Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Onderwijs

NKSR

De NKSR is de koepel­orga­ni­sa­tie van de katho­lie­ke scholen en in­stel­lingen voor (S)PO, (S)VO, MBO en HBO in Neder­land. In inter­na­tio­naal ver­band is de NKSR de ver­te­gen­woor­diger van het katho­liek onder­wijs in Neder­land binnen, onder meer, het Europees Comité voor het Katho­liek Onder­wijs (CEEC) en het Office Inter­na­tio­nal Enseig­ne­ment Catholique (OIEC).

Nederlandse Katholieke School Raad (NKSR)Op grond van zowel de kerk­rechte­lijke bepaling, dat de NKSR een publieke ker­ke­lijke rechts­persoon is, als op grond van het bepaalde dienaan­gaande in zijn eigen statuten, heeft de NKSR als katho­lie­ke school­raad voor het Neder­lands onder­wijs aan ker­ke­lijk pro­fiel gewonnen. De NKSR is onder het mandaat van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie verant­woor­de­lijk voor de canonieke erken­nings­taak van katho­lie­ke school­besturen en het goed­keu­ren van statuten van katho­lie­ke scholen en diens ouder­ver­eni­gingen.

web­si­te: www.nksr.nl

Oplei­ding leraar Gods­dienst/Levens­be­schou­wing

adres: Zil­ker­duin­weg 375, 2114 AM Vo­ge­len­zang
tel: 023-5112 680
fax: 023-5112 649
email: bisgedond@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Oplei­dingen leraar katho­liek basis­on­der­wijs in het Bisdom Haar­lem

Hoge­school INHOLLAND

InHolland

Afdeling oplei­ding leraar basis­on­der­wijs

adres: Bergerweg 200, 1817 MN Alkmaar
tel: 072 - 518 370

Hoge­school Ipabo

iPabo Hogeschool
adres: Vesti­ging Am­ster­dam: Jan Toorop­straat 136, 1016 AD Am­ster­dam
adres: Vesti­ging Alkmaar: Gabriel Metsulaan 34, 1816 EP Alkmaar
tel: 020-6137 079
e-mail: info@ipabo.nl
web­si­te: www.ipabo.nl

Fontys Hoge­scho­len, Theo­lo­gie Levens­be­schou­wing

Fontys Hogescholen

(tweede- en eerstegraads bevoegd­heid)

adres: Nieuwe­gracht 65, 3512 LG Utrecht
tel: (088) 50 73000
e-mail: theo­lo­gielevens­be­schou­wing@fontys.nl
web­si­te: www.fontys.nl/theo­lo­gie

Het is ook moge­lijk leraar of iden­ti­teits­be­ge­lei­der (voor­heen districtscatecheet) te wor­den via een van de universitaire theo­lo­gische oplei­dingen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose