Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Projectkoor Bisdom Haarlem-Amsterdam

Vanaf vrijdag 23 september

Projectkoor Bisdom Haarlem-AmsterdamHet project­koor is een li­tur­gisch koor dat enkele keren per jaar zingt bij speciale gelegen­he­den in ons het bisdom, zoals bij­voor­beeld een pries­ter- of diaken­wij­ding. We zingen Latijnse en Neder­lands­ta­lige meerstemmige gezangen maar met een­vou­dige melodieën die een goede en actieve deelname van de gelo­vi­gen aan­moe­di­gen. We zijn geen pro­fes­sio­neel koor maar een groep jonge mensen die door muziek en zang de schoon­heid van ons katho­lie­ke geloof tot uitdruk­king wil brengen.

Repe­ti­ties

Voor­af­gaand aan elke vie­ring waarin we zingen repe­te­ren we weke­lijks gedurende ongeveer acht weken. Daarna repe­teert het koor een periode niet tot er weer een nieuwe reeks van repe­ti­ties begint. Ie­der­een is vrij om aan te haken bij een repe­ti­tiereeks of er een over te slaan als je min­der tijd hebt.

Prak­tisch

Op maan­dag 14 no­vem­ber zingt het project­koor tij­dens de Heilige Mis bij het 25-jarig jubileum van het Wil­li­brord­semi­narie in Heiloo. De repe­ti­ties vin­den plaats op de volgende dagen:

  • Vrij­dag 23 sep­tem­ber
  • Vrij­dag 30 sep­tem­ber
  • Vrij­dag 7 ok­to­ber
  • Vrij­dag 14 ok­to­ber
  • Vrij­dag 28 ok­to­ber
  • Vrij­dag 4 no­vem­ber
  • Vrij­dag 11 no­vem­ber (Generale repe­ti­tie)

We repe­te­ren voor het hui­dige project in het Oesdom op het hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood (Kapellaan 146, 1851 PE Heiloo). Het pro­gram­ma van de repe­ti­ties ziet er als volgt uit:

  • 19.30 uur - Inloop met koffie en thee
  • 20.00 uur - Repe­ti­tie (halverwege pauze)
  • 21.30 uur - Einde van de repe­ti­tie
Pastoor Alvaro Rodriguez Luque

Welkom!

Vind je het leuk om mee te doen? Je bent van harte welkom!
Neem gerust contact met ons op voor meer in­for­ma­tie of om je aan te mel­den.

Pastoor Alvaro Rodriguez Luque

Contact

Inschrijf­for­mu­lier

(verplicht)
Welke in­for­ma­tie wil je ont­van­gen?

 

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose