Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Caritas

De afdeling Caritas van ons Bisdom onder­steunt en sti­mu­leert het ker­ke­lijke net­werk dat mensen die hulp nodig hebben zon­der voor­waar­den nabij wil zijn en helpt zoeken naar onder­steu­ning en indien moge­lijk naar oplos­singen.

Ini­tia­tie­ven omtrent het corona­vi­rus

In de spannende en ook wel beangs­tigende tij­den van het corona­vi­rus is er veel creativi­teit om elkaar nabij te zijn, te helpen en ons ver­trouwen in een barm­har­tige God te behou­den. Op deze pagina van de web­si­te bie­den we een over­zicht van tips, voor­beel­den en ver­wij­zingen die wellicht helpen om de zorg voor de naasten ook nu vorm te geven. Denkt u bij alles wat u doet uite­raard aan de vei­lig­heids­maat­re­ge­len zoals de 1½ meter afstand en gebruik voor overleg zoveel moge­lijk de tele­foon of online-overleg­moge­lijk­heden.

Deze pagina wordt regel­ma­tig bij­ge­werkt en aan­ge­vuld.

 

Bidden

Bidden

Volhar­dend gebed is nodig voor alle mensen die lij­den onder het corona­vi­rus, onder de angst ervoor en onder de isolerende maat­regelen. Dat geldt niet alleen voor Neder­land. Het is immers een we­reld­wijd probleem en miljar­den mensen hebben veel min­der moge­lijk­he­den om zich ertegen te be­scher­men en de nodige zorg te ont­van­gen.

Sug­ges­ties

Informeren

In­for­meren

Het is be­lang­rijk dat wij zorgen dat wij en de mensen in onze omge­ving de vei­lig­heidsin­struc­ties goed kennen en in staat zijn om ze op te volgen, met het oog op onze ge­zond­heid en die van ie­der­een. Heb extra aan­dacht voor mensen die min­der toegang hebben tot de in­for­ma­tie, of het min­der goed kunnen volgen door verstan­de­lijke vermogens of taalbarrières.

Sug­ges­ties

Steunen

Steunen

Er zijn veel mensen die ziek zijn en veel mensen die lij­den door de isolatie­maat­re­ge­len. Het zijn niet alleen prak­tische zaken die een probleem vormen, maar vaak ook het gemis aan sociale contacten. Door een­zaam­heid kan de angst extra groeien.

Drie theo­lo­gische oplei­dingen, waar­on­der de Tilburg School of Catholic Theology, hebben een web­si­te gemaakt voor pas­to­raat en corona, met bouw­ste­nen voor het pas­to­raat in crisis­tijd en prak­tische hand­rei­kingen voor pas­to­rale beroeps­krachten: www.pas­to­raatencorona.nl/bouw­ste­nen

Sug­ges­ties

 • Houd buren of anderen die niet buiten komen in het oog en vraag of ze bood­schappen nodig hebben.
 • Maak een lijstje van mensen die een­zaam thuis zitten. Bel ze, stuur een kaartje, of zoek ze op om een praatje te maken door het raam.
 • Steun de mensen die in de zorg werken en vraag of je kunt helpen met koken, oppassen of wassen.
 • Schrijf na een sterf­ge­val een brief aan de familie met her­in­ne­ringen die je anders bij de con­do­lean­ce met de nabe­staan­den gedeeld zou hebben.
 • Zet een tele­fooncirkel op. Een vaste groep mensen die elkaar op vaste tij­den, bij­voor­beeld drie keer per week, bellen. Een vrij­wil­li­ger start de cirkel waarna mensen elkaar een voor een bellen. De laatste belt de vrij­wil­li­ger die hiermee weet dat ie­der­een bereikt is en ook eventuele hulp­vra­gen kan oppakken. Wanneer iemand niet opneemt wordt de vrij­wil­li­ger gewaar­schuwd die actie onderneemt.
 • Houd families met kin­de­ren in de gaten: red­den zij het thuis met elkaar? Vraag eens of het allemaal lukt, ook met school, of dat er hulp nodig is.

Voor­beel­den

 • Een teken van ver­bon­den­heid van een pa­ro­chi­aan in de ABG-pa­ro­chie in Am­ster­dam
 • Het bestuur van de PCI en de bezoekers­groep van Haar­lem­mer­liede en Spaarnwoude or­ga­ni­se­ren jaar­lijks een kerstlunch voor ouderen. Zij bellen deze groep van ongeveer 80 mensen om hun een hart onder de riem te steken en te vragen of zij prak­tische hulp kunnen gebruiken.
 • De loca­tieraad van de HH Matthias-Lau­ren­tius in Alkmaar plaatst ochtend­ge­beden, nieuws­brie­ven en vie­rin­gen op de web­si­te. Daar­naast brengt de hand­werk­groep haar paasknutsels rond en zijn mensen uit­ge­no­digd om vooral te bellen met hun bezoeker van de bezoekers­groep als ze behoefte hebben aan een gesprek.
Migranten

Mi­gran­ten en mi­gran­ten­ge­meen­schappen

Het corona­vi­rus en de eco­no­mische gevolgen komen het hardst aan bij de mensen die het kwets­baarst zijn. Dat geldt in de praktijk voor veel mi­gran­ten en ook voor veel mi­gran­ten­ge­meen­schappen.

Er is grote zorg over de situatie van mi­gran­ten, met name op het gebied van werk en inkomen, huis­ves­ting, ge­zond­heid en in­for­ma­tie. Dat betreft vooral degenen die niet of niet op de juiste manier geregistreerd zijn. Als werk wegvalt, is er geen inkomen, kan de huur niet betaald wor­den, is er vaak geen verzeke­ring. Met name op lan­gere termijn kan dat veel problemen geven.

De caritas heeft ism de stadsdiaken van Am­ster­dam veel in­for­ma­tie verzameld die behulp­zaam kan zijn voor pastores en PCI’s die pa­ro­chi­anen met deze problemen tegen­ko­men. Algemene in­for­ma­tie staat hier­on­der.

Voor nader advies kunnen pastores en PCI-be­stuur­ders contact opnemen met:

Voedsel

De voedsel­bank is toe­gan­ke­lijk voor mensen met verblijfspapieren. Er zijn allerlei ini­tia­tie­ven voor aanvullende voor­zie­ningen voor degenen die hier niet aan voldoen, vaak geor­ga­ni­seerd via kerken en/of het Rode Kruis.

Fi­nan­ciën, werk en huis­ves­ting

Er is een algemene oproep tot coulance bij acute fi­nan­ciële nood van huur­ders, maar bij par­ti­cu­liere huisbazen is dat niet van­zelf­spre­kend. Par­ti­cu­lieren kunnen bijstand en bij­zon­dere bijstand vragen bij de ge­meen­te. In Am­ster­dam heeft Casa Migrante erva­ring met samen­wer­king met ‘Fair Work’, die mi­gran­ten-vrij­wil­li­gers aan het oplei­den zijn om mensen te helpen bij uitbui­ting. Normaal ge­spro­ken hebben mensen met een Europees paspoort die vijf jaar of lan­ger in Neder­land staan inge­schre­ven recht op bijstand. De vraag is of de over­heid bereid is om deze termijn aan te passen (in te korten).

Zorg en verzeke­ring

Als je een huisarts hebt, is die de eerst aangewezene om te bellen bij klachten. Alle onverzeker­den hebben recht op medisch nood­za­ke­lijke zorg. Huisartsen, apothekers, vroedvrouwen en zieken­hui­zen kunnen de kosten verhalen bij het CAK.

Mensen die niet verzekerd zijn en wel ziek wor­den, kunnen hulp krijgen via de GGD.
Bij ver­den­king van corona altijd eerst bellen naar de eigen huisarts of naar de GGD!

In­for­ma­tie over corona / covid-19 in ver­schil­lende talen:

Haar­lem

 • GGD-spreekuur (dins­dag- en don­der­dag­mid­dag van 14.00-15.00 uur) in de dak­lo­zen­op­vang (BCT), Wilhelmina­straat 10.
 • Spreekuur voor Onge­do­cu­men­teer­den en Asiel­zoe­kers is bereik­baar via 023-5342725 of asiel­zoe­kers@steminde­stad.nl

Am­ster­dam

Verblijf in Neder­land

 • IOM regelde terug­keer voor mensen die dat willen. Momenteel lijkt dat niet moge­lijk omdat er niet gevlogen wordt.
 • Er zijn diverse organi­sa­ties, web­si­tes en advocaten­kantoren ge­spe­cia­li­seerd in juri­dische onder­steu­ning. Dit is veelal plaat­se­lijk geor­ga­ni­seerd.

Sug­ges­ties

 • Wees in elk contact attent op moge­lijke problemen
 • Velen krijgen in­for­ma­tie over corona via hun familie en vrien­den. Het is goed om attent te blijven of ie­der­een de in­for­ma­tie over de Neder­landse regels kent en begrijpt.
 • Geef als ge­meen­schappen, PCI’s en pastores sug­ges­ties en tips aan elkaar door (wat doet de ge­meen­te?)
 • Geef bij strea­ming van kerk­diensten ook contactin­for­ma­tie over de Caritas, bij­voor­beeld door het vermel­den van een tele­foon­num­mer of e-mail­a­dres via Facebook
 • Creëer een (online) team dat kwets­ba­re mensen belt
 • Verwijs naar de voedsel­bank en zo nodig naar opvang voor dak­lo­zen
 • Bij Nieuwe Neder­lan­ders is onder­wijs erg be­lang­rijk, Sug­ges­ties zijn o.a. de Luisterbieb en Nujunior, nieuws online voor de jeugd.
 • Zie ook het pleidooi Colm Dekker, stadsdiaken en verant­woor­de­lijke van Sant’ Egidio in Neder­land, voor papieren voor mensen zon­der status.

Mi­gran­ten­ge­meen­schappen

De mi­gran­ten­ge­meen­schappen vormen een vangnet voor veel kwets­ba­re mensen die niet op een andere manier geholpen wor­den. Het gaat daarbij om onder­wijs, rechts­bij­stand, onderdak, ge­zond­heids­zorg en voedsel. Mi­gran­ten­ge­meen­schappen bereiken mensen die door de offi­cië­le instanties niet bereikt wor­den en zijn daarom zeer waarde­vol. Tege­lijker­tijd krijgen die kerken het zelf extra zwaar omdat ze sterk af­han­ke­lijk zijn van de zon­dagse collecte die nu niet gehou­den kan wor­den.

Diverse organi­sa­ties, waar­on­der SKIN en SOFAK zijn een nood­fonds be­gon­nen om mi­gran­ten­kerken te steunen onder de titel Samen Kerk = Samen Sterk.
Exacte in­for­ma­tie in het Neder­lands en het Engels vindt u op:

Sug­ges­ties

Steunen

Helpen dichtbij

Corona levert veel prak­tische problemen op: er zijn veel mensen die hun werk kwijtraken en on­der­ne­mers die in de problemen komen. Hierdoor ontstaan weer nieuwe problemen als huurschul­den en gebrek aan eten. Vanuit de lan­de­lijke en plaat­se­lijke over­heid wor­den er allerlei rege­lingen in het leven ge­roe­pen, maar dat is lang niet altijd voldoende.

Daar­naast zijn er veel mensen die geen offi­cië­le steun krijgen omdat ze niet de juiste papieren hebben. Dat betreft mensen zon­der huis, mensen zon­der verblijfs­ver­gun­ning, maar ook mensen met tij­de­lijke vergun­ningen of contracten die nu niets meer hebben. Mensen zon­der huis en papieren kunnen zich bovendien nau­we­lijks be­scher­men tegen het corona­vi­rus.

De voedsel­banken kampen met grote tekorten door de lege schappen in de super­markten, terwijl er op een aantal plaatsen juist extra vraag is.

Sug­ges­ties

 • Zorg dat u op de hoogte bent van de extra rege­lingen en ver­wijs mensen door naar de juiste loketten in uw ge­meen­te.
 • Schakel bestaande voor­zie­ningen in als schuld­hulpmaatje en de voedsel­bank
 • Houd een inzameling voor de voedsel­bank, achterin de kerk of met een speciale actie
 • Durf als Caritas in voor­ko­mende gevallen (extra) fi­nan­ciële steun te geven, in de vorm van een gift of een lening. Het zijn bij­zon­dere tij­den waarin soms bij­zon­dere hulp nodig is. Als u als PCI hier­voor niet voldoende mid­de­len heeft, probeer dan samen te werken in regio­ver­band en of oecu­me­nisch ver­band, of overleg met de Dio­ce­sane Caritas.
 • Maak uzelf (opnieuw) bekend via in­ter­net, pa­ro­chie­blad, briefjes in de super­markt, facebook.

Voor­beel­den

 • De mi­gran­ten­ge­meen­schappen vormen een vangnet voor veel kwets­ba­re mensen die niet op een andere manier geholpen wor­den, maar hebben het zelf ook moei­lijk. Er is een nood­fonds gestart. Het zou mooi zijn als kerken die zich dat kunnen ver­oor­lo­ven, een fi­nan­ciële bijdrage willen storten, via bankreke­ning­num­mer NL24 INGB 0001 0263 33 t.n.v. SOFAK, o.v.v. Nood­fonds. U kunt SOFAK ook vragen aan een spe­ci­fie­ke mi­gran­ten­kerk in nood te wor­den gekop­peld.
 • De het pas­to­raal team van de pa­ro­chie RK Haar­lem & BOAZ heeft een groep van jon­ge­ren en jonge ge­zin­nen gekop­peld aan eenzame en hulp­be­hoe­ven­de pa­ro­chi­anen. De vrij­wil­li­gers bellen, sturen kaartjes en voor een aantal ouderen ver­zorgen zij ook de bood­schappen. Via ver­schil­lende kanalen is reclame gemaakt voor dit mooie project en hebben zowel de vrij­wil­li­gers als de hulp­be­hoe­ven­den zich aangemeld.
 • De jon­ge­ren van Sanctus Virgilius in de pa­ro­chie van Heer­hu­go­waard - De Noord bellen weke­lijks de ouderen in het dorp. Ze brachten al een keer bloemen en alle ouderen vanaf 75 jaar kregen oranjebitter thuisbe­zorgd om op Konings­dag exact om 16 uur samen te kunnen proosten. Daar­mee haal­den ze de krant.
 • Flyer VoedseldroppingIn Hoofd­dorp en Nieuw-Vennep is een speciale actie opgezet door de ge­za­men­lijke dia­co­nieën van de pro­tes­tantse ge­meen­te in samen­wer­king met de PCI’s om extra in te zamelen voor de voedsel­bank, wegens de afname van het aanbod en de groei van de vraag naar voedsel. Het is een ludieke actie gewor­den in de vorm van een ‘Voedsel­drop­ping’ ver­wij­zend naar de voedsel­drop­ping boven Schiphol op 2 mei 1945. Zie de flyer hiernaast.
 • De pastores van het drugs­pas­to­raat moeten ook hun werk­zaam­he­den aanpassen. Naast een intensiever gebruik van sociale media gaan zij langs de huizen van de mensen van wie ze weten dat ze het nog wel eens las­tig kunnen hebben in deze tij­den van sociale isolatie. Ze krijgen een brief met de oproep om te bellen als ze het moei­lijk hebben, en waar moge­lijk wordt een praatje gemaakt. Lees er meer over in dag­blad Trouw:
 • Lande­lijk platform nietalleen.nl van ver­schil­lende kerken en chris­te­lijke organi­sa­ties om lokale hulpvra­gers en -aanbie­ders bij elkaar te brengen. U kunt u ook als pa­ro­chie aanmel­den.
 • Nood­fonds via net­werk dak
  geeft laag­drem­pe­lige hulp voor eerste levens­be­hoef­ten van de zeer kwets­ba­ren die u tegen­komt in inloop­hui­zen, buurt­pas­to­raat of straat­pas­to­raat.
 • De PCI en de RK Boni­fa­tius Pa­ro­chie in Almere hebben een flyeractie ondernomen om hulpvra­gers en helpers op te sporen. Ze hebben deze flyers op veel plaatsen opge­han­gen, rond­ge­stuurd en huis aan huis rond­ge­bracht op plaatsen waar ouderen en alleenstaan­den wonen. Ze hebben daar­naast een dui­de­lijk protocol ont­wik­keld voor de vrij­wil­li­gers om de vei­lig­heid van alle be­trok­ken­heid zoveel moge­lijk te waar­bor­gen. De actie heeft al heel wat hulp­vra­gen en vooral veel nieuwe vrij­wil­li­gers opgeleverd. Meer info via Selma Brooks - Boot: sel­boot@gmail.com
 • De iPCI Zaanstreek zamelt geld in om de voedsel­banken te onder­steunen en heeft een extra bloemen­groet gestuurd naar de 850 gedetineer­den in Justitieel Centrum Zaan­stad die door corona geen ac­ti­vi­teiten en zelfs geen kerk­diensten hebben ter aflei­ding. De bloemen zijn met veel dank­baar­heid ont­van­gen.
 • De Ge­meen­schap van Sant’ Egidio continueert haar ac­ti­vi­teiten voor dak- en thuis­lozen: vriend­schap in het restaurant op dins­dag en een broodpakketje op vrij­dag, en het weke­lijkse bezoek met soep aan mensen zon­der papieren. Ook zoekt ze steeds naar creatieve manieren om de ouderen nabij te blijven die zij al jaren weke­lijks bezoekt in een woon­zorg­cen­trum in Am­ster­dam-Oost.
Helpen veraf

Helpen ver­der weg

Het corona­vi­rus is een we­reld­wijd probleem en doet een beroep op de soli­da­ri­teit van ieder, dichtbij en veraf. Ook als kerk kunnen en willen wij een bijdrage leveren om mensen te helpen die in veel moei­lijkere omstan­dig­he­den leven door armoede, gebrek aan goede en toe­gan­ke­lijke ge­zond­heids­zorg en moge­lijk­he­den om zich­zelf tegen het corona­vi­rus te be­scher­men.

Sug­ges­ties

 • Paus Fran­cis­cus heeft bij de Pau­se­lijke Missie­werken (Missio) een nood­fonds inge­steld voor hulp aan mensen en lokale geloofs­ge­meen­schappen die getroffen zijn door het corona­vi­rus.
 • Justice and Peace voert samen met vele Europese organi­sa­ties de actie #AlleenSamen om de EU-lan­den aan te sporen de vluch­te­lingen uit de over­volle kampen in Griekenland over te brengen naar andere plekken met betere voor­zie­ningen en ge­zond­heids­zorg.
 • Pax roept samen met 12 andere organi­sa­ties de Neder­landse rege­ring op om 500 kin­de­ren die zon­der ouders vastzitten in vluch­te­lingen­kampen op de Griekse eilan­den te evacueren en op te nemen. Een groeiende groep van inmiddels 32 Neder­landse ge­meen­ten heeft al toegezegd om kin­de­ren op te vangen.
 • Cordaid zet zich in veel lan­den in voor betere ge­zond­heids­zorg. Juist nu zijn nieuwe ac­ti­vi­teiten gestart om kwets­ba­re ge­meen­schappen te steunen in hun strijd tegen corona.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose