Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Woord van de bisschop


Kerstmis 2014

gepubliceerd: donderdag, 4 december 2014

De wereld is in chaos, maar er is hoop. De mens­heid is niet volle­dig aan zich­zelf over­ge­la­ten. 2000 jaar gele­den brak de hemel open. Herders zagen een groot licht. Engelen wezen hen de weg. De Messias was geboren. Gods Zoon mens gewor­den. Sindsdien gaat zijn Geest over deze wereld. Maar ook de Boze trekt zijn spoor. Uit­ein­de­lijk zal het goede over­win­nen. Dat is god­de­lijke belofte. De Heer kent zijn tijd.

Verwrongen beel­den van God

Als dat per­spec­tief van God, hoop en eeuwig­heid er niet meer is, veran­dert alles. Bestaande waar­den en normen, het besef van humani­teit, alles verliest z’n grond­slag. We hebben het gezien in de vorige eeuw, die beheerst werd door atheïstische ideo­lo­gieën en een ongekende mensenverach­ting. Maar ook religie is niet zon­der meer een garant voor vrede en humani­teit.

Verwrongen beel­den van God en eeuwig­heid kunnen even­zeer tot wreed­heid lei­den. Dat zien we vooral in onze tijd. In het extremisme van de zgn. Islami­tische Staat heeft zelfs religie onmen­se­lijke vormen aan­ge­no­men. Niemand lijkt hier een ant­woord op te hebben. Niet de gema­tigde authen­tieke Islam, en nog min­der westerse politici en mili­tai­ren. Hoe moet je mensen bestrij­den die niet bang zijn voor de dood, omdat ze daarin een snelle weg zien naar het paradijs, zelfs als ze daarbij on­schul­dige mensen mee de dood in sleuren. Hoe moet je omgaan met mensen die denken God te behagen door ‘ongelo­vi­gen’ de keel door te snij­den. Daar is geen kruid meer tegen gewassen. Daar staan politici en mili­tai­ren vrijwel mach­te­loos.

Een vader zoekt zijn kind

Dit is vooral een morele en spi­ri­tu­ele vraag. Het gaat om het dichten van bronnen van haat, en het weerspreken van verwrongen beel­den van God en eeuwig­heid. Daaraan ontlenen ex­tre­mis­ten hun kracht en fanatisme. Decennia lang is de haat tegen het Westen gegroeid, waaraan ook de westerse neokoloniale poli­tiek niet vreemd is.

Wat kunnen we nu nog doen? Ik denk twee dingen: het aanreiken van een authen­tiek Gods­beeld, en bid­den. Kort­ge­le­den zag ik een do­cu­mentaire over een vader die zijn zoon zocht. Er was thuis ruzie geweest, de jongen had zijn ouders onrecht aan­ge­daan, en was daarna de wereld inge­trok­ken en vermist geraakt. Zijn vader heeft toen zijn baan opgezegd, al z’n bezit verkocht en is zijn kind gaan zoeken. Jarenlang is hij de halve wereld doorge­trok­ken, totdat hij z’n zoon vond en weer in de armen kon sluiten. Alle ruzie en verwijten waren totaal vergeten.

Een mooier beeld van wie en hoe God is, kun je niet vin­den. Je hoeft Hem niet te zoeken. Hij zoekt jou. Je moet je alleen laten vin­den, door open te zijn voor zijn bestaan en zijn liefde, door de bereid­heid je leven te richten naar waar­heid en ge­rech­tig­heid, en door te bid­den, al is het maar door een zucht van het hart. Geen enkel gebed gaat verloren.

Gered door gebed

Eeuwen vóór Christus trekt de koning van Assur, Sanherib, met een enorme over­macht op naar Jeru­za­lem. Hizkia, de koning van Juda, wei­gert de stad over te geven. Sanherib schrijft hem dan een brief en hoont: ‘Wie denk je wel dat je bent. Je hebt toch zelf gezien hoe Assur alle volken heeft ver­slagen. Hoe zou Jeru­za­lem dan gespaard blijven. Laat je niet bedriegen door de God op wie je ver­trouwt, Hij zal je niet uit mijn han­den kunnen red­den’. Hizkia gaat naar de tempel en legt de brief open op het altaar voor de Heer, en bidt: ‘ Heer, Gij alleen zijt toch God over alle ko­nink­rijken der aarde. Hoor hoe Sanherib U, de levende God, hoont. Verlos ons uit zijn greep, opdat alle volken der aarde erkennen dat Gij God zijt, en Gij alleen’.

Die nacht, zegt de Schrift, trok de engel van de Heer uit en bracht dood en ver­war­ring in het leger­kamp van Assur. Sanherib brak op en keerde verne­derd terug naar Assur, waar hij stierf.

Of het nu ons per­soon­lijk leven betreft, of de situatie in de wereld, de Heer wacht op ons gebed en ver­trouwen om red­ding te kunnen brengen. Laten we, net als de her­ders en wijzen, ons gebed en goede daden, maar ook onze noden en zon­den, neerleggen bij het Kind van Betlehem. Hij zal ons inner­lijke vrede geven en uit­komst, al is het mis­schien langs heel andere wegen dan wij zou­den ver­wach­ten. Ik wens u in die zin een gezegend kerst­feest toe.+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam
overzicht van bijdragen:
donderdag, 1 oktober 2020Mijn wensen voor u in coronatijd
donderdag, 6 augustus 2020Onze nieuwe bisschop
maandag, 1 juni 2020Brief van Mgr. Hendriks
dinsdag, 5 mei 2020Bevrijdingsdag en geen vrede
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en Kerk
donderdag, 6 februari 2020Gods plan met Amsterdam
maandag, 16 december 2019Wanneer komt de Heer terug?
donderdag, 31 oktober 2019Sterven is geen inslapen, maar ontwaken
vrijdag, 23 augustus 2019Brexit
vrijdag, 14 juni 2019Hoop op een nieuw Pinksteren
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieŽn uit te dragen
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
vrijdag, 12 mei 2017Maria
vrijdag, 7 april 2017Hoop op leven over de dood heen
donderdag, 23 februari 2017Sing a little louder...
dinsdag, 13 december 2016Een Bijbelse les over vrede
maandag, 21 november 2016Dialoog als ademen
donderdag, 10 november 2016Dialoog en Getuigenis
maandag, 12 september 2016Wat is er gaande in onze wereld?
zaterdag, 16 juli 2016Over de vreugde van de liefdeBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose