Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Privacyverklaring

Privacyverklaring Bisdom Haarlem-AmsterdamVoor het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en zijn verbon­den ker­ke­lijke in­stel­lingen is privacy en een veilige omge­ving van groot belang. Deze privacy­ver­kla­ring is bedoeld om in­for­ma­tie te geven over het gebruik van per­soons­ge­ge­vens. Daar­naast geeft deze ver­kla­ring inzicht in de doelen en grond­slagen van gegevensver­wer­king binnen het bisdom.

Betrok­ke­nen kunnen in deze ver­kla­ring lezen welke per­soons­ge­ge­vens wor­den ver­werkt. Deze ver­kla­ring beschrijft tevens de rechten die een betrok­ke­ne heeft met betrek­king tot de ver­wer­king van zijn of haar per­soons­ge­ge­vens en wie daarvoor de contact­persoon bij het bisdom is.

De organi­sa­tie van de Katho­lie­ke Kerk in Neder­land is gebon­den aan spe­ci­fie­ke (ker­ke­lijke) regels, het Canoniek recht. Deze regels werken ook door in de privacybescher­ming. De Algemene Veror­dening Gege­vens­be­scher­ming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen ker­ke­lijke regels gegevens te ver­werken.

U heeft het recht dat er zorg­vul­dig en recht­ma­tig met uw per­soons­ge­ge­vens wordt omge­gaan. Daarom zorgt het bisdom ervoor dat uw privacy rechten en gege­vens­be­scher­ming op orde zijn door deze stan­daard te beveiligen en privacy­regels stan­daard toe te passen. Binnen het bisdom is eenie­der die op basis van zijn functie gegevens ont­vangt tot geheim­hou­ding verplicht.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en zijn verbon­den ker­ke­lijke in­stel­lingen verzamelen en ver­werken per­soons­ge­ge­vens in het alge­meen voor de volgende doel­ein­den:

 • Om te kunnen voldoen aan de admi­ni­stra­tieve ver­plich­tingen die door het ker­ke­lijk en bur­ger­lijk recht wor­den gesteld ten aanzien van het bestuur van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam;
 • Om een doel­ma­tige admi­ni­stra­tieve organi­sa­tie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en de dio­ce­sane archive­ring te verzekeren;
 • Om daardoor te kunnen bijdragen aan de heili­gings- ver­kon­di­gings- en bestuurs­op­dracht van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, zijn de­ke­na­ten, pa­ro­chies en verbon­den ker­ke­lijke rechts­personen;
 • Om te kunnen bijdragen aan het actualiseren van de ker­ke­lijke leden­ad­mi­ni­stra­ties en archieven van andere ker­ke­lijke rechts­personen;
 • Om te dienen als bron voor his­to­rische, statis­tische of weten­schap­pe­lijke doel­ein­den;
 • Voor iden­ti­fi­ca­tiedoel­ein­den;
 • Voor het uit­voeren van een over­een­komst;
 • Om eve­ne­menten en ac­ti­vi­teiten te kunnen or­ga­ni­se­ren die eraan bijdragen om bo­ven­staande doel­stel­lingen moge­lijk te maken;
 • Om mailingen, nieuws­brie­ven en pro­mo­tie­ma­te­riaal te kunnen versturen ten­ein­de bo­ven­staande doel­stel­lingen moge­lijk te maken;
 • Voor het publiceren van foto’s en film­ma­te­riaal van bisdom­acti­vi­teiten op onze web­si­te.

Op welke grond­slagen (‘rechtsgron­den’) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grond­slagen (‘rechtsgron­den’):

 • Uw toestem­ming;
 • De uit­voe­ring van een over­een­komst;
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wette­lijke ver­plich­ting.

De gegevens zijn nodig voor ons gerecht­vaar­digd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende ‘gerecht­vaar­digde belangen’:

 • Het uit­voeren van de ker­ke­lijke opdracht van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam/de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam;
 • Een doel­ma­tige organi­sa­tie van de rooms-katho­lie­ke ker­ke­lijke ge­meen­schap in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam;
 • Het uit­voeren van kerkor­de­lijke voorge­schre­ven pro­ce­dures, zoals ker­ke­lijke recht­spraak, finan­cieel toe­zicht en het bij­hou­den van registers;
 • Het onder­hou­den van contact met leden, be­stuurs­le­den en functiona­rissen binnen en buiten de Rooms-Katho­lie­ke Kerk;
 • De toe­gan­ke­lijk­heid van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk en de in­te­res­se voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk te ver­gro­ten;
 • Het voeren van corres­pon­dentie.

Bent u verplicht de gegevens te ver­strek­ken?

Ja, som­mi­ge gegevens vragen wij u verplicht op te geven. Wanneer u deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de over­een­komst met u niet aan­gaan.

We hebben de gegevens nodig om te voldoen aan wette­lijke ver­plich­tingen.

Worden uw gegevens verstrekt aan der­den?

Het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en de daar­mee verbon­den ker­ke­lijke in­stel­lingen delen per­soons­ge­ge­vens met der­den die namens hen diensten uit­voeren, bij­voor­beeld:

 • Ker­ke­lijke in­stel­lingen binnen de Rooms-Katho­lie­ke Kerk­pro­vin­cie Neder­land;
 • Bedrijven die zorg dragen voor hosten, onder­hou­den en func­tio­ne­ren van web­si­tes van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en verbon­den ker­ke­lijke in­stel­lingen, alsmede bedrijven die zorgdragen voor het interne systeembeheer van de bisdom-organi­sa­tie;
 • Bedrijven die zorgdragen voor dienst­ver­le­ning op gebied van de admi­ni­stra­tieve organi­sa­tie en interne controle;
 • Onder­zoeksin­stel­lingen die onder­zoek ver­rich­ten voor weten­schap­pe­lijke, his­to­rische of statis­tische doel­ein­den.

Worden uw gegevens doorge­ge­ven naar buiten de Europese Econo­mische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Econo­mische Ruimte, ze wor­den alleen opge­slagen op servers die zich binnen de Europese Econo­mische Ruimte bevin­den.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet lan­ger dan nood­za­ke­lijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ont­van­gen en/of gebruiken. Hierbij han­te­ren wij de wette­lijke bewaar­ter­mijnen.

Hoe wor­den uw gegevens beveiligd? 

Beveili­ging van per­soons­ge­ge­vens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te be­scher­men, nemen wij de volgende maat­regelen:

 • Toegang tot per­soons­ge­ge­vens wordt afgeschermd met gebruikers­naam en wacht­woord;
 • Wij nemen fysieke maat­regelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescher­ming van systemen en ruimtes waar per­soons­ge­ge­vens opge­slagen zijn;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbin­dingen (Secure Sockets Layer of SSL) waar­mee alle in­for­ma­tie tussen u en onze web­si­te wordt afgeschermd wanneer u per­soons­ge­ge­vens invoert.

Welke rechten heeft u? 

Indien u aan ons per­soons­ge­ge­vens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wij­zigen of te verwij­de­ren. Om mis­bruik te voor­ko­men kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te iden­ti­fi­ceren. Indien de gegevens niet kloppen kunt u ons verzoeken om de gegevens te wij­zigen of te laten verwij­de­ren. Behou­dens gewich­tige redenen zal het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een verzoek tot wijzi­ging of ver­wij­de­ring altijd honoreren. U kunt een derge­lijk verzoek aan ons richten via de contactge­ge­vens die in deze privacy­ver­kla­ring zijn opgeno­men.

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrek­king tot uw per­soons­ge­ge­vens:

 • om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • om in­for­ma­tie te ont­van­gen over de ver­wer­king van uw gegevens;
 • om incorrecte gegevens te laten corri­geren;
 • om onvolle­dige in­for­ma­tie compleet te maken, gezien de doel­ein­den waarvoor die wor­den verzameld en/of gebruikt;
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten verwij­de­ren;
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten ‘beperken’;
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de ver­wer­king) van uw gegevens;
 • om, als u toestem­ming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestem­ming weer in te trekken. De intrek­king geldt dan voor toe­koms­tig gebruik van uw gegevens;
 • als u de gegevens zelf hebt aange­le­verd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bij­voor­beeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestem­ming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uit­voeren van de over­een­komst, en als de gegevens elektro­nisch wor­den ver­werkt: om uw gegevens in een ges­truc­tu­reerd en gang­baar format mee te krijgen en, als dat tech­nische moge­lijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;

Als we uw gegevens gebruiken voor direct marke­ting doel­ein­den en u vraagt ons dat gebruik te staken, zullen wij dat doen.

In elektro­nische com­mer­ciële berichten is altijd een afmeld­knop opgeno­men zodat u zich kunt afmel­den van het ont­van­gen van die berichten.

Website sta­tis­tie­ken

Om inzicht te krijgen in het bezoek van deze web­si­te maken we gebruik van de services van Google Analytics. Daarbij zijn de in­stel­lingen dusdanig aan­ge­past dat we voldoen aan de vereisten die de Autori­teit Per­soons­ge­ge­vens daaraan stelt. Dat houdt in dat:

 • Er wor­den Google Analytics-coo­kies gebruikt;
 • We hebben een bewerkers­over­een­komst met Google gesloten;
 • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemas­keerd;
 • De optie ‘gegevens delen’ is uit­ge­zet;
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-coo­kies.

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacy­ver­kla­ring kunt u contact opnemen met:

U kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Autori­teit Per­soons­ge­ge­vens.

Kunnen we deze privacy­ver­kla­ring aanpassen?

Ja. Deze privacy­ver­kla­ring is van 26 februari 2023. We behou­den ons het recht voor deze privacy­ver­kla­ring aan te passen.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose