Bisdom Haarlem-Amsterdam


Met het bisdom naar Nederlandse Bedevaart in Rome

In navol­ging van de succes­volle Romereis in mei 2015 or­ga­ni­seert het bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam van maan­dag 14 t/m zater­dag 19 no­vem­ber 2016 nogmaals een bede­vaarts­reis naar Rome. Daar sluiten we aan bij de Neder­landse bede­vaart naar Rome van­wege het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid.

Neder­landse Dag

Romebedevaart 2016Tijdens deze bede­vaart vindt op dins­dag 15 no­vem­ber de ‘Neder­landse Dag’ plaats. Vele katho­lie­ke organi­sa­ties zoals KBO, Katho­liek Nieuws­blad en alle bis­dom­men zullen samen de eucha­ris­tie vieren in de Sint Pieters­kerk. Na de vie­ring zal Paus Fran­cis­cus per­soon­lijk alle Neder­lan­ders begroeten en toe­spreken. De dag zal vooral in het teken staan van vreugde en ver­bon­den­heid. Het belooft een unieke erva­ring te wor­den waar ie­der­een zich welkom mag voelen: pa­ro­chi­anen en pastores uit ons bisdom, bis­schop­pen en curie, samen op reis in ver­bon­den­heid en geloof.

Grote beziens­waar­dig­he­den

Ook maakt u deze week een wan­de­ling in het teken van barm­har­tig­heid door de gezellige wijk Trastevere en bezoekt u de andere grote basilieken, de S. Maria Maggiore en de St. Paulus-buiten-de-Muren, en andere bekende highlights van Rome als het Pantheon, Collosseum, Piazza Navona enz. De bede­vaart wordt af­ge­slo­ten met een zen­dings­vie­ring in de Sint-Jan van Lateranen, de ka­the­drale kerk van Rome. Uiter­aard is er genoeg vrije tijd om zelf de stad te verkennen en te genieten van deze bruisende Ita­li­aanse hoofd­stad.

Scavi

De pelgrims­groep van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal ook de ‘Scavi’ bezoeken onder de St. Pieters­kerk, bij­zon­dere archeo­lo­gische op­gra­vingen waar zich het graf van de apostel Petrus bevindt.

Vliegtuig

Deze Romereis betreft een vliegreis (vanaf Schiphol). De reis wordt begeleid door gidsen en reis­lei­ders, die goed bekend zijn met Rome.

Aanmel­den

U kunt zich tot 20 ok­to­ber a.s. aanmel­den (daarna is deelname af­han­ke­lijk van beschik­ba­re vliegtuig­stoelen en hotel­ka­mers). Deelname aan de reis bedraagt € 839,00 (toe­slag een­persoons­ka­mer: € 150,00).

Meer in­for­ma­tie en aanmel­ding

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose