Bisdom Haarlem-Amsterdam


Ledenadministratie van de R.K. Kerk

De pro­ce­dure m.b.t. in- en uit­schrij­ven en andere veel gestelde vragen m.b.t. de Leden­ad­mi­ni­stra­tie van de R.K. Kerk

De kerk­le­den­ad­mi­ni­stra­tie van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk

Ledenadministratie - old style
Leden­ad­mi­ni­stra­tie - old style

Een leden­admi­ni­stra­tie is een be­lang­rijk onder­deel van elke organi­sa­tie. Omdat sprake is van privégegevens moet hier zorg­vul­dig en volgens de wette­lijke regels mee wor­den omge­gaan. Regels over hoe bestan­den moeten wor­den beheerd, hoe mensen zich in- en uit kunnen schrijven. Bij de Rooms-Katho­lie­ke Kerk gaat het in Neder­land om de gegevens van enkele miljoenen mensen.

Deze notitie geeft ant­woord op de vraag naar de pro­ce­dures rond aan- en afmel­den als pa­ro­chi­aan en kerklid en op andere veel gestelde vragen over de kerk­le­den­admi­ni­stra­tie van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land.

Vast­ge­steld door de Neder­landse Bis­schop­pen
Utrecht, 19 februari 2013

Let op! Voor alles wat de leden­ad­mi­ni­stra­tie betreft (in/uit­schrij­vingen, wijzi­gingen enz.) moet men zich wen­den tot de eigen pa­ro­chie!

Vooraf: enkele gebruikte termen, afkor­tingen en organi­sa­ties

 • Pa­ro­chie: “Een pa­ro­chie is een bepaalde ge­meen­schap van christen­ge­lo­vigen, in een par­ti­cu­liere Kerk duur­zaam opgericht, waarover de her­der­lijke zorg, onder het gezag van de dio­ce­sane Bis­schop, aan een pastoor als haar eigen her­der toe­ver­trouwd wordt.” (canon 515 Wetboek van Canoniek Recht 1983).
  In Neder­land is een pa­ro­chie als algemene regel territoriaal bepaald (vgl. canon 518 Wetboek van Canoniek Recht 1983). De post­co­de van het kerklid bepaalt bij welke pa­ro­chie hij/zij hoort.
 • SILA: Stich­ting Inter­ker­ke­lijke Leden­admi­ni­stra­tie
 • SILA Stip: In de Ge­meen­telijke Basis­admi­ni­stra­tie staat achter de naam van iedere bur­ger die door een bij de SILA aan­ge­slo­ten kerk­genoot­schap bij de SILA als kerklid is aangemeld een ‘SILA-stip’. Het is niet let­ter­lijk een stip, maar een digi­taal kenmerk.
  Wanneer de betrokken bur­ger verhuist of overlijdt, weet de ge­meen­te­admi­ni­stra­tie door de SILA-stip dat de mutatie ook moet wor­den doorge­ge­ven aan de SILA.
  De ge­meen­te weet zelf niet bij wèlk kerk­genoot­schap de betrok­ke­ne hoort, wel dàt mutaties moeten wor­den doorge­ge­ven aan de SILA. Bij de SILA weet men bij welke kerk­genoot­schap de betrok­ke­ne behoort en zo kan de SILA de binnenge­ko­men mutatie door­ge­ven aan het kerk­ge­noot­schap waar het om gaat.
 • R.-K. Bureau voor de Leden­admi­ni­stra­tie: Bureau dat de leden van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk bijhoudt. De gegevens wor­den verkregen van de pa­ro­chies en van de SILA.

Voor adressen: zie onderaan deze pagina.

Pro­ce­dure rond in- en uit­schrij­ven

Vragen en ant­woor­den m.b.t. aan- en afmel­den bij een pa­ro­chie / de R.K. Kerk.

1. Onder welke pa­ro­chie hoor ik?

Ieder kerklid hoort in principe als pa­ro­chi­aan bij de pa­ro­chie waar hij/zij woont.

Zoek parochieAls er in uw directe omge­ving meer­dere pa­ro­chies zijn, dan kunt op de speciale site zoek­paro­chie.nl een hulp­mid­del vin­den om aan de hand van uw post­co­de te bepalen tot welke pa­ro­chie uw huis­a­dres hoort.

Overigens kent de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land het feno­meen van de ‘voor­keurs­paro­chie’. Dit betekent dat -wanneer u zich meer verwant voelt met een andere pa­ro­chie dan die waar­bin­nen u woont- u zelf vrij bent om dat ken­baar te maken aan de pa­ro­chie van uw voor­keur.

Inschrijven als pa­ro­chi­aan en kerklid

2. Hoe kan ik mij­zelf of mijn kind als kerklid bij de pa­ro­chie aanmel­den?

Alle gedoopte kerk­le­den zijn in principe opgeno­men in de kerk­le­den­admi­ni­stra­tie van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. Op het moment van aanmel­ding wordt een SILA-stip aan­ge­bracht bij uw naam in de Ge­meen­telijke Basis­admi­ni­stra­tie, zodat uw lidmaat­schap bij verhui­zing niet verloren gaat.

Be­lang­rijk is het om uzelf of uw kind aan te mel­den bij de plaat­se­lijke pa­ro­chie als er sprake is van:

 • nieuwe kerk­le­den. Kin­de­ren die gedoopt wor­den of mensen die op latere leef­tijd tot de Rooms-Katho­lie­ke Kerk toetre­den, moeten als nieuw kerklid een­ma­lig door de pa­ro­chie bij de SILA wor­den aangemeld. De bur­ger­lijke over­heid geeft dus ook geboorten van kin­de­ren van ouders met een SILA-stip niet zelf door aan de kerk­ge­noot­schappen;
 • een huwe­lijk tussen een katho­lie­ke en een niet-katho­lie­ke partner. Indien gewenst kan ook de niet-katho­lie­ke partner in de kerk­le­den­ad­mi­ni­stra­tie wor­den opgeno­men.
 • herin­schrij­ven (zie ver­der bij vraag 13).

3. Hoe bereik ik dat ik welis­waar pa­ro­chi­aan en kerklid blijf, maar niet meer word bena­derd door de pa­ro­chie?

Wanneer een pa­ro­chi­aan op een bepaald moment van de pa­ro­chie geen post, pa­ro­chie­blad of andere in­for­ma­tie meer wil ont­van­gen en ook niet meer door de pa­ro­chie bena­derd wil wor­den voor een finan­ciële bijdrage, dient men dat per brief schrifte­lijk ken­baar te maken aan de pa­ro­chie. Men komt dan in een ‘niet-actief’-bestand.

Nota bene: Men blijft in dit geval formeel wel inge­schre­ven als pa­ro­chi­aan en lid van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk.

4. Hoe voorkom ik dat mijn gegevens bekend zijn bij de ge­meen­te?

Door een SILA-stip is in de Ge­meen­telijke Basis­ad­mi­ni­stra­tie alleen bekend dat u lid bent van een kerk­ge­noot­schap, maar niet van welk kerk­ge­noot­schap. Als iemand nu wel pa­ro­chi­aan wil blijven, maar niet wil dat dit bekend is bij de bur­ger­lijke ge­meen­te in de Ge­meen­telijke Basis­ad­mi­ni­stra­tie, dan kan hij/zij dat ken­baar maken aan de pa­ro­chie. De SILA wordt dan gevraagd de koppeling met de Ge­meen­telijke Basis­ad­mi­ni­stra­tie te ver­bre­ken. Een en ander betekent wel dat een pa­ro­chi­aan voor­taan zelf verant­woor­de­lijk is voor aanmel­ding bij een nieuwe pa­ro­chie wanneer hij/zij verhuist.

Uit­schrij­ven als pa­ro­chi­aan en kerklid

5. Hoe kan ik uitge­schre­ven wor­den als pa­ro­chi­aan?

Als een pa­ro­chi­aan niet meer als zodanig inge­schre­ven wil staan, moet hij/zij dat middels een brief schrifte­lijk ken­baar maken bij de pa­ro­chie waarin hij/zij woont. De pa­ro­chie verwij­dert ver­vol­gens de per­soons­ge­ge­vens van de desbe­tref­fen­de persoon uit het eigen bestand en meldt hem/haar tevens af bij de SILA. Na een verhui­zing zal deze persoon dan ook niet meer bena­derd wor­den.

Nota bene: Men wordt in dit geval welis­waar uitge­schre­ven als pa­ro­chi­aan, maar blijft formeel wel lid van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk.

6. Hoe kan ik de­fi­ni­tief uitge­schre­ven wor­den als lid van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk?

Er zijn mensen voor wie het uit­schrij­ven uit een pa­ro­chie niet afdoende is. Zij willen ook dat er een aanteke­ning gemaakt wordt in het doop­re­gis­ter van de doop­paro­chie dat hij/zij is uitge­schre­ven als lid van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. In dat geval moet men dit ook in de brief (zoals bij vraag 5 genoemd) aan de pastoor van de pa­ro­chie waar men woont, ken­baar maken.

Nood­za­ke­lijk is dat men nauw­keurig aangeeft in welke pa­ro­chie (naam van de pa­ro­chie [dus niet van de paro­chie­kerk] en plaats­naam) men inder­tijd is gedoopt (zie ook een model­for­mu­lier aan het eind van dit do­cu­ment).

De pastoor van de pa­ro­chie waar men woont zal in een brief nog eens wijzen op de gevolgen van het zich de­fi­ni­tief uit­schrij­ven als lid van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. Voorts zal hij de be­tref­fen­de persoon het aanbod doen van een pas­to­raal gesprek. Blijft hij/zij bij het besluit om zich de­fi­ni­tief uit te schrijven of rea­geert hij/zij niet binnen een termijn van twee weken na het ont­van­gen van de brief van de pastoor, dan zal de pa­ro­chie-admi­ni­stra­tie de uit­schrij­ving ver­werken en -indien de doop­paro­chie is aange­ge­ven en deze op basis daar­van tra­ceer­baar is- de doop­paro­chie in­for­meren. De pastoor van de doop­paro­chie maakt ver­vol­gens een aanteke­ning in het doop­re­gis­ter dat de be­tref­fen­de persoon de­fi­ni­tief is uitge­schre­ven als lid van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk.

7. Welke zijn de con­se­quenties van het de­fi­ni­tief uitge­schre­ven zijn als lid van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk?

Als men middels een brief (zie vraag 5) schrifte­lijk ken­baar heeft gemaakt dat men een aanteke­ning in het doop­re­gis­ter wil dat men de­fi­ni­tief uitge­schre­ven is en men blijft bij dit besluit na (het aanbod van) een pas­to­raal gesprek, dan betekent dit dat men bij­voor­beeld:

 • geen sacra­menten meer kan ont­van­gen;
 • geen doop­ou­der kan zijn (peter of meter);
 • niet meer lid van een bestuur van pa­ro­chie of ker­ke­lijke in­stel­ling kan zijn;
 • geen ker­ke­lijke uit­vaart krijgt, tenzij bij uit­zon­de­ring.

Te allen tijde kan iemand terug­ko­men op zijn/haar beslis­sing om zich de­fi­ni­tief te laten uit­schrij­ven als lid van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. Alvorens deze uit­schrij­ving ongedaan kan wor­den gemaakt, is een gesprek met de pastoor van de pa­ro­chie vereist.

Andere veel gestelde vragen over de kerk­le­den­ad­mi­ni­stra­tie van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land

8. Ik ben als kind gedoopt maar kom nooit in de kerk. Ben ik dan toch pa­ro­chi­aan en kerklid?

Ja, ie­der­een die gedoopt is in een Rooms-Katho­lie­ke Kerk is katho­liek en lid van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. Het doopsel wordt vermeld in het doop­boek. Dan wor­den ook de gegevens opgeno­men in de parochiële kerk­le­den­ad­mi­ni­stra­tie. Wanneer iemand het contact met de Rooms-Katho­lie­ke Kerk verloren heeft of wanneer hij/zij de pa­ro­chie waar hij/zij woont niet (meer) finan­cieel steunt, blijf hij/zij toch pa­ro­chi­aan en kerklid.

9. Hoe komt de pa­ro­chie aan mijn gegevens?

Elke pa­ro­chie is voor de gegevens van haar kerk­le­den­ad­mi­ni­stra­tie af­han­ke­lijk van twee bronnen: haar eigen pa­ro­chi­anen en (eenmaal inge­schre­ven) het R.-K. Bureau voor de Leden­ad­mi­ni­stra­tie, die over mutaties door de SILA wordt geïn­for­meerd.

Van pa­ro­chi­anen wordt verwacht dat zij zelf de pa­ro­chie berichten over bij­voor­beeld de geboorte van een kind, (hernieuwde) be­trok­ken­heid van een persoon bij de pa­ro­chie, huwe­lijk met een niet-inge­schre­ven partner enz.

Het R.-K. Bureau voor de Leden­ad­mi­ni­stra­tie in­for­meert de pa­ro­chies in Neder­land over allerlei soorten wijzi­gingen. Denk hierbij aan ver­an­de­ringen in de bur­ger­lijke staat, ver­hui­zen of over­lij­den van mensen die staan inge­schre­ven bij de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. Het R.-K. Bureau voor de Leden­ad­mi­ni­stra­tie krijgt deze wijzi­gingen van de Stich­ting Inter­ker­ke­lijke Leden­ad­mi­ni­stra­tie (SILA). Deze stich­ting krijgt de gegevens op haar beurt weer van de Ge­meen­telijke Basis­ad­mi­ni­stra­tie (beter bekend als het bevol­kings­re­gis­ter) van­wege de zoge­naamde SILA-stip.

10. De pa­ro­chie heeft mijn gegevens geregistreerd maar niet dat ik een kind kreeg. Hoe kan dat?

De aangifte van een geboorte wordt niet door de Ge­meen­telijke Basis­ad­mi­ni­stra­tie via de SILA aan een kerk­ge­noot­schap verstrekt. Het R.-K. Bureau voor de Leden­ad­mi­ni­stra­tie verstrekt alleen gegevens/mutaties van mensen die al eer­der door hun pa­ro­chie zijn aangemeld en bij wie een zoge­naamde SILA-stip is geplaatst. Een pas­ge­bo­ren baby wordt dus niet auto­ma­tisch opgeno­men in de kerk­le­den­ad­mi­ni­stra­tie, ook al staan de ouders als rooms-katho­liek geregistreerd.

Pas wanneer het kind in de pa­ro­chie wordt gedoopt, plaatst de pastoor een aanteke­ning in het doop­re­gis­ter en wor­den de gegevens opgeno­men in de kerk­le­den­ad­mi­ni­stra­tie. Via het R.-K. Bureau voor de Leden­ad­mi­ni­stra­tie meldt de pa­ro­chie het kind aan bij de SILA zodat de SILA-stip geplaatst kan wor­den. Vanaf dat moment ont­vangt de pa­ro­chie steeds bericht als zich wijzi­gingen voordoen.

11. Kan ik als pa­ro­chi­aan passief lid blijven?

Indien iemand op een bepaald moment van zijn/haar pa­ro­chie geen post, pa­ro­chie­blad of andere in­for­ma­tie meer wenst te ont­van­gen en ook niet meer door de pa­ro­chie bena­derd wil wor­den voor een finan­ciële bijdrage, maar zich toch niet wil uit­schrij­ven als pa­ro­chi­aan en kerklid, dan dient hij/zij dat per brief schrifte­lijk ken­baar maken aan de pa­ro­chie. Men wordt dan in een ‘niet-actief’ bestand opgeno­men.

Nota bene: Men blijft in dit geval formeel wel inge­schre­ven als pa­ro­chi­aan en lid van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk.

12. Kan ik van de SILA-stip af?

Indien iemand wel pa­ro­chi­aan en kerklid wil blijven, maar het niet op prijs stelt dat dit op een of andere wijze bij de over­heid staat geregistreerd, dan dient men dit per brief schrifte­lijk aan de pa­ro­chie ken­baar te maken. Dan blijft men wel pa­ro­chi­aan en kerklid, maar wordt bij de SILA afgemeld. De SILA-stip wordt uit de Ge­meen­telijke Basis­ad­mi­ni­stra­tie verwij­derd. Een en ander betekent wel dat men zich zelf na een verhui­zing moet mel­den bij een andere pa­ro­chie. De pa­ro­chi­aan kan ook recht­streeks bij de SILA schrifte­lijk bezwaar maken tegen registratie.

13. Kan ik weer opnieuw toetre­den tot de Rooms-Katho­lie­ke Kerk?

Iemand die om welke reden dan ook eer­der heeft ken­baar gemaakt niet meer inge­schre­ven te willen staan bij de pa­ro­chie, kan dat besluit een­vou­dig herroepen door dit per brief schrifte­lijk aan de pa­ro­chie ken­baar te maken. De pa­ro­chie vraagt indien nodig om nadere gegevens.

Wanneer iemand zich ook de­fi­ni­tief heeft laten uit­schrij­ven als lid van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk en daar­van een aanteke­ning heeft laten maken in het doop­re­gis­ter van de pa­ro­chie waar men is gedoopt, is het vereist daarover in gesprek te gaan met de pastoor van de pa­ro­chie.

14. Kan de doop ongedaan gemaakt wor­den?

De pastoor van de pa­ro­chie waar iemand is gedoopt, kan in het doop­re­gis­ter aan­te­ke­nen dat hij/zij is uitge­schre­ven als lid van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. Wat een pa­ro­chie niet kan is de gegevens van deze gedoopte uit het doop­re­gis­ter verwij­de­ren. De Rooms-Katho­lie­ke Kerk stelt zich op het stand­punt dat de doop een­ma­lig en on­om­keer­baar is.

15. Ik ben verhuisd maar wil in mijn vorige pa­ro­chie actief blijven. Kan ik daar ook als pa­ro­chi­aan geregistreerd blijven staan?

In de kerk­le­den­ad­mi­ni­stra­tie van een pa­ro­chie staan alleen de rooms-katho­lie­ken inge­schre­ven die binnen de pa­ro­chiegrenzen wonen. Zij zijn -om het zo te zeggen- pa­ro­chi­anen van de ter­ri­to­ri­ale pa­ro­chie. Wanneer zij ver­hui­zen naar een andere pa­ro­chie, wor­den zij via het R.-K. Bureau voor de Leden­ad­mi­ni­stra­tie auto­ma­tisch inge­schre­ven in de nieuwe pa­ro­chie waar zij zijn komen te wonen. Willen zij echter pa­ro­chi­aan van hun oude pa­ro­chie blijven of pa­ro­chi­aan van een andere pa­ro­chie wor­den, dan dienen zij zich zelf te mel­den bij deze pa­ro­chie. Hier wor­den zij dan met de vermel­ding ‘voor­keurspa­ro­chi­aan’ geregistreerd; zij blijven echter als ‘pa­ro­chi­aan’ ook inge­schre­ven in de admi­ni­stra­tie van de pa­ro­chie waar zij wonen. De ter­ri­to­ri­ale pa­ro­chie zal hier reke­ning mee hou­den en hen dus veelal niet zelf actief bena­de­ren.

16. Kan ik als pa­ro­chi­aan/kerklid mijn gegevens recht­streeks via bij­voor­beeld in­ter­net inzien?

Het recht­streeks inzien van persoons­gegevens in de kerk­le­den­admi­ni­stra­tie is voor een pa­ro­chi­aan niet moge­lijk, noch via een com­puter noch bij het pa­ro­chie­se­cre­ta­riaat. Volgens het Regle­ment Bescher­ming Persoons­gegevens Pa­ro­chies hebben pa­ro­chi­anen wel recht op inzage in hun door de pa­ro­chie geregistreerde per­soons­ge­ge­vens. Voor inzage en correctie van hun persoons­gegevens ver­wijst dit Regle­ment pa­ro­chi­anen naar de eigen pa­ro­chie, waar zij een schrifte­lijk verzoek kunnen indienen.

Wanneer een pa­ro­chi­aan als betrok­ke­ne of als wette­lijk vertegen­woor­diger (van kin­de­ren die nog geen 16 jaar zijn) om inzage verzoekt, zal het kerk- / pa­ro­chie­bestuur hem/haar op een dui­de­lijke en be­grij­pe­lijke manier in­for­meren of en zo ja, welke gegevens wor­den gebruikt.

Op grond van de Wet Bescher­ming Persoons­gegevens zijn aan het ver­krij­gen van inzage de volgende voor­waar­den verbon­den:

 • Het kerk-/pa­ro­chie­bestuur moet kunnen vaststellen dat de betrokken pa­ro­chi­aan de persoon is op wie de persoons­gegevens betrek­king hebben;
 • De pa­ro­chi­aan kan alleen een inzageverzoek indienen als hij/zij 16 jaar of ouder is.

Bijlage

Adressen

Stich­ting Inter­ker­ke­lijke Leden­ad­mi­ni­stra­tie (SILA)
Postbus 209
6700 AE  Wa­ge­nin­gen
E-mail: info@sila.nl

R.-K. Bureau voor de Leden­ad­mi­ni­stra­tie
Postbus 215
6130 AE  Sittard
E-mail: leden@ipal.nu
www.rkle­den­ad­mi­ni­stra­tie.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose