Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Catechese

CatecheseHet Bisdom wil diegenen die actief zijn in de catechese middels deze web­si­te een aantal hand­vat­ten bie­den ter onder­steu­ning van het catechese­werk in de pa­ro­chies. Als u reactie(s) heeft op de inhoud van het onder­deel Catechese van deze web­si­te, dan kunt u deze reactie(s) sturen naar catechese@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Wat is catechese? (LEREN)

Het doel van de catechese is dat mensen geholpen wor­den om te groeien in hun geloof ofwel groeien in hun per­soon­lijke relatie met God, met Jezus Christus. Dit ‘groeien in geloof’ gebeurt binnen een geloofs­ge­meen­schap. Be­lang­rijk is, dat het bij catechese niet alleen gaat om het over­bren­gen van kennis. Het gaat ook om een manier van leven als christen, waarin onder andere het per­soon­lijke en ge­za­men­lijke gebed, het vieren van de sacra­menten (VIEREN) en de inzet voor de naaste (DIENEN) een grote rol spelen.

Het grote probleem is dat veel catechese die in pa­ro­chies wordt gegeven, primair is gericht op het ver­gro­ten van kennis, vooral bij kin­de­ren. Bij­voor­beeld zes inhou­de­lijke bij­een­komsten ter voor­be­rei­ding op de eerste communie. Deze vorm van catechese geven past echter bij de volks­kerk, toen de meeste mensen van­zelf­spre­kend geloof­den. De hui­dige situatie is veran­derd. We zitten in een nieuwe situatie, waarbij we het chris­te­lijke geloof über­haupt moeten voor­stel­len aan mensen. Dat wil zeggen, dat we mensen gevoelig willen maken voor een God, die geïn­te­res­seerd in ze is en van ze houdt. Als mensen een derge­lijke erva­ring of besef niet hebben, zijn ze ook niet geïn­te­res­seerd in ver­dere catechese of vor­ming. Dit ‘voor­stel­len van het geloof’ wordt pre-catechese of eerste ver­kon­di­ging of evangeli­sa­tie genoemd.

Ker­ke­lijke do­cu­menten op het gebied van catechese
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose