Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eerste Heilige Communie

Wat is de Eerste Communie?

Bij de eerste communie mag iemand voor het eerst vol­waar­dig deel­ne­men aan de eucha­ris­tie­vie­ring. Dit kan zijn in het geval van een vol­was­se­ne die katho­liek wordt, en die bij voor­keur in één vie­ring het sacra­ment van het doopsel en het vormsel ont­vangt en tevens voor het eerst zijn of haar eerste communie doet. Kin­de­ren doen meestal rond hun 7e levens­jaar hun eerste communie.

Eerste Heilige CommunieConcreet betekent dit dat ze in een fees­te­lij­ke eucha­ris­tie­vie­ring voor het eerst de hostie (het Lichaam van Christus, het geconsa­creerde brood) mogen ont­van­gen. De kin­de­ren wor­den in hun eigen pa­ro­chie(regio) voor­be­reid op het ont­van­gen van de eerste communie.

De eerste communie is een begin en een uit­no­di­ging om de relatie met God voort te zetten en te ver­die­pen. Het is een uit­no­di­ging om nog veel vaker ter communie te gaan, om het sacra­ment van de eucha­ris­tie vaak te ont­van­gen.

In het sacra­ment van de eucha­ris­tie geeft Jezus Zich­zelf aan de persoon die Hem ont­vangt, opdat hij of zij met Hem verbon­den blijft. Het is de meest fan­tas­tische manier waarop God heel dicht met mensen verbon­den wil blijven (dichter kan niet!) en mensen wil sterken op hun levensweg, zodat zij zich kunnen inzetten voor anderen! Het ont­van­gen van de communie, is dan ook een bij­zon­der en heilig moment. Bij de eerste communie wordt gevierd dat kin­de­ren (en vol­was­se­nen) hier voor het eerst deel aan mogen nemen.

Voor­be­rei­ding op de Eerste Communie

Projecten

Er zijn veel projecten in omloop, die kin­de­ren helpen om zich voor te berei­den op het ont­van­gen van het sacra­ment van de eucha­ris­tie. Hier­on­der wor­den er een aantal genoemd.

Ik ben bij je

door Susan Balthussen (2017)

Dit is een eerste communie­pro­ject, dat is uitge­ge­ven binnen de doorlopende catechese methode Het Licht op ons pad. Het eerste communie­pro­ject kan ook los van Het Licht op ons pad gebruikt wor­den.

Het project wordt aan­be­vo­len door het Officium Catecheticum in Neder­land en de Interdio­ce­sane Com­mis­sie voor de Catechese van België.

Het project beslaat 10 bij­een­komsten voor de kin­de­ren: 8 bij­een­komsten voor de eerste communie en 2 bij­een­komsten na de eerste communie. Het project bevat een bege­lei­ders­boek (€ 20,95) en een deel­ne­merspakket (€ 14,95). Het deel­ne­merspakket bevat naast het werk­boek o.a. ook een vrien­den­boekje, invul­kaar­tjes en een vier­wij­zer.

Ik ben bij je

Blijf dit doen

door Liesbeth Stalmeier (2012)

Dit is een mooi vormge­ge­ven communie­pro­ject, waarbij praten en doen elkaar aanvullen. Blijf dit doen slaat op blijven samen­ko­men om de eucha­ris­tie te vieren en een leer­ling van Jezus te blijven.

Het project is ont­wik­keld door bisdom Rotter­dam en wordt aan­be­vo­len door het Officium Catecheticum van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap in Neder­land.

Het project bestaat uit acht bij­een­komsten voor de kin­de­ren, één ouder/kind-bij­een­komst en twee ouder­avon­den. Het project bevat een bege­lei­ders­boek (€ 20) en een deel­ne­merspakket (€ 12,50). Het deel­ne­merspakket bevat naast het werk­boek o.a. ook een Eucha­ris­tie vier­wij­zer met uitleg over wat er gebeurt op ver­schil­lende momenten in de eucha­ris­tie­vie­ring.

Communieproject Blijf dit doen

Gods Grootste Geschenk

door Samuël Advies voor geloofsgroei (2008)

Bij dit eerste communie­pro­ject staat het thema van “het Geschenk” op ver­schil­lende wijzen centraal (o.a. de schep­ping, jezelf, het doopsel, vriend­schap, ver­ge­ving en uit­ein­delijk de Eucha­ris­tie).

Het project is ver­taald uit het Engels (God’s Greatest Gift ge­schre­ven door Ber­na­dette Wilson) en is ver­taald en bewerkt door mede­wer­kers van Samuël Advies voor geloofsgroei. Het project nodigt sterk uit om het li­tur­gisch jaar te integreren in het project.

Het project bestaat uit twaalf bij­een­komsten voor de kin­de­ren en twee ouder­avon­den. Het project bevat een handlei­ding voor bege­lei­ders (€ 23,50) en een werk­boek voor de kin­de­ren, ingebon­den dan wel los­bla­dig verkrijg­baar (€ 15).

Communieproject Gods Grootste Geschenk

Aan­be­vo­len literatuur over het sacra­ment van de eucha­ris­tie

De katho­lie­ke Kerk verkennen

Dit boek is ge­schre­ven door Marcellino d’Ambrosio en geeft een een­vou­dige en prak­tische inlei­ding in de kern­pun­ten van het katho­lie­ke geloof. Geschikt voor mensen die katho­liek willen wor­den, maar ook voor diegenen die hun kennis van het katho­lie­ke geloof willen opfrissen. De hoofd­stukken 5 en 6 van het boek gaan over de eucha­ris­tie en geven prak­tische tips hoe de eucha­ris­tie­vie­ring meer te beleven.

De katholieke Kerk verkennen

Verhef je hart

Paus Fran­cis­cus over de Eucha­ris­tie

Stap voor stap verkent paus Fran­cis­cus de ver­schil­lende onder­de­len van de Eucha­ris­tie­vie­ring en gaat ook in op hun bete­ke­nis voor vandaag. Samuel Goyvaerts voorziet bij elk hoofd­stuk enkele vragen en een metho­diek om er in groep dieper op in te gaan. Deze uitgave leent zich prima voor een ouder­avond met ouders van eerste com­mu­ni­can­ten of voor de vor­ming van mis­die­naars. Het boek is te be­stel­len via het Carolushuis.

Verhef je hart

Video De Eucha­ris­tie

Uit de serie over sacra­menten van Bewust Katho­liek

Op de web­si­te Bewust Katho­liek zijn filmpjes te vin­den (van gemiddeld 8 minuten) over de sacra­menten. Er is ook een filmpje over de Eucha­ris­tie te vin­den, dat bij­voor­beeld gebruikt kan wor­den op een ouder­avond van eerste com­mu­ni­can­ten. Bij het filmpje zijn gespreks­vra­gen te down­loa­den.

Bewust Katholiek

Een extra impuls voor de communie­voor­be­rei­ding!

Ervaar het geloof bij het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw (OLV) ter Nood in Heiloo

Het is moge­lijk om met de eerste communie­groep voor een dag naar het Hei­lig­dom van OLV in Heiloo te komen om de eerste communie-voor­be­rei­ding een extra impuls te geven.

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose