Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wat is Caritas?

Schilderij van Adriaen van der Werff
Schil­derij van Adriaen van der Werff

Caritas is binnen de katho­lie­ke kerk de gebruike­lijke naam voor de geor­ga­ni­seerde vormen van naasten­liefde. Het woord betekent ‘liefde’ en stamt van een Latijns woord dat ver­band houdt met de bete­ke­nis ‘duur’ en ‘waarde­vol’. Dat wat in het chris­te­lijk geloof duur en waarde­vol is zijn God en de mensen.

God houdt van mensen en onze reactie is dat wij Zijn mensen waarde­vol bena­de­ren. Caritas drukt wat dat betreft ook de spiri­tua­li­teit uit die we willen beleven en de hou­ding die we in concrete daden uitdrukken. De caritas in het bisdom Haar­lem is met name geor­ga­ni­seerd in Parochiële Caritas In­stel­lingen: elke pa­ro­chie heeft een instantie waar we als kerk en als chris­te­nen mensen in nood met raad en daad bijstaan. Daar­naast werken we lokaal, lan­de­lijk en inter­na­tio­naal samen met instanties die groepen mensen in speciale nood­si­tua­ties bijstaan.

Dio­ce­sane Caritas

Het beleids­veld caritas in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam kent een dubbel aan­dachts­veld:

 • Naar de samen­le­ving toe
  • Het or­ga­ni­se­ren van cari­ta­tieve daden namens de kerk;
  • Het vormen van een net­werk van lief­da­dig­heid waar mensen, die bij geen enkele instantie terecht kunnen, op­ge­van­gen wor­den.
 • Binnen de kerk
  • Het sti­mu­leren van een diaconale/cari­ta­tieve hou­ding;
  • Het sti­mu­leren van cari­ta­tieve ac­ti­vi­teiten binnen het bisdom

Parochiële Caritas

Binnen iedere pa­ro­chie is een Parochiële Caritas In­stel­ling (PCI) actief, bemenst door vrij­wil­li­gers uit de pa­ro­chie. De PCI heeft een drie­vou­dige taak:

 • het sti­mu­leren van de caritas in, door en vanuit de pa­ro­chie­ge­meen­schap;
 • het onder­steunen van mensen in nood;
 • het onder­steunen van organi­sa­ties en projecten welke mensen in nood helpen.

De PCI beheert daartoe een vermogen. Zij is onder­wor­pen aan het Alge­meen Regle­ment voor (Inter) Parochiële Caritas In­stel­lingen. Een Inter Parochiële Caritas In­stel­ling (IPCI) is werk­zaam voor meer­dere pa­ro­chies.

 • Regle­ment Parochiële Caritas In­stel­lingen (PCI)
 • Over­zicht van lokale Parochiële Caritas In­stel­lingen

Nationale Caritas

De nationale caritas wordt ver­te­gen­woor­digd door CORDAID. Dit is een katho­lie­ke ont­wik­ke­lings­orga­ni­sa­tie welke ook pro­gram­ma’s in Neder­land uit­voert:

Caritas Europa

Caritas Europa verenigt 49 caritas organi­sa­ties, actief in 46 lan­den. Zij richten zich met name op het tegen­gaan van armoede, sociale uit­slui­ting en onge­lijk­heid, migratie en asiel.

Inter­na­tio­nale Caritas

De inter­na­tio­nale caritas, of Caritas Inter­na­tio­nalis (CI), is een samen­wer­king van caritas­orga­ni­sa­ties in meer dan 160 lan­den en is geves­tigd in Rome.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose