Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Het Diocesaan Archief

ArchiefHet archief van het Bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam is op een drietal plaatsen onder­ge­bracht.

1. Noord-Hollands Archief

De archieven die gevormd zijn door de besturen van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in de periode van 1559 tot 1853 liggen opge­slagen in het Noord-Hollands Archief in Haar­lem.

De inventa­ris is nauw­ge­zet opge­steld in 1956 door P.M. Verhoof­stad, de toen­ma­lige archiva­ris van het bisdom. Dit archief is open­baar.

Na het herstel van de ker­ke­lijke hiërarchie in 1853 werd ons bisdom weer bestuurd door eigen bis­schop­pen. Dit zoge­naamde oud-archief van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam over de periode van 1853 tot circa 1965 bevindt zich even­eens in het Noord-Hollands Archief. In dit archief vindt men alles wat te maken heeft met de ge­schie­de­nis van ons bisdom. De ge­schie­de­nis van de pa­ro­chies, de vereni­gingen, de oorlog, de katho­lie­ke pers, en de privé-archieven van de bis­schop­pen. Ook dit archief is open­baar.

In het bis­schop­pe­lijk archief zult u te vergeefs zoeken naar doop, trouw- en begraaf­re­gis­ters. Deze ker­ke­lijke registers van de periode tot 1811 staan, met uit­zon­de­ring van de ste­den Alkmaar en Am­ster­dam, ter inzage op de studie­zaal van het Noord-Hollands Archief. De doop-, trouw- en begraaf­re­gis­ters van Alkmaar zijn te vin­den in het Regio­naal Archief Alkmaar en van Am­ster­dam in het Stadsarchief Am­ster­dam. Voor de periode vanaf 1811 moet wor­den verwezen naar de archieven van de pa­ro­chies.

Een apart onder­deel van het bis­schop­pe­lijk archief wordt gevormd door de archieven van het voor­ma­lige klein­semi­narie Hage­veld en het groot­semi­narie Warmond.

Deze beide archieven zijn zon­der schrifte­lijke toestem­ming van de archiva­ris van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam niet open­baar.

Noord-Hollands Archief
Bezoek­a­dres: Jans­straat 40, 2011 RX Haar­lem
Post­a­dres: Postbus 3006, 2001 DA Haar­lem
E-mail­a­dres: info@noord-hollandsarchief.nl
Website : www.noord-hollandsarchief.nl

Openingstij­den:
dins­dag, woens­dag, don­der­dag en vrij­dag van 9.00-17.00 uur
elke derde zater­dag van de maand van 9.00-17.00 uur

2. Archief van Utrecht

Een klein gedeelte van het zogeheten oud-archief, dat de periode vanaf de oprich­ting van het Bisdom Haar­lem in het mid­den van de 16de eeuw tot 1853 omvat, bevindt zich in het archief van Utrecht. Een heel be­lang­rijk onder­deel hier­van is de opkomst van de re­for­ma­tie en het onder­gronds gaan van de katho­lie­ke Kerk en daarin de periode van de Aarts­pries­ters. Zij waren de raadgevers van de nuntius, die ons land ker­ke­lijk veelal vanuit Brussel of Keulen bestuur­den, bij onder meer de benoe­ming van pastoors. Dit archief is open­baar, in het bij­zon­der:

Het Utrechts Archief
Alexan­der Numans­kade 201
3572 KW Utrecht

3. Bis­schops­huis

Het meest recente archief van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, dat alle do­cu­menten omvat geda­teerd na 1965, bevindt zich in het Bis­schops­huis te Haar­lem.
Hier ligt ook een groot aantal teke­ningen van kerken in het bouwarchief opgeborgen.
Dit archief is in principe niet open­baar.
Voor spe­ci­fie­ke vragen kunt u zich evenwel wen­den tot de archiva­ris.

Bis­schops­huis
Leidse­vaart 146
2014 HE Haar­lem

Dhr. dr. J.I.M.X. Vijgen
archiva­ris

Bereik­baar op maan­dag tussen 9.00 en 16.00 uur

tel.
email

0252 - 345 345
jvijgen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

 

In bewa­ring geven van het pa­ro­chiearchief

Het beheren van een archief is geen sinecure. Het vergt des­kun­dig­heid, tijd en finan­ciële mid­de­len. Voor veel pa­ro­chies is een derge­lijk beheer dan ook een te zware belas­ting. Het zou echter te betreuren zijn als dit ver­waarlo­zing van het archief tot gevolg zou hebben. Op den duur zou een derge­lijke ver­waarlo­zing lei­den tot het verlies van een be­lang­rijk his­to­risch cultuur­goed.

De over­heid beschouwt de archieven van ker­ke­lijke in­stel­lingen als cultuurgoe­de­ren die voor het nageslacht dienen te wor­den bewaard. Om deze reden ziet zij het dan ook als haar taak zo nodig archieven van pa­ro­chies in bewa­ring te nemen. Iedere pa­ro­chie die dat wil kan haar (oude) archief in bewa­ring geven bij een archief­dienst van de over­heid. De pa­ro­chie blijft dan eige­naar van het archief, maar het beheer ervan en alles wat daarbij komt kijken, is in han­den van de archief­dienst. Inbewa­ring­ge­ving aan een archief­dienst van de over­heid wordt dan ook aan­be­vo­len, zeker indien het beheer van het archief in een pa­ro­chie problemen oplevert.

De Dio­ce­sane Archief­com­mis­sie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, bestaande uit zeven leden en opgericht in 1986, heeft onder meer tot taak voorlich­ting te geven over de moge­lijk­heid archieven in bewa­ring te geven en te sti­mu­leren dit ook te doen. En dit niet zon­der re­sul­taat: in de afgelopen twin­tig jaar heeft bijna een hon­derdtal pa­ro­chies in ons bisdom het archief in bewa­ring gegeven..

Voor meer in­for­ma­tie kunt u zich altijd wen­den tot de archiva­ris van het bisdom:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose