Bisdom Haarlem-Amsterdam
Vreugdevolle bedevaart naar Rome

Meivakantie 2015

Bisdom Haarlem-Amsterdam Romebedevaart 2015

Samen met Mgr. Punt en zijn hulp­bis­schoppen Hendriks en Van Burg­ste­den hebben 800 pelgrims uit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam van 1 tot en met 7 mei een bij­zon­dere bede­vaart gemaakt naar Rome. De pelgrims kwamen vol van in­spi­ra­tie en vreugde terug in Neder­land.

Hoogte­pun­ten

Een in­druk­wek­kende pro­ces­sie van alle pelgrims vanaf de obelisk mid­den op het Sint Pieters­plein en aan­slui­tend de heilige Mis in de Sint Pieter opende de bede­vaart. Later in de week zou­den de pelgrims hier terug­ko­men om van dichtbij de au­diën­tie met paus Fran­cis­cus mee te maken.

Ook muzikaal gezien was het een bij­zon­dere reis. De Bavo­can­to­rij van het Ka­the­drale koor ver­zorgde een privéconcert voor emeritus-paus Bene­dic­tus. En tij­dens een speciale 4 mei-her­den­king met de am­bas­sa­deur van de Heilige Stoel, prins Jaime, ver­zorgde het Ka­the­drale koor een zeer indruk­wekkend concert.

Vie­rin­gen

De vie­rin­gen in de prach­tige kerken van Rome bleken stuk voor stuk krach­tige momenten te zijn. De pelgrims waren zeer onder de indruk van het bid­den en zingen met zo velen samen. Zowel het Ka­the­drale koor als een speciaal voor de gelegen­heid samen­gestelde Pelgrims­koor luister­den de vie­rin­gen op met fees­te­lij­ke zang.

Divers pro­gram­ma

De pelgrims, inge­deeld in groepen per pa­ro­chie­regio, trokken in de mid­da­gen de stad in voor stads­wan­de­lin­gen en het bezoeken van de vele beziens­waar­dig­he­den. Antoine Bodar ont­ving een groep bede­vaart­gan­gers in de Santa Maria del Anima en de ge­zin­nen ontmoetten moe­der Anima Christi (de moe­der-overste van de ‘Blauwe Zusters’). De tieners wer­den rond­geleid door de ‘Scavi’ en de jon­ge­ren waren te gast bij de ge­meen­schap Sant’ Egidio. Zo verspreidde de pelgrims zich door de stad, getooid met het herken­ba­re rood-wit-blauwe pelgrimssjaaltje.

Rozen­krans

De bisdom­bede­vaart werd af­ge­slo­ten met een vie­ring in de Sint-Paulus-Buiten-de-Muren­basi­liek. Na afloop van de vie­ring kreeg iedere pelgrim per­soon­lijk een rozen­krans uit­gereikt door de bis­schop­pen. In zijn dank­woord gaf Mgr. Punt aan dat het bisdom zeker ver­der gaat met het or­ga­ni­se­ren van derge­lijke pelgrims­tochten. De vreugde en de po­si­tie­ve geest van alle mensen die zijn mee­ge­gaan, hebben een ieder goed gedaan!

Terug­blik

Een ver­slag van dag tot dag in woord en beeld is terug te vin­den op deze site. Vanaf 1 juni zal dit een compleet over­zicht zijn van foto’s, speeches, preken en reacties van pelgrims.

Bisdom Haarlem-Amsterdam Romebedevaart 2015

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose