Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Vreugdevolle bedevaart naar Rome

Bisdom Haarlem-Amsterdam Romebedevaart 2015

Samen met Mgr. Punt en zijn hulp­bis­schoppen Hendriks en Van Burgste­den hebben 800 pelgrims uit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam van 1 tot en met 7 mei een bij­zon­dere bede­vaart gemaakt naar Rome. De pelgrims kwamen vol van inspiratie en vreugde terug in Neder­land.

Hoogte­pun­ten

Een indruk­wek­kende processie van alle pelgrims vanaf de obelisk mid­den op het Sint Pieters­plein en aan­slui­tend de heilige Mis in de Sint Pieter opende de bede­vaart. Later in de week zou­den de pelgrims hier terug­ko­men om van dichtbij de audiëntie met paus Fran­cis­cus mee te maken.

Ook muzikaal gezien was het een bij­zon­dere reis. De Bavocantorij van het Ka­the­drale koor ver­zorgde een privéconcert voor emeritus-paus Bene­dic­tus. En tij­dens een speciale 4 mei-her­den­king met de am­bas­sa­deur van de Heilige Stoel, prins Jaime, ver­zorgde het Ka­the­drale koor een zeer indruk­wekkend concert.

Vie­rin­gen

De vie­rin­gen in de prachtige kerken van Rome bleken stuk voor stuk krachtige momenten te zijn. De pelgrims waren zeer onder de indruk van het bid­den en zingen met zo velen samen. Zowel het Ka­the­drale koor als een speciaal voor de gelegen­heid samen­gestelde Pelgrims­koor luister­den de vie­rin­gen op met fees­te­lij­ke zang.

Divers pro­gram­ma

De pelgrims, inge­deeld in groepen per pa­ro­chie­regio, trokken in de mid­da­gen de stad in voor stads­wan­de­lin­gen en het bezoeken van de vele beziens­waardig­he­den. Antoine Bodar ontving een groep bede­vaart­gangers in de Santa Maria del Anima en de gezinnen ontmoetten moeder Anima Christi (de moeder-overste van de ‘Blauwe Zusters’). De tieners wer­den rond­geleid door de ‘Scavi’ en de jon­ge­ren waren te gast bij de ge­meen­schap Sant’Egidio. Zo verspreidde de pelgrims zich door de stad, getooid met het herken­ba­re rood-wit-blauwe pelgrimssjaaltje.

Rozen­krans

De bisdom­bede­vaart werd af­ge­slo­ten met een viering in de Sint-Paulus-Buiten-de-Muren­basi­liek. Na afloop van de viering kreeg iedere pelgrim per­soon­lijk een rozen­krans uitgereikt door de bis­schop­pen. In zijn dank­woord gaf Mgr. Punt aan dat het bisdom zeker verder gaat met het or­ga­ni­se­ren van derge­lijke pelgrims­tochten. De vreugde en de po­si­tie­ve geest van alle mensen die zijn meegegaan, hebben een ieder goed gedaan!

Terugblik

Een ver­slag van dag tot dag in woord en beeld is terug te vin­den op deze site. Vanaf 1 juni zal dit een compleet over­zicht zijn van foto’s, speeches, preken en reacties van pelgrims.

Bisdom Haarlem-Amsterdam Romebedevaart 2015

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose