Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Overige sacramenten

De katho­lie­ke Kerk kent zeven sacra­menten, zeven momenten waarop een mens op heel bij­zon­dere wijze God in zijn of haar leven mag ervaren en ont­moe­ten. De zeven sacra­menten zijn: het doopsel, het vormsel, de eucha­ris­tie, het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning, het huwe­lijk, de wij­ding en het sacra­ment van de zieken.

Hier­on­der wor­den enkele cateche­tische sug­ges­ties naar voren gebracht m.b.t. sacra­menten, die nog niet eer­der be­spro­ken zijn op het Catechese gedeelte van deze web­si­te.

Sacra­ment van boete en ver­zoe­ning

‘Laat je verzoenen’ door Mgr. J. Hendriks

Verzoen je met jouw lot, jouw naaste of met God. Dat klinkt erg ge­mak­ke­lijk, maar is niet een­vou­dig. Dit boekje wil helpen om de pijn uit je hart weg te halen, je te laten genezen en je te verzoenen met jezelf, met je lot, met je naaste en met God.

Laat je verzoenen - Mgr. Hendriks

Video Sacra­ment van boete en ver­zoe­ning

Door Bewust Katho­liek

Op de web­si­te Bewust Katho­liek zijn filmpjes te vin­den (van gemiddeld 8 minuten) over de sacra­menten. Er is ook een filmpje over de het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning te vin­den. Bij het filmpje zijn gespreks­vra­gen te down­loa­den.

Bewust Katholiek - Sacramenten

Het huwe­lijk

Huwe­lijks­ma­ga­zine: Ja, ik wil (2018)

Een magazine om mensen uit te nodigen na te denken over de bete­ke­nis van het huwe­lijk met o.a. erva­ringen en ge­tui­ge­nissen. Het blad is een ge­za­men­lijk ini­tia­tief van het Centrum voor Huwe­lijk en Gezin (CHG) van het bisdom Roermond en het Sint-Fran­cis­cus­cen­trum van het bisdom Breda. Het magazine is bedoeld als aan­vul­ling op de huwe­lijks­voor­be­rei­dings­bij­een­komsten die in pa­ro­chies plaats­vin­den. In het rijk geïllustreerde blad staan tal van artikelen over liefde, het geheim van een gelukkige relatie en veel inter­views en ge­tui­ge­nissen van echtparen.

Magazine Ja, ik wil

Video over het Huwe­lijk

Door Bewust Katho­liek

Op de web­si­te Bewust Katho­liek zijn filmpjes te vin­den (van gemiddeld 8 minuten) over de sacra­menten. Er is ook een filmpje over de het huwe­lijk te vin­den. Bij het filmpje zijn gespreks­vra­gen te down­loa­den.

Bewust Katholiek - Sacramenten

De wij­ding

Karol – Een man die Paus werd

Een in­druk­wek­kende film, die het leven van Karol Wojtyla weergeeft vanaf zijn jeugd tot het moment dat hij paus wordt in 1978. In deze film wordt bovendien op een mooie manier inzichte­lijk hoe zijn roe­ping tot het pries­ter­schap zich ont­wik­keld heeft.

Karol - Een man die paus werd

Het sacra­ment van de zieken

Video over de Zie­ken­zal­ving

Door Bewust Katho­liek

Op de web­si­te Bewust Katho­liek zijn filmpjes te vin­den (van gemiddeld 8 minuten) over de sacra­menten. Er is ook een filmpje over de zie­ken­zal­ving te vin­den. Bij het filmpje zijn gespreks­vra­gen te down­loa­den.

Bewust Katholiek - Sacramenten
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose