Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bijzondere lezing over de Kathedraal

Maandagavond 28 oktober

gepubliceerd: woensdag, 2 oktober 2013

Op maan­dag­avond houdt de Vrien­den­kring van de St. Bavo Ka­the­draal een bij­zon­dere lezing. De lezing wordt ver­zorgd door Dr. Laura Bolondi. Deze nog jonge en veel­be­lo­ven­de Ita­li­aanse architecte Laura Bolondi wijdde haar master-thesis aan ondermeer de geometrie, de symboliek en de li­tur­gische inrich­ting van de ka­the­drale basiliek.

Laura Bolondi

Dr. Laura BolondiDaar­mee behaalde zij haar master in architectuur, gewijde kunst en li­tur­gie aan de Europese Uni­ver­si­teit te Rome. Met deze door het Vati­caan erkende studierich­ting heeft mw. Bolondi een ker­ke­lijke accredi­ta­tie behaald als des­kun­dige erkend op het gebied van kerken­bouw, de inrich­ting van kerk­ge­bouwen en diens li­tur­gische ruimten. Een deel van haar studie heeft zij op de TU van Delft gedaan.

In no­vem­ber vorig jaar was zij spreker op een 2-daagse con­fe­ren­tie “Sacred Space” op de Tilten­berg. Na een door de bis­schop­pen eer­der gegeven po­si­tie­ve waar­de­ring van haar thesis, heeft de Vrien­den­kring haar uit­ge­no­digd voor een lezing.

Nieuwe publi­ca­tie over de ka­the­draal

De master-thesis is tevens uitgangs­punt gewor­den voor een nieuwe publi­ca­tie van de ka­the­draal. Na een inlei­dend hoofd­stuk over de ontstaansge­schie­de­nis van de ka­the­draal, wordt eerst uit­voerig in gegaan op de katho­lie­ke li­tur­gische ruimte, de waarde van deze plaats, haar bete­ke­nis, het belang van symbolen, de rol van de architectuur daarin, de plaats van het altaar.

Ver­vol­gens komen de hoofd­stukken over geometrie, symboliek en li­tur­gische ele­menten aan de orde. Aan de master-thesis is door diaken Philip Weijers een extra hoofd­stuk toe­ge­voegd waarin inhou­de­lijk wordt inge­gaan op de bevin­dingen van de res­tau­ra­tie van de afgelopen jaren.

De ver­wach­ting is dat de publi­ca­tie van zo’n 85 pagina’s en ruim 75 foto’s op dezelfde avond wordt ge­pre­sen­teerd en middels in­schrij­ving te koop komt.

Aanmel­den

Naast toegang voor de leden van de Vrien­den van de Vrien­den­kring is er vrije toegang voor andere belang­stel­len­den die avond. Deze lezing zal gehou­den wor­den in de bis­schop­pe­lijke sacristie om 20.00 uur. De ingang is via de pastorie aan de Leidse­vaart om 19.30 uur.

Deelname op het e-mail adres van de Vrien­den­kring: vrien­den@rkbavo.nl
Dan wel tele­fo­nisch op (023) 532 30 77, op ma t/m vr 9.30 - 12.30 uur.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose