Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kindercatechese

Hier­on­der wor­den een aantal ini­tia­tie­ven en metho­den t.a.v. kin­der­ca­te­che­se onder de aan­dacht gebracht.

Doorlopende catechese­me­tho­de Het Licht op ons pad

Het Licht op ons pad is een methode voor doorlopende pa­ro­chie­ca­te­che­se voor 4 t/m 18 jarigen. Ze bestaat uit een drie­ja­rige cyclus (jaar 1, 2 en 3), ver­deeld over vijf leef­tijdscate­go­rieën (4-6 jarigen, 7-9 jarigen, 10-12 jarigen, 13-15 jarigen en 16 jaar en ouder). Elke leef­tijdscate­go­rie heeft 16 bij­een­komsten per jaar met een tijdsduur van 90 minuten voor de pa­ro­chie en/of 45 minuten voor de school (zelf ge­mak­ke­lijk aan te passen).

De methode werkt volgens een cyclische structuur: pro­gram­maon­der­de­len hebben een vaste plaats in het geheel en komen om de drie jaar verdiept terug. Aan­slui­tend aan de Cate­chis­mus van de Katho­lie­ke Kerk komen de Bijbel, het credo, de 10 gebo­den, de sacra­menten en het gebed in elke leef­tijdscate­go­rie aan bod.

Het Licht op ons pad

Catechese van de Goede Herder

Deze catechese is bedoeld voor kin­de­ren vanaf 3 tot en met 12 jaar. Centraal staat, Jezus, de Goede Herder, met wie kin­de­ren al vroeg een relatie kunnen aan­gaan. Zo jong als ze zijn kunnen kin­de­ren al veel begrip hebben van wat gebeurt in de li­tur­gie en van de bete­ke­nis van Jezus’ aanwe­zig­heid in de wereld. In deze catechese krijgen ze (kort en beel­dend) thema’s aan­gereikt, waar­mee ze ver­vol­gens zelf aan de slag gaan. In 38 lan­den heeft men inmiddels goede erva­ringen opgedaan met deze vorm van catechese. Het is een mooie, maar bewer­ke­lijke vorm van catechese, omdat de gebruikte voorwerpen zelf gemaakt moeten wor­den.

Catechese van de Goede Herder

Geloven thuis

De bedoeling van Geloven thuis is om ouders en andere opvoe­ders op een prak­tische manier te helpen aan ideeën en ma­te­ri­alen om thuis hun (katho­lie­ke) gelo­vi­ge in­spi­ra­tie door te geven.

Geloven Thuis

Samuel Advies voor geloofsgroei

Samuel Advies voor geloofsgroei heeft al ruim 30 jaar erva­ring op het gebied van kin­der-en jeugd­werk in de Kerk, dus ook op het gebied van kin­der­ca­te­che­se.

Elke week verschijnt er op hun web­si­te bij­voor­beeld uitleg bij het evan­ge­lie van de ko­men­de zon­dag en ma­te­ri­aal voor de kin­der­woord­dienst van de ko­men­de zon­dag. Tevens zijn via de web­win­kel boeken, Bijbels, films en andere catechese ma­te­ri­alen voor kin­de­ren te be­stel­len.

Samuel Advies

Boek­win­kel Het Kruis­punt

In boek­win­kel Het Kruis­punt in Hoofd­dorp is het moge­lijk om rus­tig divers ma­te­ri­aal op het gebied van kin­der­ca­te­che­se in te kijken. Op de speciale kin­der­boekenzol­der vindt u een groot assorti­ment kin­der­bij­bels, gebe­den­boekjes, boeken rond de Bijbel, boeken rond thema’s als verdriet geboorte, feesten, kin­der­boekenweek, schei­ding, maar ook prenten­boeken en lees­boeken voor alle leeftij­den. De boek­win­kel is tevens zichtlo­ca­tie van uit­ge­ve­rij Adveniat. De boek­win­kel is geves­tigd in de voor­ma­lige paar­denstal van de H. Joannes de Doper kerk, Kruis­weg 1067a. Na een bezoek aan de winkel kunt u een wan­de­ling maken in de Bijbelse tuin die achter de kerk en de winkel ligt.

Boekwinkel Het Kruispunt

Websites voor de kin­der­woord­dienst

Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit

Het Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit heeft een aantal web­si­tes voor de kin­der­woord­dienst over­zich­te­lijk bij elkaar gezet. Deze web­si­tes kunnen ideeën geven voor de voor­be­rei­ding op de kin­der­woord­dienst tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring op zon­dag.

Centrum voor Parochiespiritualiteit
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose