deel en in ok­to­ber 2023 is de Synode in Vati­caan­stad in Rome.
Terugblik eerste fase synode Fotoreportage
ge­pu­bli­ceerd: woens­dag, 25 mei 2022
Meer dan duizend mensen in ons bisdom hebben actief deel­ge­no­men aan synode­bij­een­komsten in pa­ro­chies of mi­gran­ten­ge­meen­schappen, in offi­cië­le overlegorganen van het bisdom, bij de reli­gi­euzen, ker­ke­lijke bewe­gingen en nieuwe ge­meen­schappen.
Viering en uitwisseling Synode
Zondag 15 mei - 15.00 uur - Bavo­kathe­draal Haar­lem
ge­pu­bli­ceerd: zater­dag, 14 mei 2022
Van harte nodigen wij eenie­der die zich betrokken voelt bij het synodaal proces uit voor een fees­te­lij­ke vie­ring en uit­wis­se­ling op zon­dag 15 mei, van 15.00 tot 17.00 uur in de St. Bavo Ka­the­draal, aan het Bis­schop Bottemanne­plein in Haar­lem.
Synode 2021 - 2023
Samenkerk editie april
ge­pu­bli­ceerd: don­der­dag, 7 april 2022
In ok­to­ber 2021 opende paus Fran­cis­cus de eerste fase van de bis­schop­pen­synode van 2023 over synodali­teit. Deze eerste fase vindt plaats in alle bis­dom­men over de hele wereld - ook in het onze - en duurt tot au­gus­tus 2022. Volgend jaar vin­den bij­een­komsten plaats per wereld­deel en in ok­to­ber 2023 is de Synode in Vati­caan­stad in Rome.
Synodebijeenkomst 5 maart
Reli­gi­euzen, Nieuwe Ge­meen­schappen en Ker­ke­lijke Bewe­gingen
ge­pu­bli­ceerd: woens­dag, 9 februari 2022
Op zater­dag 5 maart 2022 vindt in de Kloosterhof in Noord-Scharwoude een synodale bij­een­komst plaats voor Reli­gi­euzen, Nieuwe Ge­meen­schappen en Ker­ke­lijke Bewe­gingen.
Synode 2021 - 2023
Februari-editie bisdomblad SamenKerk
ge­pu­bli­ceerd: don­der­dag, 3 februari 2022
In ok­to­ber 2021 opende paus Fran­cis­cus de eerste fase van de bis­schop­pen­synode van 2023 over synodali­teit. Deze eerste fase vindt plaats in alle bis­dom­men over de hele wereld - ook in het onze - en duurt tot au­gus­tus 2022. Volgend jaar vin­den bij­een­komsten plaats per wereld­deel en in ok­to­ber 2023 is de Synode in Vati­caan­stad in Rome.

Deel­ne­men

Wil je deel­ne­men aan een synode-bij­een­komst, maar heb je nog geen uit­no­di­ging of aan­kon­di­ging gezien? Neem contact op met het se­cre­ta­riaat of de pastor van de kerk­ge­meen­schap waarbij je betrokken bent om te vragen wanneer dat kan. Hier­on­der staat een (beperkte) lijst van bij­een­komsten in maart.

Je mag ook zelf ini­tia­tief nemen en een bij­een­komst or­ga­ni­se­ren. Doe dit liefst wel in overleg met de pastor of neem contact op met het synode-team via synode@bisdomhaarlem-amster­dam.nl en zorg dat je uiter­lijk op 31 maart je ver­slag opstuurt.

Vrouwen

Het Netwerk Katho­lie­ke Vrouwen heeft een Vragen­lijst gelan­ceerd waaraan alle vrouwen vanuit huis kunnen deel­ne­men. U vindt de lijst via deze deze link

Data in de pa­ro­chies (van noord naar zuid)

 • Heiloo
  voor mensen die een band hebben met het Hei­lig­dom
  Dins­dag 15 maart van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19u)
  Aanmel­den tot 11 maart: info@olvter­nood.nl of 072-5051288 (tussen 10 en 15u).
 • Hoorn
  Zater­dag 5 maart van 13.30 tot 16.00 uur
  H. Hieronymus­kerk te Wognum, Kerkweg 1, 1687 PJ Wognum
  Aanmel­den tot 24 februari: pastoor@rkmatteus.nl
 • Alkmaar
  Maan­dag 7 maart om 19.00 uur
  Aanmel­den: j.nagengast9@upcmail.nl
 • Lange­dijk
  Woens­dag 6 april om 19.00 uur
  Aanmel­den: j.nagengast9@upcmail.nl
 • Regio Heiloo
  om 20.00 uur
  Aanmel­den: j.nagengast9@upcmail.nl
 • Purmerend
  Woens­dag 16 maart om 19.30 uur
  Kaas­markt 15, 1441 BG Purmerend
 • Edam
  Dins­dag 15 maart om 19.00 uur
  19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring en om 20.00 uur beginnen we de Synodale ont­moe­ting
  Voorhaven 124, 1135 BB Edam
 • Volen­dam
  Maan­dag 14 maart - Deze bij­een­komst is komen te vervallen
 • Purmerend
  Dins­dag 15 maart
 • Edam
  Woens­dag 16 maart
 • Zaanstreek - IJmond
  Zater­dag 19 maart
  Esplanade­zaal van de Maria­kerk, Spoellaan 1 te Heems­kerk.
 • Haar­lem
  Donder­dag 3 maart van 17.00 tot 21.00 uur
  H. Fran­cis­cus­paro­chie i.o., locatie Linge­straat 1, Haar­lem-Noord, Fran­cis­cus­zaal
  Aanmel­ding: deken­vanhaarlem@gmail.com
 • Haar­lem
  Jon­ge­ren­bij­een­komst
  Maan­dag 14 maart om 20 uur
  Linge­straat 1, Haar­lem-Noord
  Aanmel­ding: deken­vanhaarlem@gmail.com
 • Am­ster­dam-Noord
  voor mensen tot 30 jaar
  Woens­dag 9 maart om 19.30 uur
  Pas­to­raal centrum, Kamperfoelieweg 209
 • Am­ster­dam-Oost
  Vrij­dag 4 maart om 19.30 uur
  Annabo­ni­fa­tius­kerk, Tweede Ooster­park­straat 246
  Aanmel­den bij abg­paro­chie@gmail.com

Overige bij­een­komsten

 • Reli­gi­euze In­sti­tu­ten, Nieuwe Bewe­gingen en Ker­ke­lijke Ge­meen­schappen
  Zater­dag 5 maart van 10.30 uur tot 16.00 uur
  Aanmel­den bij synode@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

 

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose