Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Besturencursus

BesturencursusBen je be­stuur­der van een samen­wer­kings­ver­band, (gefuseerde) pa­ro­chie, (I)PCI, of ben je jong en nog niet bestuur­lijk actief en zou je mis­schien wel het vak van pro­fes­sio­neel besturen onder de knie willen krijgen? Dan ben je van harte uit­ge­no­digd om aan de besturen­cur­sus deel te nemen.

De besturen­cur­sus wordt iedere twee jaar geor­ga­ni­seerd en bestaat uit vier zater­da­gen verspreid door het jaar. Daar­naast is het moge­lijk om (d.m.v. een opdracht) aan het einde van de cursus een cer­ti­fi­caat te behalen die wordt ondertekend door de Vrije Uni­ver­si­teit.

De Stich­ting KSBW neemt de kosten voor deze cursus geheel voor zijn reke­ning. Het kost de deel­ne­mer dus niets. Nodig ook een (aspirant) collega-be­stuur­der uit, samen deel­ne­men is leuker en maakt het ge­mak­ke­lijker om de opgedane of opge­friste kennis in praktijk te brengen. Net als eer­dere edities, is het ook moge­lijk om aan losse studie­da­gen deel te nemen.

Pro­gram­ma

De studie­da­gen beginnen met een Eucha­ris­tie­vie­ring. De les­da­gen duren de gehele dag en er komen minimaal twee inlei­ders aan bod vanuit een ver­schil­lend vak­ge­bied. Je krijgt een lunch aan­ge­bo­den en kan bij een drankje nog even napraten met ‘collega-be­stuur­ders’.

Info en aanmel­ding

Voor meer in­for­ma­tie en aanmel­ding kunt u terecht bij de heer Jerry Keuss:

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose