Bisdom Haarlem-Amsterdam










Disclaimer

Dit is de web­si­te van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Hoewel aan de in­for­ma­tie op deze web­si­te de grootst moge­lijke zorg wordt besteed, is niets men­se­lijks ons vreemd.

Het bisdom is nimmer aansprake­lijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit, of ver­band houdt met, het gebruik van deze web­si­te of de onmoge­lijk­heid om deze te gebruiken.

Aan deze web­si­te kunnen geen rechten wor­den ontleend.

Het is de gebruiker van deze web­si­te niet toe­ge­staan de inhoud van de site te wij­zigen, te verkopen of in licentie te geven. Het is uit­slui­tend toe­ge­staan de in­for­ma­tie van deze site, zoals artikelen, foto's en teksten, voor per­soon­lijk of pa­ro­chieel gebruik over te nemen. Bronvermel­ding van de web­si­te en eventuele naamsvermel­ding van de auteur is verplicht indien in­for­ma­tie uit deze web­si­te wordt afge­beeld of geci­teerd.

Het is niet toe­ge­staan een hyperlink naar deze web­si­te zo in te richten dat een in­ter­net­ge­bruiker de web­si­te van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in een frame te zien krijgt van een andere in­ter­net­pa­gina.

Waar wordt gelinkt naar web­si­tes van der­den heeft het bisdom geen invloed op de inhoud van die web­si­tes, zijn eventuele opinies niet per de­fi­ni­tie die van het bisdom en aan­vaart Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam geen enkele aansprake­lijk­heid.





Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose