Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Eerste Heilige Communie

Wat is de Eerste Communie?

Bij de eerste communie mag iemand voor het eerst vol­waar­dig deelnemen aan de eucha­ris­tie­vie­ring. Dit kan zijn in het geval van een vol­was­se­ne die katho­liek wordt, en die bij voor­keur in één viering het sacra­ment van het doopsel en het vormsel ontvangt en tevens voor het eerst zijn of haar eerste communie doet. Kinderen doen meestal rond hun 7e levens­jaar hun eerste communie.

Eerste Heilige CommunieConcreet betekent dit dat ze in een fees­te­lij­ke eucha­ris­tie­vie­ring voor het eerst de hostie (het Lichaam van Christus, het geconsa­creerde brood) mogen ontvangen. De kinderen wor­den in hun eigen pa­ro­chie(regio) voor­be­reid op het ontvangen van de eerste communie.

De eerste communie is een begin en een uit­no­di­ging om de relatie met God voort te zetten en te verdiepen. Het is een uit­no­di­ging om nog veel vaker ter communie te gaan, om het sacra­ment van de eucha­ris­tie vaak te ontvangen.

In het sacra­ment van de eucha­ris­tie geeft Jezus Zichzelf aan de persoon die Hem ontvangt, opdat hij of zij met Hem verbon­den blijft. Het is de meest fan­tas­tische manier waarop God heel dicht met mensen verbon­den wil blijven (dichter kan niet!) en mensen wil sterken op hun levensweg, zodat zij zich kunnen inzetten voor anderen! Het ontvangen van de communie, is dan ook een bij­zon­der en heilig moment. Bij de eerste communie wordt gevierd dat kinderen (en vol­was­se­nen) hier voor het eerst deel aan mogen nemen.

Voor­be­rei­ding op de Eerste Communie

Projecten

Er zijn veel projecten in omloop, die kinderen helpen om zich voor te berei­den op het ontvangen van het sacra­ment van de eucha­ris­tie. Hieronder wor­den er een aantal genoemd.

Ik ben bij je

door Susan Balthussen (2017)

Dit is een eerste communie­pro­ject, dat is uitge­ge­ven binnen de doorlopende catechese methode Het Licht op ons pad. Het eerste communie­pro­ject kan ook los van Het Licht op ons pad gebruikt wor­den.

Het project wordt aan­be­vo­len door het Officium Catecheticum in Neder­land en de Interdio­ce­sane Com­mis­sie voor de Catechese van België.

Het project beslaat 10 bij­een­komsten voor de kinderen: 8 bij­een­komsten voor de eerste communie en 2 bij­een­komsten na de eerste communie. Het project bevat een bege­lei­ders­boek (€ 20,95) en een deel­ne­merspakket (€ 14,95). Het deel­ne­merspakket bevat naast het werk­boek o.a. ook een vrien­den­boekje, invul­kaar­tjes en een vierwijzer.

Ik ben bij je

Blijf dit doen

door Liesbeth Stalmeier (2012)

Dit is een mooi vormge­ge­ven communie­pro­ject, waarbij praten en doen elkaar aanvullen. Blijf dit doen slaat op blijven samen­ko­men om de eucha­ris­tie te vieren en een leer­ling van Jezus te blijven.

Het project is ontwikkeld door bisdom Rotter­dam en wordt aan­be­vo­len door het Officium Catecheticum van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap in Neder­land.

Het project bestaat uit acht bij­een­komsten voor de kinderen, één ouder/kind-bij­een­komst en twee ouder­avon­den. Het project bevat een bege­lei­ders­boek (€ 20) en een deel­ne­merspakket (€ 12,50). Het deel­ne­merspakket bevat naast het werk­boek o.a. ook een Eucha­ris­tie vierwijzer met uitleg over wat er gebeurt op ver­schil­lende momenten in de eucha­ris­tie­vie­ring.

Communieproject Blijf dit doen

Gods Grootste Geschenk

door Samuël Advies voor geloofsgroei (2008)

Bij dit eerste communie­pro­ject staat het thema van “het Geschenk” op ver­schil­lende wijzen centraal (o.a. de schep­ping, jezelf, het doopsel, vriend­schap, ver­ge­ving en uit­ein­de­lijk de Eucha­ris­tie).

Het project is vertaald uit het Engels (God’s Greatest Gift ge­schre­ven door Ber­na­dette Wilson) en is vertaald en bewerkt door mede­wer­kers van Samuël Advies voor geloofsgroei. Het project nodigt sterk uit om het li­tur­gisch jaar te integreren in het project.

Het project bestaat uit twaalf bij­een­komsten voor de kinderen en twee ouder­avon­den. Het project bevat een handlei­ding voor bege­lei­ders (€ 23,50) en een werk­boek voor de kinderen, ingebon­den dan wel los­bladig verkrijg­baar (€ 15).

Communieproject Gods Grootste Geschenk

Aan­be­vo­len literatuur over het sacra­ment van de eucha­ris­tie

De katho­lie­ke Kerk verkennen

Dit boek is ge­schre­ven door Marcellino d’Ambrosio en geeft een een­vou­dige en prak­tische inlei­ding in de kern­pun­ten van het katho­lie­ke geloof. Geschikt voor mensen die katho­liek willen wor­den, maar ook voor diegenen die hun kennis van het katho­lie­ke geloof willen opfrissen. De hoofdstukken 5 en 6 van het boek gaan over de eucha­ris­tie en geven prak­tische tips hoe de eucha­ris­tie­vie­ring meer te beleven.

De katholieke Kerk verkennen

Verhef je hart

Paus Fran­cis­cus over de Eucha­ris­tie

Stap voor stap verkent paus Fran­cis­cus de ver­schil­lende onder­de­len van de Eucha­ris­tie­vie­ring en gaat ook in op hun bete­ke­nis voor vandaag. Samuel Goyvaerts voorziet bij elk hoofdstuk enkele vragen en een methodiek om er in groep dieper op in te gaan. Deze uitgave leent zich prima voor een ouder­avond met ouders van eerste com­mu­ni­can­ten of voor de vor­ming van mis­die­naars. Het boek is te be­stel­len via het Carolushuis.

Verhef je hart

Video De Eucha­ris­tie

Uit de serie over sacra­menten van Bewust Katho­liek

Op de website Bewust Katho­liek zijn filmpjes te vin­den (van gemiddeld 8 minuten) over de sacra­menten. Er is ook een filmpje over de Eucha­ris­tie te vin­den, dat bij­voor­beeld gebruikt kan wor­den op een ouder­avond van eerste com­mu­ni­can­ten. Bij het filmpje zijn gespreks­vra­gen te down­loa­den.

Bewust Katholiek

Een extra impuls voor de communievoor­be­rei­ding!

Ervaar het geloof bij het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw (OLV) ter Nood in Heiloo

Het is moge­lijk om met de eerste communie­groep voor een dag naar het Hei­lig­dom van OLV in Heiloo te komen om de eerste communie-voor­be­rei­ding een extra impuls te geven.

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose