Small Christian Communities en gemeente- en geloofsopbouw in de katholieke kerk

Mogelijkheden en valkuilen bij het vormen en continueren van SCC’s

12 maart 2008

inleiding

In de aankondiging van deze studiedag heeft u over mij kunnen lezen dat ik mede-auteur ben van Levend Lichaam, een studieboek over kerkopbouw. Dit boek is tot stand gekomen in een intensief proces, waaraan we als auteurs een paar jaar hebben besteed. Niet alleen spraken we als auteurs over onze vakinhoudelijke kennis en over de opzet van het boek, we spraken ook met elkaar over onze theologie, onze visie op de kerk, onze gelovige ontwikkeling en onze spiritualiteit. Tijdens een van de gesprekken merkte een collega op hoe belangrijk het voor zijn geloofsvorming is ge-weest om in kleine groepen actief te zijn, en –voegde hij er aan toe- dat geldt misschien wel voor iedereen. Hier had hij natuurlijk een belangrijk punt te pakken, zeker binnen het vak kerkopbouw. Mensen leren een gelovige houding bij uitstek in kleine groepen: in parochiële jongerengroepen, bij kernen van Youth for Christ, op een zangkoor of bij de misdienaars, in het gezin. Hoe groot de wereldkerk ook is, ze vindt haar basis in kleine groepen waar lief en leed worden gedeeld, waar wordt gezongen en gebeden, waar de Schriften worden opengeslagen en naastenliefde wordt beoefend. Waar dat gebeurt, in groepen groot of klein, ontstaan christelijke gemeenschappen, ontstaat kerk.

Deze spirituele inleiding is geen goede graadmeter voor de rest van mijn verhaal. In deze lezing wil ik met u op een wat meer sociologische wijze kijken naar kleine groepen in de kerk, naar Small Christian Communities. Sociologie houdt zich namelijk bij uitstek bezig met groepen, groot of klein, de verschillen tussen groepen, de relaties tussen mensen in die groepen, de rol van groepen in grotere verbanden, en de beelden die er van groepen leven binnen en buiten de groep. Sociologie kan dus misschien helpen de betekenis van kleine groepen voor kerkopbouw beter te begrijpen, het belang ervan voor individuele geloofsontwikkeling in te zien en zo het instrument van de Small Christian Communities beter inzetten in de kerk. In het eerste deel van mijn lezing zal ik het fenomeen van Small Christian Communities nader bekijken. Daarna zal ik ingaan op de functies die kleine groepen vervullen voor individuele leden en voor grotere groepen. In het derde deel zal ik enkele verschillen aangeven tussen Small Christian Communities en ‘groeigroepen’, een verschijnsel in evangelische kringen in de protestantse kerk. Tenslotte zal ik het belang van Small Christian Communities voor de kerken relativeren en daarmee hopelijk in een evenwichtig perspectief zetten. Want ook daarin kan de sociologie behulpzaam zijn voor de kerkopbouw.

Klik hier voor de gehele lezing door Dr. Erik Sengers (PDF versie).

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: