Bisdom Haarlem-Amsterdam


Catechese

Intro

CatecheseHet Bisdom wil diegenen die actief zijn in de catechese middels deze web­si­te een aantal hand­vat­ten bie­den ter onder­steu­ning van het catechese­werk in de pa­ro­chies. Als u reactie(s) heeft op de inhoud van het onder­deel Catechese van deze web­si­te, dan kunt u deze reactie(s) sturen naar catechese@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Wat is catechese?

Het doel van de catechese is dat mensen geholpen wor­den om te groeien in hun geloof ofwel groeien in hun per­soon­lijke relatie met God, met Jezus Christus. Dit ‘groeien in geloof’ gebeurt binnen een geloofs­ge­meen­schap. Be­lang­rijk is, dat het bij catechese niet alleen gaat om het over­bren­gen van kennis (LEREN). Het gaat ook om een manier van leven als christen, waarin onder andere het per­soon­lijke en ge­za­men­lijke gebed, het vieren van de sacra­menten (VIEREN) en de inzet voor de naaste (DIENEN) een grote rol spelen.

Het grote probleem is dat veel catechese die in pa­ro­chies wordt gegeven, primair is gericht op het ver­gro­ten van kennis, vooral bij kin­de­ren. Bij­voor­beeld zes inhou­de­lijke bij­een­komsten ter voor­be­rei­ding op de eerste communie. Deze vorm van catechese geven past echter bij de volks­kerk, toen de meeste mensen van­zelf­spre­kend geloof­den. De hui­dige situatie is veran­derd. We zitten in een nieuwe situatie, waarbij we het chris­te­lijke geloof über­haupt moeten voor­stel­len aan mensen. Dat wil zeggen, dat we mensen gevoelig willen maken voor een God, die geïn­te­res­seerd in ze is en van ze houdt. Als mensen een derge­lijke erva­ring of besef niet hebben, zijn ze ook niet geïn­te­res­seerd in ver­dere catechese of vor­ming. Dit ‘voor­stel­len van het geloof’ wordt pre-catechese of eerste ver­kon­di­ging of evangeli­sa­tie genoemd.

Ker­ke­lijke do­cu­menten op het gebied van catechese


Evangeli­sa­tie / Pre-catechese

CrucifixEerste ver­kon­di­ging, evangeli­sa­tie of pre-catechese zijn allemaal begrippen die ongeveer het­zelfde willen zeggen. Met name het begrip pre-catechese maakt dui­de­lijk dat er ideaal gezien “iets” vóóraf gaat aan de catechese in de pa­ro­chies. Bij de pre-catechese probeert men het geloof voor te stellen aan mensen die dit nau­we­lijks kennen en nodigt men mensen uit hun leven voor God open te stellen. Pre-catechese is erop gericht om mensen te helpen om Jezus Christus per­soon­lijk te leren kennen. Om hen te helpen een keuze te maken voor Hem en te leven als zijn leer­ling. God nodigt iedere mens uit om deze relatie met Hem aan te gaan.

Neem als voor­beeld de koningin. Je kunt van alles over haar weten en over haar verzamelen, maar als je haar nog nooit per­soon­lijk hebt ontmoet, blijft de ver­hou­ding met haar afstan­de­lijk. Zo is het ook met Jezus. Pas als je Hem per­soon­lijk hebt ontmoet, valt alle kennis over Hem op zijn plaats. De pre-catechese wil mensen uit­no­di­gen om deze relatie met Jezus aan te gaan.

Daarna kunnen mensen ver­der groeien om Jezus beter te leren kennen binnen een geloofs­ge­meen­schap. Dat gebeurt bij de catechese. In de praktijk zullen pre-catechese en catechese vaak door elkaar lopen, maar het is be­lang­rijk om dit on­der­scheid hel­der te hebben als u zich inzet in de catechese. (Lees hier bij­voor­beeld meer over in Evangelii Gaudium 164 van paus Fran­cis­cus).

Evangeli­sa­tie in de context van de pa­ro­chie

Twee boeken, waarin be­schre­ven wordt hoe een pa­ro­chie evan­ge­li­se­rend of missio­nair kan zijn (of meer kan wor­den), zijn Als God renoveert (2014) van de Canadese pries­ter James Mallon en Rebuilt (2013) van de Ameri­kaanse pries­ter Michael White en zijn pas­to­raal mede­wer­ker Tom Corcoran. Beide boeken zijn in 2019 in Neder­landse vertaling ver­sche­nen. Beide boeken be­schrij­ven hoe een gewone pa­ro­chie, waar een terugloop was van bezoekers, vrij­wil­li­gers en gelovig elan, een omslag heeft gemaakt naar een missio­naire pa­ro­chie.

Beide boeken bie­den niet zo zeer een bepaalde methode aan, maar na een analyse van de hui­dige situatie waarin de Kerk zich bevindt en een gron­dige en gelo­vi­ge be­zin­ning op waarom de pa­ro­chie bestaat, bie­den ze vooral een hoop­volle weg en rich­ting naar de toe­komst toe. Het sterke aan beide boeken is dat het niet verhalen zijn ‘hoe het zou kunnen of moeten’, maar dat het doorleefde praktijk­ver­halen zijn. Inmiddels zijn ook pa­ro­chies uit het Verenigd Ko­nink­rijk, Duits­land, Frank­rijk en ook Neder­land met principes uit deze boeken aan de slag.

Voor meer in­for­ma­tie over beide boeken, inclusief Lees­wij­zers, die willen helpen om deze boeken met een groep in de pa­ro­chie te lezen:

Als God renoveert Rebuilt

Als God renoveert

De pa­ro­chie van on­der­houd naar bloei

Onder andere te be­stel­len bij:

Rebuilt

Samen bouwen aan een vitale pa­ro­chie­ge­meen­schap

Onder andere te be­stel­len bij:

Metho­den t.a.v. evangeli­sa­tie / pre-catechese

Er zijn ver­schil­lende metho­den en ma­te­ri­alen voorhan­den op het gebied van de evangeli­sa­tie / pre-catechese. Hier­on­der wor­den er enkele genoemd.

Alpha-cursus

Een kennis­ma­king van 10 weken met het chris­te­lijke geloof! Samen eten, een praatje of een dvd bekijken, kleine groepen om hierover door te spreken. Gere­geld zijn er trai­nings­da­gen voor diegenen die de Alpha-cursus willen gaan geven.

Alpha-cursus

Kom en zie

Een cursus van acht weken - kennis­ma­king met het chris­te­lijke geloof - voor met name rand­ker­ke­lijken en mensen die niet bekend zijn met het chris­te­lijke geloof. Er is een werk­boek voor de deel­ne­mers en een handlei­ding be­schik­baar.

Alpha-cursus

Opnieuw Beginnen

Een cursus van zes weken voor met name katho­lie­ken die hun geloof willen heront­dek­ken. Ook in te zetten bij het catechumenaat (vol­was­se­nen die katho­liek willen wor­den). Er is een werk­boek voor de deel­ne­mers en een handlei­ding be­schik­baar.

Opnieuw beginnen

CaFE (Catholic Faith Exploration)

Met name CaFE 1 God beter leren kennen. Zeven bij­een­komsten waarin samen een dvd bekeken wordt en hier in kleine groepen over ver­der ge­spro­ken wor­den.

Catholic Faith Exploration (CaFE)

In­ter­net­cur­sus Waarom Jezus?-rk

Een online cursus over de basis­be­gin­selen van het chris­te­lijke geloof. Een cursus van vijf weken, waarbij je in gesprek gaat met een per­soon­lijke e-coach.

Internetcursus Waarom Jezus - rk

Ker­ke­lijke do­cu­menten op het gebied van evangeli­sa­tie

Catechese voor vol­was­se­nen

Catechese voor volwassenenHet doel van de catechese is dat mensen binnen een geloofs­ge­meen­schap groeien in hun geloof in God, in hun per­soon­lijke relatie met Jezus Christus.

Vanuit inzichten uit de ont­wik­ke­lingspsycho­lo­gie wordt dui­de­lijk, dat vol­was­se­nen in ver­schil­lende fasen van hun leven opnieuw gecon­fron­teerd wor­den met (reli­gi­euze) vragen. Een goede vol­was­se­nen­ca­te­che­se speelt hierop in. Tevens bena­drukt dit ook in reli­gi­euze zin het belang van levenslang leren. We blijven immers allemaal levenslang leer­ling van Jezus.
Elke relatie kan zich in de tijd ver­die­pen, en zo is het ook met de relatie met God.

Vormingsaanbod van het Bisdom (studies en cursussen)

Hier­voor ver­wij­zen we u graag door naar de web­si­te van het Theo­lo­gisch Instituut Sint Boni­fa­tius. Het Bo­ni­fa­tius­insti­tuut volgt het pro­gram­ma van een ker­ke­lijk hoger instituut voor gods­dienst­weten­schappen. Het biedt op deze wijze een moge­lijk­heid om theo­lo­gie te stu­de­ren aan mensen die volle­dig werk­zaam zijn. Daar­naast wordt een gees­te­lij­ke vor­ming gebo­den door het ge­za­men­lijk gebed en Eucha­ris­tie, door gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding, retraites en be­zin­nings­da­gen.

Vormingsaanbod Dio­ce­saan Missio­nair Centrum (retraites en be­zin­nings­da­gen)

Het Dio­ce­saan Missio­nair Centrum - ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’ in Heiloo or­ga­ni­seert regel­ma­tig retraites en be­zin­nings­da­gen. Ook is het een prach­tige bede­vaarts­plaats om alleen, met het gezin of om met een groep te bezoeken. Dage­lijks wordt er ten minste één eucha­ris­tie­vie­ring en biecht­gele­gen­heid aan­ge­bo­den. Daar­naast zijn er diverse facili­teiten, waar­on­der een winkeltje met koffiehuisje en gelegen­heid om te over­nach­ten.

Metho­den voor vol­was­se­nen­ca­te­che­se

Er zijn diverse metho­den be­schik­baar, aan de hand waar­van de catechese voor vol­was­se­nen in de pa­ro­chie(regio) vormge­ge­ven kan wor­den.

Een aantal werd al be­spro­ken onder het kopje Evangeli­sa­tie / Pre-catechese. Hier­on­der volgen er nog enkele metho­den:

 

Sycamore catechese

Sycamore is een cursus over het katho­lie­ke geloof en waarom dit rele­vant is voor ons leven nu. Er is ruimte om andere mensen te ont­moe­ten, ideeën uit te wisselen en over zaken na te denken die er echt toe doen. Ie­der­een is welkom.

Sycamore

DVD-serie Catho­li­cism

Een unieke reis door de wereld van het katho­lie­ke geloof! Gefilmd op 50 locaties in 15 lan­den. Het ma­te­ri­aal bestaat uit tien afleve­ringen op dvd, om zelf te kijken of samen met anderen. Het ma­te­ri­aal is Neder­lands onderti­teld. Er is een handlei­ding voor het gebruik in groepen.

DVD-serie Catholicism

DVD-serie Amazing Gift

Een stap-voor-stap uitleg bij de Eucha­ris­tie­vie­ring door fr. Stan Fortuna. Het ma­te­ri­aal bestaat uit 4 afleve­ringen op dvd, om zelf te kijken of samen met anderen. Het ma­te­ri­aal is Neder­lands onderti­teld. Met een handlei­ding voor het gebruik in groepen.

DVD-serie Amazing Gift

Geloven Nu

Elk Geloven Nu-boek bestaat uit acht hoofd­stukken, met daarin (Bijbel)tekst, enkele vragen dan wel sug­ges­ties voor groeps­be­spre­king, een afsluitend gebed, ma­te­ri­aal voor een beeldmedi­ta­tie en enige ach­ter­grondin­for­ma­tie bij de be­tref­fen­de (Bijbel)tekst. De methode richt zich primair op het geloofs­ge­sprek.

Geloven Nu

3MC - 3 Minuten Catechese

Een dvd met daarop 70 filmpjes van 3 minuten catechese. Duide­lijk uitleg van het katho­lie­ke geloof en tevens humoris­tisch. Voor jong en oud.

3 Minuten Catechese

Genesis tot Jezus

In zeven bij­een­komsten de Bijbel opnieuw ont­dek­ken. Dit is een Neder­landse vertaling van de cursus van Scott en Kimberley Hahn. Er is een werk­boek be­schik­baar voor de deel­ne­mers en een handlei­ding voor de bege­lei­ders. Meer in­for­ma­tie bij het Sint Paulus Instituut.

Genesis tot Jezus

Doop / catechumenaat

Sacrament van het Doopsel

Wat is het sacra­ment van het doopsel?

Door het sacra­ment van het doopsel wordt iemand christen. Hij of zij wordt kind van God, wordt bevrijdt van het kwaad en lid van de Kerk. Het doopsel is de voor­waarde om alle andere sacra­menten te kunnen ont­van­gen.

Gedoopt zijn betekent: mijn per­soon­lijke levens­ver­haal duikt onder in de stroom van de liefde van God (Paus Bene­dic­tus XVI in de jon­ge­rencate­chis­mus YouCat, 200).

Iemand wordt gedoopt doordat de pries­ter of diaken hem of haar drie maal in het water onderdompelt of drie maal met water be­spren­kelt, waarbij de volgende woor­den wor­den ge­spro­ken: “Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest”. Daarbij gaat de doop ook gepaard met een zal­ving, is er een wit doopkleed voor de dopeling en wordt zijn of haar doop­kaars aan de Paas­kaars aangestoken.

Als iemand gedoopt wil wor­den, moet hij of zij in Jezus geloven. Bij het doopsel wordt gevraagd dit geloof open­lijk te belij­den. Het doopsel kan wor­den toege­diend aan vol­was­se­nen of aan kin­de­ren. In dat laatste geval belij­den de ouders in plaats van het kind het geloof en beloven zij hun kind gelovig op te voe­den.

Voor­be­rei­ding op het doopsel

Vol­was­se­nen

Vol­was­se­nen die katho­liek willen wor­den, dienen hiertoe een voor­be­rei­dings­tra­ject te volgen. Dit traject, ook wel catechumenaat genoemd, bereidt voor op het ont­van­gen van het doopsel en/of vormsel. Per jaar wor­den in Neder­land ongeveer 800 mensen in de katho­lie­ke Kerk opgeno­men. Wilt u katho­liek wor­den of denkt u hierover, dan kunt u zich mel­den bij uw plaat­se­lijke pa­ro­chie.

Aan­be­vo­len literatuur

YouCat, de jon­ge­rencate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk

Deze cate­chis­mus volgt qua inhoud en opbouw de lijn van “haar grote broer”, het Com­pen­dium van de Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk. Ook het Com­pen­dium van de Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk is een aanra­der. Dit is een mooie samen­vat­ting van wat de katho­lie­ke Kerk leert. Het is zake­lijker ge­schre­ven, niet geïllustreerd en niet speciaal gericht op jon­ge­ren zoals de YouCat.

YouCat - jongerencatechismus

De katho­lie­ke Kerk verkennen

Dit boek is ge­schre­ven door Marcellino d’Ambrosio en geeft een een­vou­dige en prak­tische inlei­ding in de kern­pun­ten van het katho­lie­ke geloof. Geschikt voor mensen die katho­liek willen wor­den, maar ook voor diegenen die hun kennis van het katho­lie­ke geloof willen opfrissen.

De Katholieke Kerk verkennen

Twit­te­ren met God

In dit boek beant­woordt de Neder­landse pries­ter Michel Remery allerlei vragen van jon­ge­ren over geloof en leven. Ook geschikt om per keer een vraag of meer­dere vragen te behan­de­len met diegenen die zich voor­be­rei­den om katho­liek te wor­den.

Twitteren met God

Volwassen vragen naar de doop

Hand­rei­king voor de vorm­ge­ving van het catechumenaat

Deze hand­rei­king is een vertaling van de Duitse werkmap ‘Erwachsene fragen nach der Taufe’, met hier en daar aanpas­singen aan de Neder­landse situatie.

Be­gon­nen wordt met een uitleg over wat het catechumenaat inhoudt, ver­vol­gens wor­den er cateche­tische sug­ges­ties gegeven en tenslotte wor­den er voor­stel­len gedaan om de ver­schil­lende fases op de weg van het catechumenaat te markeren en de li­tur­gische vie­rin­gen voor te berei­den.

Deze hand­rei­king is bij­zon­der nut­tig voor een ieder die mensen voor­be­reidt om katho­liek te wor­den (dus niet zo zeer bedoeld voor nieuwe katho­lie­ken zelf).

Volwassen vragen naar de doop

Video Doopsel van Bewust Katho­liek

Op de web­si­te Bewust Katho­liek zijn filmpjes te vin­den (van gemiddeld 8 minuten) over de sacra­menten. Er is ook een filmpje over het Doopsel te vin­den, dat gericht is op vol­was­se­nen die katho­liek willen wor­den, maar ook op ouders die hun kindje willen laten dopen. Bij het filmpje zijn gespreks­vra­gen te down­loa­den.

Bewust Katholiek - Sacramenten

Ouders die hun kind willen laten dopen

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen zich mel­den bij hun plaat­se­lijke pa­ro­chie. Voor­af­gaand aan de vie­ring, waarin uw kind gedoopt kan wor­den, zult u een aantal gesprekken hebben met een pasto(o)r of een geschoolde vrij­wil­li­ger. Dit kunnen in­di­vi­duele gesprekken zijn of samen met andere ouders.

Ouders die hun kind willen laten dopen

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen zich mel­den bij hun plaat­se­lijke pa­ro­chie. Voor­af­gaand aan de vie­ring, waarin uw kind gedoopt kan wor­den, zult u een aantal gesprekken hebben met een pasto(o)r of een geschoolde vrij­wil­li­ger. Dit kunnen in­di­vi­duele gesprekken zijn of samen met andere ouders.

Magazine Nieuw Leven

Een magazine over het begin van het leven. Het magazine is bedoeld voor ouders die hun kind willen laten dopen, maar ook voor een ieder die een kin­derwens heeft of recent een kind heeft gekregen. Het magazine kan door pas­to­raal verant­woor­de­lijken gebruikt wor­den in het contact met ouders, die hun kind willen laten dopen, bij­voor­beeld tij­dens ouder­avon­den ter voor­be­rei­ding op het doopsel.

Tips voor gebruik van het magazine voor pas­to­raal verant­woor­de­lijken!

Via bij­gaande link zijn sug­ges­ties voor pas­to­raal verant­woor­de­lijken te down­loa­den om tij­dens voor­be­rei­dings­avon­den met ouders op het doopsel (in­di­vi­dueel of met een groep) met het magazine Nieuw Leven aan de slag te gaan.

Magazine Nieuw Leven

Kinder­ca­te­che­se

Hier­on­der wor­den een aantal ini­tia­tie­ven en metho­den t.a.v. kin­der­ca­te­che­se onder de aan­dacht gebracht.

Doorlopende catechese­me­tho­de Het Licht op ons pad

Het Licht op ons pad is een methode voor doorlopende pa­ro­chie­ca­te­che­se voor 4 t/m 18 jarigen. Ze bestaat uit een drie­ja­rige cyclus (jaar 1, 2 en 3), ver­deeld over vijf leef­tijdscate­go­rieën (4-6 jarigen, 7-9 jarigen, 10-12 jarigen, 13-15 jarigen en 16 jaar en ouder). Elke leef­tijdscate­go­rie heeft 16 bij­een­komsten per jaar met een tijdsduur van 90 minuten voor de pa­ro­chie en/of 45 minuten voor de school (zelf ge­mak­ke­lijk aan te passen).

De methode werkt volgens een cyclische structuur: pro­gram­maon­der­de­len hebben een vaste plaats in het geheel en komen om de drie jaar verdiept terug. Aan­slui­tend aan de Cate­chis­mus van de Katho­lie­ke Kerk komen de Bijbel, het credo, de 10 gebo­den, de sacra­menten en het gebed in elke leef­tijdscate­go­rie aan bod.

Het Licht op ons pad

Catechese van de Goede Herder

Deze catechese is bedoeld voor kin­de­ren vanaf 3 tot en met 12 jaar. Centraal staat, Jezus, de Goede Herder, met wie kin­de­ren al vroeg een relatie kunnen aan­gaan. Zo jong als ze zijn kunnen kin­de­ren al veel begrip hebben van wat gebeurt in de li­tur­gie en van de bete­ke­nis van Jezus’ aanwe­zig­heid in de wereld. In deze catechese krijgen ze (kort en beel­dend) thema’s aan­gereikt, waar­mee ze ver­vol­gens zelf aan de slag gaan. In 38 lan­den heeft men inmiddels goede erva­ringen opgedaan met deze vorm van catechese. Het is een mooie, maar bewer­ke­lijke vorm van catechese, omdat de gebruikte voorwerpen zelf gemaakt moeten wor­den.

Catechese van de Goede Herder

Geloven thuis

De bedoeling van Geloven thuis is om ouders en andere opvoe­ders op een prak­tische manier te helpen aan ideeën en ma­te­ri­alen om thuis hun (katho­lie­ke) gelo­vi­ge in­spi­ra­tie door te geven.

Geloven Thuis

Samuel Advies voor geloofsgroei

Samuel Advies voor geloofsgroei heeft al ruim 30 jaar erva­ring op het gebied van kin­der-en jeugd­werk in de Kerk, dus ook op het gebied van kin­der­ca­te­che­se.

Elke week verschijnt er op hun web­si­te bij­voor­beeld uitleg bij het evan­ge­lie van de ko­men­de zon­dag en ma­te­ri­aal voor de kin­der­woord­dienst van de ko­men­de zon­dag. Tevens zijn via de web­win­kel boeken, Bijbels, films en andere catechese ma­te­ri­alen voor kin­de­ren te be­stel­len.

Samuel Advies

Boek­win­kel Het Kruis­punt

In boek­win­kel Het Kruis­punt in Hoofd­dorp is het moge­lijk om rus­tig divers ma­te­ri­aal op het gebied van kin­der­ca­te­che­se in te kijken. Op de speciale kin­der­boekenzol­der vindt u een groot assorti­ment kin­der­bij­bels, gebe­den­boekjes, boeken rond de Bijbel, boeken rond thema’s als verdriet geboorte, feesten, kin­der­boekenweek, schei­ding, maar ook prenten­boeken en lees­boeken voor alle leef­tij­den. De boek­win­kel is tevens zichtlo­ca­tie van uit­ge­ve­rij Adveniat. De boek­win­kel is geves­tigd in de voor­ma­lige paar­denstal van de H. Joannes de Doper kerk, Kruis­weg 1067a. Na een bezoek aan de winkel kunt u een wan­de­ling maken in de Bijbelse tuin die achter de kerk en de winkel ligt.

Boekwinkel Het Kruispunt

Websites voor de kin­der­woord­dienst

Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit

Het Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit heeft een aantal web­si­tes voor de kin­der­woord­dienst over­zich­te­lijk bij elkaar gezet. Deze web­si­tes kunnen ideeën geven voor de voor­be­rei­ding op de kin­der­woord­dienst tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring op zon­dag.

Centrum voor Parochiespiritualiteit

Eerste H. Communie

Wat is de Eerste Communie?

Bij de eerste communie mag iemand voor het eerst vol­waar­dig deel­ne­men aan de eucha­ris­tie­vie­ring. Dit kan zijn in het geval van een vol­was­se­ne die katho­liek wordt, en die bij voor­keur in één vie­ring het sacra­ment van het doopsel en het vormsel ont­vangt en tevens voor het eerst zijn of haar eerste communie doet. Kin­de­ren doen meestal rond hun 7e levens­jaar hun eerste communie.

Eerste Heilige CommunieConcreet betekent dit dat ze in een fees­te­lij­ke eucha­ris­tie­vie­ring voor het eerst de hostie (het Lichaam van Christus, het geconsa­creerde brood) mogen ont­van­gen. De kin­de­ren wor­den in hun eigen pa­ro­chie(regio) voor­be­reid op het ont­van­gen van de eerste communie.

De eerste communie is een begin en een uit­no­di­ging om de relatie met God voort te zetten en te ver­die­pen. Het is een uit­no­di­ging om nog veel vaker ter communie te gaan, om het sacra­ment van de eucha­ris­tie vaak te ont­van­gen.

In het sacra­ment van de eucha­ris­tie geeft Jezus Zich­zelf aan de persoon die Hem ont­vangt, opdat hij of zij met Hem verbon­den blijft. Het is de meest fan­tas­tische manier waarop God heel dicht met mensen verbon­den wil blijven (dichter kan niet!) en mensen wil sterken op hun levensweg, zodat zij zich kunnen inzetten voor anderen! Het ont­van­gen van de communie, is dan ook een bij­zon­der en heilig moment. Bij de eerste communie wordt gevierd dat kin­de­ren (en vol­was­se­nen) hier voor het eerst deel aan mogen nemen.

Voor­be­rei­ding op de Eerste Communie

Projecten

Er zijn veel projecten in omloop, die kin­de­ren helpen om zich voor te berei­den op het ont­van­gen van het sacra­ment van de eucha­ris­tie. Hier­on­der wor­den er een aantal genoemd.

Ik ben bij je

door Susan Balthussen (2017)

Dit is een eerste communie­pro­ject, dat is uitge­ge­ven binnen de doorlopende catechese methode Het Licht op ons pad. Het eerste communie­pro­ject kan ook los van Het Licht op ons pad gebruikt wor­den.

Het project wordt aan­be­vo­len door het Officium Catecheticum in Neder­land en de Interdio­ce­sane Com­mis­sie voor de Catechese van België.

Het project beslaat 10 bij­een­komsten voor de kin­de­ren: 8 bij­een­komsten voor de eerste communie en 2 bij­een­komsten na de eerste communie. Het project bevat een bege­lei­ders­boek (€ 20,95) en een deel­ne­merspakket (€ 14,95). Het deel­ne­merspakket bevat naast het werk­boek o.a. ook een vrien­den­boekje, invul­kaar­tjes en een vier­wij­zer.

Ik ben bij je

Blijf dit doen

door Liesbeth Stalmeier (2012)

Dit is een mooi vormge­ge­ven communie­pro­ject, waarbij praten en doen elkaar aanvullen. Blijf dit doen slaat op blijven samen­ko­men om de eucha­ris­tie te vieren en een leer­ling van Jezus te blijven.

Het project is ont­wik­keld door bisdom Rotter­dam en wordt aan­be­vo­len door het Officium Catecheticum van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap in Neder­land.

Het project bestaat uit acht bij­een­komsten voor de kin­de­ren, één ouder/kind-bij­een­komst en twee ouder­avon­den. Het project bevat een bege­lei­ders­boek (€ 20) en een deel­ne­merspakket (€ 12,50). Het deel­ne­merspakket bevat naast het werk­boek o.a. ook een Eucha­ris­tie vier­wij­zer met uitleg over wat er gebeurt op ver­schil­lende momenten in de eucha­ris­tie­vie­ring.

Communieproject Blijf dit doen

Gods Grootste Geschenk

door Samuël Advies voor geloofsgroei (2008)

Bij dit eerste communie­pro­ject staat het thema van “het Geschenk” op ver­schil­lende wijzen centraal (o.a. de schep­ping, jezelf, het doopsel, vriend­schap, ver­ge­ving en uit­ein­delijk de Eucha­ris­tie).

Het project is ver­taald uit het Engels (God’s Greatest Gift ge­schre­ven door Ber­na­dette Wilson) en is ver­taald en bewerkt door mede­wer­kers van Samuël Advies voor geloofsgroei. Het project nodigt sterk uit om het li­tur­gisch jaar te integreren in het project.

Het project bestaat uit twaalf bij­een­komsten voor de kin­de­ren en twee ouder­avon­den. Het project bevat een handlei­ding voor bege­lei­ders (€ 23,50) en een werk­boek voor de kin­de­ren, ingebon­den dan wel los­bla­dig verkrijg­baar (€ 15).

Communieproject Gods Grootste Geschenk

Aan­be­vo­len literatuur over het sacra­ment van de eucha­ris­tie

De katho­lie­ke Kerk verkennen

Dit boek is ge­schre­ven door Marcellino d’Ambrosio en geeft een een­vou­dige en prak­tische inlei­ding in de kern­pun­ten van het katho­lie­ke geloof. Geschikt voor mensen die katho­liek willen wor­den, maar ook voor diegenen die hun kennis van het katho­lie­ke geloof willen opfrissen. De hoofd­stukken 5 en 6 van het boek gaan over de eucha­ris­tie en geven prak­tische tips hoe de eucha­ris­tie­vie­ring meer te beleven.

De katholieke Kerk verkennen

Verhef je hart

Paus Fran­cis­cus over de Eucha­ris­tie

Stap voor stap verkent paus Fran­cis­cus de ver­schil­lende onder­de­len van de Eucha­ris­tie­vie­ring en gaat ook in op hun bete­ke­nis voor vandaag. Samuel Goyvaerts voorziet bij elk hoofd­stuk enkele vragen en een metho­diek om er in groep dieper op in te gaan. Deze uitgave leent zich prima voor een ouder­avond met ouders van eerste com­mu­ni­can­ten of voor de vor­ming van mis­die­naars. Het boek is te be­stel­len via het Carolushuis.

Verhef je hart

Video De Eucha­ris­tie

Uit de serie over sacra­menten van Bewust Katho­liek

Op de web­si­te Bewust Katho­liek zijn filmpjes te vin­den (van gemiddeld 8 minuten) over de sacra­menten. Er is ook een filmpje over de Eucha­ris­tie te vin­den, dat bij­voor­beeld gebruikt kan wor­den op een ouder­avond van eerste com­mu­ni­can­ten. Bij het filmpje zijn gespreks­vra­gen te down­loa­den.

Bewust Katholiek

Een extra impuls voor de communie­voor­be­rei­ding!

Ervaar het geloof bij het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw (OLV) ter Nood in Heiloo

Het is moge­lijk om met de eerste communie­groep voor een dag naar het Hei­lig­dom van OLV in Heiloo te komen om de eerste communie-voor­be­rei­ding een extra impuls te geven.

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood

Vormsel

Wat is het sacra­ment van het Vormsel?

Het Vormsel is een be­lang­rijk sacra­ment, dat het sacra­ment van het doopsel voltooit en waar­mee de persoon de gave van de heilige Geest wordt ge­schon­ken.

Onder de tekenen van handopleg­ging en zal­ving (met chrisma), wordt er gebe­den om Gods geest voor de vor­me­ling. De vor­me­ling ont­vangt dan de kracht om in woord en daad te getuigen van Gods liefde en macht. Hij is nu een vol­waar­dig en verant­woor­de­lijk lid van de katho­lie­ke Kerk (zie de jon­ge­rencate­chis­mus YouCat 203).

In Neder­land wordt dit sacra­ment over het alge­meen toege­diend rond het twaalfde levens­jaar. Dit is het moment waarop de tieners in vrij­heid kiezen voor een leven als kind van God. Ze beves­tigen daar­mee (meestal) de keuze van hun ouders, die hen hebben laten dopen toen ze nog een kind waren.

Zie Arsacal.nl (web­si­te van mgr. J. Hendriks Bis­schop-coad­ju­tor van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam) voor ver­dere in­for­ma­tie over de on­der­wer­pen ‘Als je gevormd wordt’ en ‘Nadat je gevormd bent’.

Projecten ter voor­be­rei­ding op het vormsel

Er zijn veel projecten in omloop, die de vor­me­lin­gen (meestal tieners) helpen om zich voor te berei­den op het ont­van­gen van het sacra­ment van het Vormsel. Hier­on­der wor­den een aantal projecten genoemd.

Vormsel­kracht

Door J. Aertsen (2016)

Dit is een vormsel­pro­ject dat is uitge­ge­ven binnen de doorlopende catechese­me­tho­de Het Licht op ons pad. Het vormsel­pro­ject kan ook los van Het Licht op ons pad gebruikt wor­den. Het project wordt aan­be­vo­len door het Officium Catecheticum in Neder­land en de Interdio­ce­sane Com­mis­sie voor de Catechese van België. Het project beslaat tien bij­een­komsten voor de vor­me­lin­gen: acht bij­een­komsten vóór het vormsel en twee bij­een­komsten na het vormsel. Het project bevat een bege­lei­ders­boek (€ 20,95) en een werk­boek voor de vor­me­lin­gen (€ 14,95).

Vormselkracht

In Vuur en Vlam

Door Liesbeth Stalmeier (2008)

Een eigen­tijds vormsel­pro­ject met veel actie voor de jon­ge­ren en gebruiksgemak voor de bege­lei­ders. In zes bij­een­komsten en twee ver­volg­bij­een­komsten wordt de vor­me­ling voor­be­reid op het zelf kiezen voor Jezus en zijn missie. Er is een werk­boek be­schik­baar voor de vor­me­lin­gen (€ 14,95) en een handlei­ding voor bege­lei­ders (€ 20). Het project 'In Vuur en Vlam' werd ont­wik­keld door het bisdom Rotter­dam en uitge­ge­ven met steun van het bisdom Roermond. Aan­be­vo­len door het Officium Catecheticum van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap in Neder­land.

In Vuur en Vlam

Vormsel­vie­ring

Via de web­si­te van de hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. Hendriks, kunnen een aantal do­cu­menten gedownload wor­den, die gebruikt kunnen wor­den bij het sa­men­stel­len van een boekje voor de vormsel­vie­ring. Het betreffen onder andere een keuze qua lezingen en de Orde van dienst van een eucha­ris­tie­vie­ring bij het vormsel. Ook wor­den er sug­ges­ties voor lie­de­ren gegeven.

Onder­steu­ning voor ouders van vor­me­lin­gen

Het magazine Groeien!

Een magazine vol inter­views, columns, medi­ta­tie­tek­sten en voor­beel­den gericht op ouders van vor­me­lin­gen. Dit magazine wil ouders vanuit een chris­te­lijke in­spi­ra­tie onder­steunen bij de (geloofs)opvoe­ding. Tege­lijk is het een hulp om je eigen geloofsweg te zoeken als ouder. Ook wordt er aan­dacht besteed aan het sacra­ment van het vormsel. De kosten zijn € 4 per stuk (en boven de 30 exemplaren € 3 per stuk).

Magazine Groeien

Video over het Vormsel

Door Bewust Katho­liek

Op de web­si­te Bewust Katho­liek zijn filmpjes te vin­den (van gemiddeld 8 minuten) over de sacra­menten. Er is ook een filmpje over de het Vormsel te vin­den, dat bij­voor­beeld gebruikt kan wor­den voor de vor­me­lin­gen zelf of op een ouder­avond van vor­me­lin­gen. Bij het filmpje zijn gespreks­vra­gen te down­loa­den.

Bewust Katholiek - Sacramenten

Een extra impuls voor de vormsel­voor­be­rei­ding!

Ervaar het geloof bij het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw (OLV) ter Nood in Heiloo

Sinds een aantal jaren is het moge­lijk om een of meer­dere dagen met je vormsel­groep naar het Hei­lig­dom van OLV in Heiloo te komen om de vormsel­voor­be­rei­ding een extra impuls te geven. Het Hei­lig­dom is een plek waar je het geloof kunt ervaren, op een laag­drem­pe­lige manier over geloof kunt spreken, samen op pad bent, en er even tussen uit bent.

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood

Tiener­kamp ‘BreakOut’

Het jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom or­ga­ni­seert jaar­lijks in samen­wer­king met de ‘Blauwe zuster’ in Heiloo een tiener­kamp voor tieners van 12-15 jaar onder de naam ‘BreakOut.’ Na­tuur­lijk zijn alle vor­me­lin­gen hierbij ook van harte welkom! Voor meer in­for­ma­tie kijk op de web­si­te:

Tienerkamp BreakOut

Tieners / Jon­ge­ren

JongerencatecheseVoor ma­te­ri­alen voor tiener- en jon­ge­ren­ca­te­che­se ver­wij­zen we u graag door de afdeling Jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom. Neem gerust contact met de mede­wer­kers op!

Speciaal aan­be­vo­len

YouCat, de jon­ge­rencate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk

Deze jon­ge­rencate­chis­mus is ver­sche­nen in 2011, voor­af­gaand aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in Madrid. Deze cate­chis­mus volgt qua inhoud en opbouw de lijn van “haar grote broer”, de Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk, maar is een­vou­diger te lezen en van een handzamer formaat. De vier grote thema’s die aan de orde komen zijn: de ge­loofs­be­lij­de­nis, de sacra­menten, de moraal en het gebed.

Het boek kan als handlei­ding dienen om per keer een gedeelte met een tiener-of jon­ge­ren­groep te bespreken. Paus Bene­dic­tus XVI nodigt daar in het voor­woord van het boek na­druk­ke­lijk tot uit: “Studeer in de cate­chis­mus! [...] Studeer thuis, rus­tig op je kamer, of als je vrien­den hebt: lees er samen in, vorm een studie­groepje of een net­werk, gebruik in­ter­net om met elkaar van gedachten te wisselen”.

YouCat - jongerencatechismus

Overige sacra­menten

De katho­lie­ke Kerk kent zeven sacra­menten, zeven momenten waarop een mens op heel bij­zon­dere wijze God in zijn of haar leven mag ervaren en ont­moe­ten. De zeven sacra­menten zijn: het doopsel, het vormsel, de eucha­ris­tie, het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning, het huwe­lijk, de wij­ding en het sacra­ment van de zieken.

Hier­on­der wor­den enkele cateche­tische sug­ges­ties naar voren gebracht m.b.t. sacra­menten, die nog niet eer­der be­spro­ken zijn op het Catechese gedeelte van deze web­si­te.

Sacra­ment van boete en ver­zoe­ning

‘Laat je verzoenen’ door Mgr. J. Hendriks

Verzoen je met jouw lot, jouw naaste of met God. Dat klinkt erg ge­mak­ke­lijk, maar is niet een­vou­dig. Dit boekje wil helpen om de pijn uit je hart weg te halen, je te laten genezen en je te verzoenen met jezelf, met je lot, met je naaste en met God.

Laat je verzoenen - Mgr. Hendriks

Video Sacra­ment van boete en ver­zoe­ning

Door Bewust Katho­liek

Op de web­si­te Bewust Katho­liek zijn filmpjes te vin­den (van gemiddeld 8 minuten) over de sacra­menten. Er is ook een filmpje over de het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning te vin­den. Bij het filmpje zijn gespreks­vra­gen te down­loa­den.

Bewust Katholiek - Sacramenten

Het huwe­lijk

Huwe­lijks­ma­ga­zine: Ja, ik wil (2018)

Een magazine om mensen uit te nodigen na te denken over de bete­ke­nis van het huwe­lijk met o.a. erva­ringen en ge­tui­ge­nissen. Het blad is een ge­za­men­lijk ini­tia­tief van het Centrum voor Huwe­lijk en Gezin (CHG) van het bisdom Roermond en het Sint-Fran­cis­cus­cen­trum van het bisdom Breda. Het magazine is bedoeld als aan­vul­ling op de huwe­lijks­voor­be­rei­dings­bij­een­komsten die in pa­ro­chies plaats­vin­den. In het rijk geïllustreerde blad staan tal van artikelen over liefde, het geheim van een gelukkige relatie en veel inter­views en ge­tui­ge­nissen van echtparen.

Magazine Ja, ik wil

Video over het Huwe­lijk

Door Bewust Katho­liek

Op de web­si­te Bewust Katho­liek zijn filmpjes te vin­den (van gemiddeld 8 minuten) over de sacra­menten. Er is ook een filmpje over de het huwe­lijk te vin­den. Bij het filmpje zijn gespreks­vra­gen te down­loa­den.

Bewust Katholiek - Sacramenten

De wij­ding

Karol - Een man die Paus werd

Een in­druk­wek­kende film, die het leven van Karol Wojtyla weergeeft vanaf zijn jeugd tot het moment dat hij paus wordt in 1978. In deze film wordt bovendien op een mooie manier inzichte­lijk hoe zijn roe­ping tot het pries­ter­schap zich ont­wik­keld heeft.

Karol - Een man die paus werd

Het sacra­ment van de zieken

Video over de Zie­ken­zal­ving

Door Bewust Katho­liek

Op de web­si­te Bewust Katho­liek zijn filmpjes te vin­den (van gemiddeld 8 minuten) over de sacra­menten. Er is ook een filmpje over de zie­ken­zal­ving te vin­den. Bij het filmpje zijn gespreks­vra­gen te down­loa­den.

Bewust Katholiek - SacramentenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose