Bisdom Haarlem-Amsterdam


Missie

Het missie­secre­ta­riaat van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam stelt zich ten doel om pa­ro­chies en groepen die actief zijn op het gebied van Missie, Ont­wik­ke­ling en Vrede (MOV) te sti­mu­leren in hun lan­de­lijke soli­da­ri­teit naar de missio­naire campagnes, zoals Vastenaktie en Ad­vents­ac­tie. Daar­naast willen we groepen en in­di­vi­duen sti­mu­leren in hun locale ac­ti­vi­teit voor eigen projecten en stich­tingen.

Doel­stel­lingen

 1. Facili­te­ren van de lan­de­lijke campagnes:
 2. Duur­zaam verbin­den van regio’s in het bisdom met ge­meen­schappen en projecten in ont­wik­ke­lings­lan­den.
 3. Verstevigen van onze bisdom­re­la­ties in:
  • Azië: Pakistan
  • Afrika: Burundi
  • Latijns-Amerika: Honduras
 4. Leren van en werken met de tal- en kleur­rijke mi­gran­ten­paro­chies in ons bisdom.
 5. Jon­ge­ren laten kennis­ma­ken met de Wereld­kerk door deelname aan jon­ge­renreizen, uit­wis­se­lingen, eigen projecten en door gebruik van moderne media.
 6. Via ver­schil­lende mediakanalen ver­slag uit­bren­gen van de missio­naire ini­tia­tie­ven in ons bisdom

Missie­secre­ta­riaat van het bisdom Haar­lem

bezoek­a­dres: Zil­ker­duin­weg 375, 2114 AM Vo­ge­len­zang
post­a­dres: Postbus 1053, 2001 BB  Haar­lem
tele­foon: (023) 511 2600
fax: (023) 511 2629
bankreke­ningnr: NL79 INGB 0000 5507 22
e-mail: missie­secre­ta­riaat@bisdomhaarlem-amster­dam.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose