Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerkopbouw en Regiovorming

Grotere bestuur­lijke een­he­den van pa­ro­chies

Het gaat om de toe­komst!

De be­lang­rijk­ste reden om naar grotere samen­wer­kings­ver­ban­den of fusies van pa­ro­chies te streven, is de zorg van de bis­schop voor de con­ti­nuï­teit van de presentie van de R.K. Kerk in het hele territorium van ons diocees op de lan­gere termijn. Die zorg wil hij met de pa­ro­chies delen: hoe kunnen we in de provincie Noord Holland en een deel van Zuide­lijke Flevoland er garant voor staan dat:

  • het Evan­ge­lie verkon­digd blijft wor­den,
  • ker­ke­lijke par­ti­ci­pa­tie moge­lijk blijft, m.n. de Eucha­ris­tie gevierd kan wor­den en het aanbod van de Sacra­menten en van het pas­to­raat gewaarborgd blijft, en
  • zoekende mensen een goed aanbod kunnen vin­den?

De oor­zaak van die zorg is gelegen in het feit dat onze Kerk­ge­meen­schap kleiner wordt. Dat is een proces dat al enkele decennia gaande is en nog steeds door gaat (zie o.a. de notitie bij de ver­volgnota). Ook het aantal pries­ters, diakens en pas­to­raal werkers is niet groot genoeg om presentie in alle pa­ro­chies te kunnen garan­de­ren, terwijl dit essentieel is voor elke geloofs­ge­meen­schap.

 

Dienst Kerkop­bouw

Staf­me­de­werker Kerkop­bouw:

vacature staf­me­de­werker Kerkop­bouw
contact­persoon Mgr. dr. B.J. Putter
Zil­ker­duin­weg 375
2114 AM Vo­ge­len­zang
tel. 023-511 2640

 

Do­cu­menten en literatuur

 

KASKI

Kaski Het KASKI doet o.a. voor het bisdom Haar­lem lokaal en regio­naal sociaal-ker­ke­lijk onder­zoek.
Zie ook: www.ru.nl/kaski

RK Bureau voor de leden­ad­mi­ni­stra­tie

RK Bureau voor de ledenadministratie Vanaf 1 januari 2006 is het RK Bureau voor de Leden­ad­mi­ni­stra­tie de verbin­dingsschakel tussen de afzon­der­lijke leden­ad­mi­ni­stra­ties in de ver­schil­lende pa­ro­chies en de Stich­ting Inter­ker­ke­lijke Leden-Admi­ni­stra­tie (SILA) die bur­ger­lijke gegevens met de Ge­meen­telijk Basis­ad­mi­ni­stra­tie (GBA) communi­ceert.

In de loop van de ko­men­de jaren zullen alle pa­ro­chies bovendien recht­streeks gaan deel­ne­men aan de centrale database, waarbij de eigen leden­ad­mi­ni­stra­tie kan ver­val­len. Nieuw aan deze moge­lijk­heid - in vergelij­king met het recente verle­den - is dat de RK Kerk niet alleen een centrale leden­ad­mi­ni­stra­tie heeft waarin bur­ger­lijke gegevens kunnen wor­den opge­slagen. Ook ker­ke­lijke gegevens m.b.t. doop, ker­ke­lijk huwe­lijk, etc. wor­den dan centraal geadministreerd. Als de pa­ro­chies op termijn de eigen afgeschermde ruimte in het systeem gebruiken, wordt veel on­der­houds­werk aan de admi­ni­stra­tie een­vou­diger én kan de pa­ro­chie van allerlei andere facili­teiten profi­te­ren, zoals finan­ciële admi­ni­stra­tie, do­cu­mentenbeheer, interne en externe com­mu­ni­ca­tie, etc.

R.K. Bureau voor de leden­ad­mi­ni­stra­tie
Steeg 25
6086 EJ Neer
tel. (085) 773 14 06 (9.00 - 13.00 uur)
leden@ipal.nu
www.rkle­den­ad­mi­ni­stra­tie.nl

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose