Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Doopsel / Catechumenaat

Sacrament van het Doopsel

Wat is het sacra­ment van het doopsel?

Door het sacra­ment van het doopsel wordt iemand christen. Hij of zij wordt kind van God, wordt bevrijdt van het kwaad en lid van de Kerk. Het doopsel is de voor­waarde om alle andere sacra­menten te kunnen ont­van­gen.

Gedoopt zijn betekent: mijn per­soon­lijke levens­ver­haal duikt onder in de stroom van de liefde van God (Paus Bene­dic­tus XVI in de jon­ge­rencate­chis­mus YouCat, 200).

Iemand wordt gedoopt doordat de pries­ter of diaken hem of haar drie maal in het water onderdompelt of drie maal met water be­spren­kelt, waarbij de volgende woor­den wor­den ge­spro­ken: “Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest”. Daarbij gaat de doop ook gepaard met een zal­ving, is er een wit doopkleed voor de dopeling en wordt zijn of haar doop­kaars aan de Paas­kaars aangestoken.

Als iemand gedoopt wil wor­den, moet hij of zij in Jezus geloven. Bij het doopsel wordt gevraagd dit geloof open­lijk te belij­den. Het doopsel kan wor­den toege­diend aan vol­was­se­nen of aan kin­de­ren. In dat laatste geval belij­den de ouders in plaats van het kind het geloof en beloven zij hun kind gelovig op te voe­den.

Voor­be­rei­ding op het doopsel

Vol­was­se­nen

Vol­was­se­nen die katho­liek willen wor­den, dienen hiertoe een voor­be­rei­dings­tra­ject te volgen. Dit traject, ook wel catechumenaat genoemd, bereidt voor op het ont­van­gen van het doopsel en/of vormsel. Per jaar wor­den in Neder­land ongeveer 800 mensen in de katho­lie­ke Kerk opgeno­men. Wilt u katho­liek wor­den of denkt u hierover, dan kunt u zich mel­den bij uw plaat­se­lijke pa­ro­chie.

Aan­be­vo­len literatuur

YouCat, de jon­ge­rencate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk

Deze cate­chis­mus volgt qua inhoud en opbouw de lijn van “haar grote broer”, het Com­pen­dium van de Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk. Ook het Com­pen­dium van de Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk is een aanra­der. Dit is een mooie samen­vat­ting van wat de katho­lie­ke Kerk leert. Het is zake­lijker ge­schre­ven, niet geïllustreerd en niet speciaal gericht op jon­ge­ren zoals de YouCat.

YouCat - jongerencatechismus

De katho­lie­ke Kerk verkennen

Dit boek is ge­schre­ven door Marcellino d’Ambrosio en geeft een een­vou­dige en prak­tische inlei­ding in de kern­pun­ten van het katho­lie­ke geloof. Geschikt voor mensen die katho­liek willen wor­den, maar ook voor diegenen die hun kennis van het katho­lie­ke geloof willen opfrissen.

De Katholieke Kerk verkennen

Twit­te­ren met God

In dit boek beant­woordt de Neder­landse pries­ter Michel Remery allerlei vragen van jon­ge­ren over geloof en leven. Ook geschikt om per keer een vraag of meer­dere vragen te behan­de­len met diegenen die zich voor­be­rei­den om katho­liek te wor­den.

Twitteren met God

Volwassen vragen naar de doop

Hand­rei­king voor de vorm­ge­ving van het catechumenaat

Deze hand­rei­king is een vertaling van de Duitse werkmap ‘Erwachsene fragen nach der Taufe’, met hier en daar aanpas­singen aan de Neder­landse situatie.

Be­gon­nen wordt met een uitleg over wat het catechumenaat inhoudt, ver­vol­gens wor­den er cateche­tische sug­ges­ties gegeven en tenslotte wor­den er voor­stel­len gedaan om de ver­schil­lende fases op de weg van het catechumenaat te markeren en de li­tur­gische vie­rin­gen voor te berei­den.

Deze hand­rei­king is bij­zon­der nut­tig voor een ieder die mensen voor­be­reidt om katho­liek te wor­den (dus niet zo zeer bedoeld voor nieuwe katho­lie­ken zelf).

Volwassen vragen naar de doop

Video Doopsel van Bewust Katho­liek

Op de web­si­te Bewust Katho­liek zijn filmpjes te vin­den (van gemiddeld 8 minuten) over de sacra­menten. Er is ook een filmpje over het Doopsel te vin­den, dat gericht is op vol­was­se­nen die katho­liek willen wor­den, maar ook op ouders die hun kindje willen laten dopen. Bij het filmpje zijn gespreks­vra­gen te down­loa­den.

Bewust Katholiek - Sacramenten

Ouders die hun kind willen laten dopen

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen zich mel­den bij hun plaat­se­lijke pa­ro­chie. Voor­af­gaand aan de vie­ring, waarin uw kind gedoopt kan wor­den, zult u een aantal gesprekken hebben met een pasto(o)r of een geschoolde vrij­wil­li­ger. Dit kunnen in­di­vi­duele gesprekken zijn of samen met andere ouders.

Ouders die hun kind willen laten dopen

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen zich mel­den bij hun plaat­se­lijke pa­ro­chie. Voor­af­gaand aan de vie­ring, waarin uw kind gedoopt kan wor­den, zult u een aantal gesprekken hebben met een pasto(o)r of een geschoolde vrij­wil­li­ger. Dit kunnen in­di­vi­duele gesprekken zijn of samen met andere ouders.

Magazine Nieuw Leven

Een magazine over het begin van het leven. Het magazine is bedoeld voor ouders die hun kind willen laten dopen, maar ook voor een ieder die een kin­derwens heeft of recent een kind heeft gekregen. Het magazine kan door pas­to­raal verant­woor­de­lijken gebruikt wor­den in het contact met ouders, die hun kind willen laten dopen, bij­voor­beeld tij­dens ouder­avon­den ter voor­be­rei­ding op het doopsel.

Tips voor gebruik van het magazine voor pas­to­raal verant­woor­de­lijken!

Via bij­gaande link zijn sug­ges­ties voor pas­to­raal verant­woor­de­lijken te down­loa­den om tij­dens voor­be­rei­dings­avon­den met ouders op het doopsel (in­di­vi­dueel of met een groep) met het magazine Nieuw Leven aan de slag te gaan.

Magazine Nieuw Leven
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose