Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
In een vorige editie van SamenKerk (april 2022) is er aan­dacht aan besteed: dit jaar wordt de ‘geboorte van Neder­land’ her­dacht. Dat herinnert aan de inname van Den Briel door de Watergeuzen op 1 april 1572 en de bezet­ting van Alkmaar door de Geuzen op 24 juni van dat jaar. Wat kunnen we nu, 450 jaar later, van die periode nog leren?

Jongste SamenKerk
SamenKerk Augustus 2022
Augustus 2022
eerdere editieswoensdag, 10 augustus 2022
H. Laurentius, diaken en martelaar (patroon van het bisdom Rotterdam)
kleur:rood
1e Lezing:2 Kor. 9, 6-10
Psalm:Ps. 112 (111), 1-2.5-6.7-8.9
Evangelie:Joh. 12, 24-26

postcode:
huisnummer:

Maria Tenhemelopneming
Zondag 14 en maandag 15 augustus - OLV ter Nood Heiloo
gepubliceerd: dinsdag, 9 augustus 2022
Op zon­dag 14 en maan­dag 15 au­gus­tus wordt het hoog­feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming gevierd op het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Onder andere is er op zon­dag­mid­dag om 16.30 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. Hendriks en op maan­dag om 12.00 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. Van den Hout.
Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
Zaterdag 17 september - 9.30 uur - OLV ter Nood Heiloo
gepubliceerd: vrijdag, 5 augustus 2022
Zater­dag 17 sep­tem­ber is de In­spi­ra­tie­dag Caritas van ons bisdom in Heiloo. Ie­der­een die geïn­te­res­seerd is in Caritas of in het thema van deze dag is van harte welkom.
Zomereditie SamenKerk verkrijgbaar
gepubliceerd: donderdag, 4 augustus 2022
Vanaf komend weekend is het nieuwste nummer van SamenKerk in uw paro­chie­kerk (gratis) verkrijg­baar. Neem een exemplaar mee, of lees ‘m op deze web­si­te.
God wil een tempel bouwen Audio Video
SamenKerk rubriek Zingt voor de Heer
gepubliceerd: donderdag, 4 augustus 2022
Een min­der bekend lied ter ere van Onze Heilige Moeder Maria. De tekst is van Henk Jongerius OP en het wordt gezongen op de oor­spron­ke­lijke melodie uit een muziekbundel van 1631.
Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
Synode 2021 - 2023
gepubliceerd: donderdag, 28 juli 2022
Van ok­to­ber 2021 tot half mei 2022 werd - op verzoek van paus Fran­cis­cus - in ieder bisdom in de wereld ge­spro­ken over de toe­komst van de Kerk. Het was de eerste fase van de Synode.
De Rode Robijn... Video
Los jij het mysterie op?
gepubliceerd: woensdag, 27 juli 2022
In de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem loopt nog t/m 31 au­gus­tus 2022 een pro­gram­ma rond de Rode Robijn, gestolen uit de monstrans. Jonge bezoekers van de ka­the­draal kunnen op speur­tocht gaan om de boef te volgen door de ka­the­draal en de Rode Robijn terug te vin­den.
Werelddag voor grootouders en ouderen
Zondag 24 juli
gepubliceerd: zaterdag, 23 juli 2022
Een lang leven “is een zegen”, een “levend teken van Gods goed­heid” dat “veel vrucht kan dragen”. Dat schrijft paus Fran­cis­cus in zijn bood­schap voor de tweede Wereld­dag voor groot­ou­ders en ouderen. Die wordt gevierd op de vierde zon­dag van juli.
Nieuwe Nederlandse Nuntius benoemd
Mgr. Paul Tschang In-Nam
gepubliceerd: zaterdag, 16 juli 2022
Op zater­dag 16 juli heeft het Vati­caan de benoe­ming bekend gemaakt van de nieuwe nuntius voor Neder­land. Het is mgr. Paul Tschang In-Nam, titulair bis­schop van Amantia. Hij werkt sinds 1985 voor de diplo­ma­tieke dienst van de Heilige Stoel en is momenteel nuntius van Thailand, Cambodja, Myanmar en apos­to­lisch gedele­geerde in Laos.
450 Jaar Martelaren van Gorcum herdacht Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 12 juli 2022
De bede­vaart­kerk in Brielle beleefde op zater­dag 9 juli een his­to­rische dag. Het was precies 450 jaar gele­den dat op 9 juli 1572 op deze plek de Mar­te­la­ren van Gorcum om het leven wer­den gebracht. En voor het eerst sinds 2019 kon de Nationale Bede­vaart weer met veel mensen wor­den gevierd. Zouden veel pelgrims de tocht naar Brielle gaan maken?
WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
Woensdag 26 juli t/m dinsdag 8 augustus 2023
gepubliceerd: dinsdag, 12 juli 2022
Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­seert van woens­dag 26 t/m dins­dag 8 au­gus­tus 2023 een veer­tien­daag­se bus­reis naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon, Portugal. Op de heenweg gaat de reis langs Parijs, Bayonne, Burgos en Fatima; op de terugweg wordt Lourdes aan­ge­daan.
COMECE betreurt resolutie Europees Parlement
gepubliceerd: zaterdag, 9 juli 2022
De Com­mis­sie van Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties van de Europese Unie (COMECE) spreekt zich bij monde van se­cre­ta­ris-generaal Manuel Barrios Prieto uit tegen de resolutie die het Europees Parle­ment op 7 juli heeft aan­ge­no­men.
Feestelijke Evensong
Ter afsluiting van het seizoen
gepubliceerd: donderdag, 7 juli 2022
Op zater­dag 9 juli 2022 vindt de laatste ‘reguliere’ Evensong van dit seizoen plaats in de Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam. De beide koren, de Choralen en de Cappella Nicolai, die normaal deze vie­ring af­wis­se­lend ver­zorgen zullen dan ge­za­men­lijk zingen. Onder andere klinken de Hymn for St. Cecilia van Howels en de Evening Hymn van Balfour Gardiner.


woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
maandag, 4 juli 2022Open Call voor buitententoonstelling
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
donderdag, 30 juni 2022Bouwen aan Vertrouwen
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 29 juni 2022Logo voor jubeljaar 2025 gepresenteerd
maandag, 20 juni 2022Sacramentsprocessie door centrum Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
donderdag, 16 juni 2022Open dag Bonifatiusinstituut
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 13 juni 2022Priesterwijding van Jaider in de kathedraal Fotoreportage
vrijdag, 10 juni 2022James Mallon op Kathedraal TV Video
vrijdag, 10 juni 2022Wereldgezinsdagen
woensdag, 8 juni 2022Toewijding aan Maria voor kinderen
maandag, 6 juni 2022Priesterwijding Jaider Chantre Sánchez Video
vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynode
donderdag, 2 juni 2022Nieuwe SamenKerk verkrijgbaar

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose