Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kapittel van Gent op bezoek in Haarlem

Zaterdag 4 en zondag 5 oktober 2014

gepubliceerd: maandag, 6 oktober 2014

Het is een oude traditie dat het ka­the­draal kapit­tel van het bisdom van Gent en het kapit­tel van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam iedere twee jaar een uit­wis­se­ling hebben, de ene keer in Gent, de andere keer in Haar­lem, bij gelegen­heid van het feest van de heilige Bavo, patroon van de ka­the­dralen van beide bis­dom­men. Dit jaar was het Gentse kapit­tel zater­dag 4 en zon­dag 5 ok­to­ber 2014 in Haar­lem.

Gents Kapittel op bezoek in HaarlemDe Bis­schop van Gent, mgr. Luc van Looy voerde de Gentse dele­ga­tie aan. Hij was tevens hoofd­cele­brant en predi­kant op het Sint Bavo­feest in de ka­the­draal.

Bezoek aan het oecu­me­nisch drusgs­pas­to­raat in Am­ster­dam

In Am­ster­dam is één van de ini­tia­tie­ven waar de kerk actief probeert te zijn voor mensen die in de verdruk­king zijn geko­men, het drugs­pas­to­raat. Nellie Versteeg ver­telde hierover aan de leden van de kapit­tels op zater­dag 4 ok­to­ber. Zij is van pro­tes­tantse huize en samen met haar katho­lie­ke collega, diaken Mark van Lieshout, zet zij zich in voor mensen die al jarenlang verslaafd zijn aan drugs en daardoor vaak huis en baan ern alles zijn kwijt geraakt.

Bezoek aan oecu­me­nische commu­ni­teit op Oude­zijds 100

Met de bis­schop en het kapit­tel van Gent bezochten het Haar­lemse kapit­tel op zater­dag 4 ok­to­ber de ge­meen­schap Spe Gaudentes aan de Oude­zijds Voor­burgwal 100. Deze oecu­me­nische ge­meen­schap van gehuw­den en ongehuw­den leeft een leven van gebed op basis van de drie evan­ge­lische raden en van inzet van de armen, met name de onge­do­cu­men­teer­den (degene die geen offi­cië­le do­cu­menten bezitten zoals paspoort en verblijfs­ver­gun­ning) voor wie een dokters­post, medische en tandheel­kun­dige hulp wordt ver­zorgd. 

Luisterrijke ‘Evensong’ in Am­ster­damse basiliek

In de Am­ster­damse basiliek van St. Nicolaas bij het Centraal Station wordt iedere zater­dag­mid­dag om 17.00 uur een ‘Evensong’ gehou­den, een vesper-ach­tige vie­ring, met psalmen en lezingen en met prach­tige zang. Na de onderbre­king van­wege de zomer, zijn deze vie­rin­gen op 4 ok­to­ber weer van start gegaan, in aanwe­zig­heid onder meer van de bis­schop van Gent, mgr. Luc van Looy, en het Gentse, Mgr. Hendriks en het Haar­lemse kapit­tel. Ook een veer­tigtal Duitse stu­den­ten nam aan de vie­ring deel.

Bavo­feest in Haar­lemse ka­the­draal met de bis­schop en het kapit­tel van Gent

Op zon­dag 5 ok­to­ber werd in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo te Haar­lem het jaar­lijkse feest van Sint Bavo gevierd. Eenmaal in de vier jaar komen daarvoor de bis­schop en het ka­the­draal kapit­tel van Gent naar Haar­lem en dat was dit jaar het geval: mgr. Luc van Looy sdB was hoofd­cele­brant en predi­kant in de hoog­mis en mgr. Jozef Punt en mgr. Hendriks con­ce­le­breer­den met de proost van het kapit­tel, mgr. Joop Stam, en de Gentse kanun­niken.

Na de hoog­mis die door het ka­the­drale koor werd opge­luis­terd, gaven de koorle­den nog een klein benefiet­con­cert om hun koorreis naar Engeland, met onder meer uit­voe­ringen in de ka­the­draal van York, gesponsord te krijgen.

Authen­tieke lampen ka­the­draal gerestaureerd

Na afloop van de Hoog­mis op het Sint Bavo­feest gaf de heer W. Eggen­kamp aan de Gentse bis­schop en kannuniken een rond­lei­ding over de restuaratie van de ka­the­draal. Opmer­ke­lijk waren de pas-gerestaureerde ori­gi­nele lampen van de ka­the­draal. Ze zijn ooit in Jugendstil-trant speciaal voor de ka­the­draal vervaar­digd.

(bron: arsacal.nl)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose