Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Brief aan hoofdredacties van de schrijvende pers

gepubliceerd: donderdag, 8 januari 2015

Brief aan hoofdredacties van de schrijvende persMiddels een open brief laat mgr. Jozef M. Punt hoofdredacties van de schrijvende pers zijn afschuw, veront­waar­diging en medeleven weten naar aan­lei­ding van de brute ter­ro­ris­tische aan­slag in Parijs.

Aan de Hoofdredactie van
Tele­graaf, Trouw, Volks­krant, Alge­meen Dagblad,
Parool, NRC, Haar­lems Dagblad, Katho­liek Nieuws­blad,
Elsevier en Vrij Neder­land

Haar­lem, 8 januari 2015

Geachte Hoofdredactie,

Met afschuw en veront­waar­diging heb ik kennis geno­men van de aan­slag die gis­te­ren heeft plaats­ge­von­den in Parijs. Mede­wer­kers van het satirische blad Charlie Hebdo zijn slacht­of­fer gewor­den van een moordaan­slag, een dubbele daad van geweld, omdat het zowel een aan­slag is tegen mensen als tegen de pers­vrij­heid.

Mijn gedachten zijn dan ook bij uw collega’s die omge­ko­men zijn en bij hun ge­zin­nen, families en vrien­den. Mijn gedachten zijn echter ook bij u en al uw mede­wer­kers die gewend zijn het wereldnieuws in vrij­heid te kunnen brengen en dit terecht als een groot goed zien binnen de democra­tische beginselen die wij allen koes­te­ren. Die vrij­heid staat nu opnieuw ter dis­cus­sie en u voelt zich daar onveilig bij.

Als bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam weet ik dat religies en hun gees­te­lijk lei­ders, maar ook ministers, politici en velen anderen die een open­baar ambt of functie bekle­den, soms doelwit zijn van satire. Dat kan heel ver gaan en tot protest lei­den.

Maar in het kader van de vrije meningsui­ting moet dit wel op een respect­volle manier moge­lijk zijn, en mag dit dus nooit lei­den tot een brute moord, zoals gis­te­ren in Parijs.

Chris­te­nen hebben met kerst­mis we­reld­wijd gevierd dat God op enig moment in de ge­schie­de­nis concreet onze wereld is binnengetre­den en zelf mens is wor­den. Hij heeft dat niet met geweld gedaan, maar juist kwets­baar en klein in de vorm van een kind. Dit kind heeft als volwassen man opge­roe­pen de naasten lief te hebben en de mens­heid daar­mee geleerd dat God geen vijan­den kent, maar alleen kin­de­ren die hij onein­dig bemint. Daardoor mogen wij er op ver­trouwen dat de kracht van het goede altijd sterker zal zijn dan de kracht van het kwaad.

Ik hoop van harte dat reli­gi­euze lei­ders we­reld­wijd vooral dit laatste voor ogen hou­den en willen uitdragen. Want de zorgen over radi­ca­li­sering binnen de Islam en ter­ro­ris­tische uitingen daar­van zijn terecht. Het is daarom be­lang­rijk dat de dialoog tussen de religies, en dan met name met onze moslim­ge­meen­schappen, gaande blijft in een sfeer van goede wil en weder­zijds respect, en met als doel om vrede en harmonie in de wereld te bevor­de­ren.

Ik wens u en uw mede­wer­kers veel wijs­heid en moed bij de afwe­gingen die u, wellicht nu ge­dwon­gen door de omstan­dig­he­den, moet maken bij het brengen van het nieuws. Maar weet u gesteund door velen die hun afschuw over deze aan­slag laten blijken en zeer met u mee leven.

+ Jozef M. Punt
Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose