Bisdom Haarlem-Amsterdam


Relatie met het jodendom

Relatie met het JodendomBisdom Haar­lem-Am­ster­dam on­der­houdt proac­tief de relatie met de Joodse ge­meen­schappen. Daartoe is diaken drs. Wim C. Timmer aan­ge­steld als dio­ce­saan referent. Een van de bekendste ini­tia­tie­ven is de ‘Dag van het Jo­den­dom’ die elk jaar op of rond 17 Januari wordt geor­ga­ni­seerd.

Katho­lie­ke Raad van het Jo­den­dom (KRJ)

Katholieke Raad voor het JodendomDe Katho­lie­ke Raad voor het Jo­den­dom (KRJ) houdt zich binnen de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land bezig met de joods-chris­te­lijke dialoog. De Raad wil de kennis van het jo­den­dom onder katho­lie­ken ver­gro­ten en sti­mu­leert de ont­moe­ting tussen katho­lie­ken en joden, ten dienste van elkaar en van de samen­le­ving. De Raad ver­zorgt hier­voor onder meer bij­een­komsten en publi­ca­ties.

Visie

De Rooms-Katho­lie­ke kerk wil haar relatie met het Jo­den­dom proac­tief onder­hou­den. Het belang om dit contact te intensiveren is gelegen in de over­tui­ging dat een beter verstaan van onze gemeen­schap­pe­lijke bronnen en het omgaan met onze gemeen­schap­pe­lijke ge­schie­de­nis tot ver­die­ping van ons ge­loofs­le­ven zal lei­den. Zowel Joden als Chris­te­nen putten hoop uit de Mes­si­aanse beloften en ver­wach­ting en vin­den ver­trouwen in het beleven en vieren van reli­gi­euze feesten en rituelen. Het uitwisselen van deze erva­ringen en over­tui­gingen doet elkaar beter verstaan en kan tot weder­zijdse in­spi­ra­tie lei­den. Het ver­die­pen van de eigen traditie kan ge­sti­mu­leerd wor­den door het delen van elkaars hoop en ver­trouwen.

Missie

De Rooms-Katho­lie­ke Bis­schop­pen Con­fe­ren­tie heeft het ini­tia­tief geno­men tot ‘De Dag van het Jo­den­dom’. De voor­be­rei­ding van deze ‘ont­moe­tings­dag’ is belegd bij de Katho­lie­ke Raad voor Kerk en Israël (KRI). De jaar­lijkse uit­wer­king wordt ver­zorgd door de werk­groep ‘Dag van het Jo­den­dom’. Vanuit ieder Diocees is er een ver­te­gen­woor­diging in dit gremium. Deze gedele­geer­den zijn de offi­cië­le Dio­ce­sane Referenten voor de relatie Joden en Chris­te­nen en ver­te­gen­woor­digen de eigen Bis­schop in deze.

De Dio­ce­sane Referent in­for­meert zijn Bis­schop en collega-pastores in het bisdom over de jaar­lijkse vie­ring van de ‘Dag van het Jo­den­dom’. Tevens sti­mu­leert hij de ver­die­ping van dit thema, ener­zijds middels dekenale ac­ti­vi­teiten en ander­zijds door het rea­li­se­ren van contact­mo­menten van de Bis­schop met de Joodse ge­meen­schap. Het doel is hierdoor een bijdrage te leveren aan de Joods-Chris­te­lijke dialoog en het intensiveren van deze betrek­kingen.

Dio­ce­saan referent Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Diaken Wim C. Timmer, diocesaan referent voor de relatie met het jodendomDrs. Wim C. Timmer (1960) is Diaken van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en werk­zaam als Rooms Katho­liek Justitieaal­moe­ze­nier in de Peni­tentiaire Inrich­ting Zuyder Bos & Amerswiel te Heer­hu­go­waard. Hij is in 1992 af­ge­stu­deerd aan de Katho­lie­ke Theo­lo­gische Uni­ver­si­teit Am­ster­dam bij de vak­groep Bijbel­we­ten­schap­pen. Tijdens zijn oplei­ding is hij als Student-assis­tent werk­zaam geweest voor de sectie Nieuwe Testa­ment en het onder­zoeks­pro­gramma Relatie Jo­den­dom Chris­ten­dom. In dit kader was hij betrokken bij de organi­sa­tie van diverse symposia, waarin de dialoog met en het leren van de Joodse traditie centraal stond. Ook heeft hij tij­dens zijn oplei­ding ver­schil­lende Bijbelse studiereizen geor­ga­ni­seerd en colleges in Jeru­za­lem gevolgd.

Adviseurs Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

 • Dr. Tineke de Lange
  T.deLange@rkk.nl
  Beleids­me­de­werker Katho­lie­ke Raad voor het Jo­den­dom
 • Drs. Jaap van der Meij
  pastorjaapm@gmail.com
  Lid Be­ge­lei­dings­com­mis­sie Jo­den­dom van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie

Contact­personen Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

 • Pastor Ignas Tilma
 • Diaken Colm Dekker

Dossier Jo­den­dom

Een over­zicht van nieuws­be­richten op deze web­si­te die betrek­king hebben op de relatie met het jo­den­dom zijn opgeno­men in een dossier:

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose