Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mentorschap in het Jongerenpastoraat

JongKatholiek webinar - Vier dinsdagavonden in maart

gepubliceerd: dinsdag, 2 februari 2021

Voor ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers en beroeps­krachten die werken met jon­ge­ren is er in maart 2021 de gelegen­heid om vier Webinars te volgen over mentor­schap in het jon­ge­ren­pas­to­raat.

Op vier achtereen­volgende dins­dag­avon­den krijgt men de gelegen­heid om na te denken over wat mentor­schap nu precies is, krijgen we te horen hoe gees­te­lij­ke lei­ding doeltreffend kan werken en geven we prak­tische tips en hand­vat­ten om mee aan de slag te gaan.

Aan­lei­ding

De aan­lei­ding om deze serie Webinars te or­ga­ni­se­ren is een inter­na­tio­naal jon­ge­renforum geweest die in 2019 plaatsvond in Rome en waarbij twee Neder­landse jon­ge­ren ook aanwe­zig waren. In dit forum stond de Post­sy­no­dale Apos­to­lische Exhor­ta­tie Christus Vivit centraal. Het be­ge­lei­den van jon­ge­ren was een van de be­lang­rijke punten die uit de Exhor­ta­tie en het jon­ge­renforum naar voren kwam.

“De jon­ge­ren die vóór de synode bijeen­ge­ko­men zijn, hebben gevraagd om de ont­wik­ke­ling van nieuwe lei­der­schaps­pro­gramma’s voor de vor­ming en de voort­du­rende ont­wik­ke­ling van jonge lei­ding­ge­ven­den.” - Paus Fran­cis­cus, Christus Vivit 245

Jong Katho­liek wil gehoor geven aan deze oproep van Paus Fran­cis­cus. Hoe kunnen wij tieners en jon­ge­ren helpen en be­ge­lei­den om in hun dage­lijks leven dichter naar God toe te groeien? En hoe kunnen wij dit vorm­ge­ven binnen onze pa­ro­chies, bis­dom­men, in ons werk, op school en in onze omge­ving? In deze reeks Webinars gaan wij samen met ervaren pro­fes­sio­nals in op deze boeiende thema’s. Er zal veel gelegen­heid zijn om vragen te stellen, te leren en om contacten te leggen. Ook is er de gelegen­heid om concrete plannen te maken omtrent mentor­schap.

Sprekers

  • Niko Schonebaum: Niko gaat ver­tellen over Thomas van Aquino en wat deze kerk­le­raar te zeggen heeft over het mentor­schap. Niko is Docent klassieke talen & retorica, medeoprichter & docent Stich­ting Landmerk.
  • Paul Donders: Paul gaat het o.a. hebben over de essentie van mento­ring, het verschil tussen coaching en mento­ring in lei­der­schap en de vijf kenmerken van een in­spi­re­rende mentor. Paul is CEO van Xpand Neder­land, adviseur en schrijver van lei­der­schaps­boeken.
  • Paul Graas: Paul gaat praten over de gees­te­lijk be­ge­lei­ding. Geïnspireerd door de ge­schrif­ten van heiligen zoals Faustina Kowalska, Josemaria Escrivá en Paus Fransiscus. Paul is coördinator bij Stich­ting Instudo, waar hij ini­tia­tie­ven ontwikkelt voor jon­ge­ren op het vlak van cultuur, levens­be­schou­wing en per­soon­lijke ont­wik­ke­ling. Daar­naast werkt hij ook bij Interaxion Group waar hij leraren en andere opvoe­ders onder­steunt in de opvoe­ding van kin­de­ren in een digi­taal tijdperk.
  • Zr. Maria Nadiya: Blauwe zuster, overste van de commu­ni­teit van de Blauwe Zusters in Den Haag. Zij komt oor­spron­ke­lijk uit de VS, en inmiddels al vele jaren in Neder­land. Zij heeft veel erva­ring in de be­ge­lei­ding van tieners en jon­ge­ren uit de hele wereld.

Wie

Voor alle vrij­wil­li­gers en ker­ke­lijke beroeps­krachten die werken met jon­ge­ren in de leef­tijd van 16 tot 30 jaar.

Data

datum tijd spreker
dins­dag 2 maart 2021 20.00-21.30 uur Niko Schonebaum
dins­dag 9 maart 2021 20.00-21.30 uur Paul Donder­ders
dins­dag 16 maart 2021 20.00-21.30 uur Zr. Nadiya
   dins­dag 23 maart 2021 20.00-21.30 uur Paul Graas


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteldBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose