Diaconaal werk in uitvoering

13 november 2007

De Diocesane Raad voor Diaconie (DRD) steunt dit jaar de volgende projecten, die door het bisschoppelijk bestuur begin 2007 werden goedgekeurd.

1.

Project Vivatur, Almere

Dit is, na de projecten in Hoorn en in Haarlem, het derde grote project waartoe de DRD zelf het initiatief heeft genomen. Het project is in januari 2006 van start gegaan en richt zich op risicojongeren tussen de 17 en 25 jaar in de regio Almere. De doelstelling van het project is het te voorkomen dat deze jongeren wegglijden in de criminaliteit, door hen langdurig (12-15 maanden) te begeleiden. Het project beschikt daartoe over een tweetal huizen, waar in totaal acht jongeren kunnen wonen. Elke jongere beschikt over een persoonlijke coach die let op het werk, schoolgang of andere vorm van dagbesteding, en die ook met de betreffende jongere overlegt over de vormgeving van zijn of haar toekomst.
Gedurende vier of vijf jaar (dat hangt af van een evaluatie eind 2008) trekt de DRD hiervoor per jaar uit:€ 75.000,-
Hierna neemt de gemeente de financiŽle verantwoordelijkheid over.

2.

Projecten aangevraagd via het dekenaat Amsterdam:

a.Werkgroep opvang uitgeprocedeerden. Deze werkgroep van de Raad van kerken Amsterdam helpt mensen die moeten wachten op een beslissing van de IND, welke op grond van beschikbare informatie waarschijnlijk positief zal uitvallen.
Aan de DRD vraagt men hiervoor een bijdrage van:€ 2.000,-
b.Ondersteuningsfonds kerk en Buurt Amsterdam Noord. Vooral in de Vogelbuurt in Amsterdam Noord opereert de buurtpastor samen met vele vrijwilligers volgens de principes van de Urban Mission. Het is een arme buurt waar veel mensen met een klein bedrag even vooruit geholpen moeten worden, waar andere instanties het laten afweten of geen directe hulp kunnen bieden.
Aan de DRD vraagt men hiervoor een bijdrage van:€ 1.500,-
c.Voedselbank Amsterdam regio Zuid. Ook in Amsterdam Zuid is de nood in sommige wijken hoog, waardoor voedselpakketten zeer welkom zijn De parochies in deze regio zijn samen met de voedselbank een project gestart om voedselverstrekking mogelijk te maken. Inmiddels is het een oecumenisch project geworden. Het project bevindt zich in de opstartfase.
Aan de DRD vraagt men hiervoor een bijdrage van:€ 150,-
d.Diakonale ondersteuning van Allochtone Parochies Amsterdam. Bij deze parochies komen veel aanvragen om financiŽle bijstand van parochianen die nergens anders terecht kunnen.
Aan de DRD vraagt men hiervoor een bijdrage van:€ 3.500,-

Totaal via het dekenaat Amsterdam:€ 7.150,-

3.

Projecten aangevraagd via het dekenaat Alkmaar:

a.Het oecumenisch aandachtscentrum de Zwaan heeft een missionair-diaconale doelstelling. Naast pastorale hulp en ondersteuning bij geloofs- en levensoriŽntatie biedt men ook materiele hulp in noodsituaties via het interkerkelijk sociaal beraad Alkmaar.
Voor de uitvoering van dit werk vraagt men aan de DRD:€ 2.500,-
b.het exodusproject begeleidt gedurende een jaar ex-gedetineerden m.b.t. wonen, werken en welzijn. Alles is er op gericht hen uitzicht te bieden op een niet-criminele toekomst in de maatschappij. Ze kunnen een jaar lang deelnemen aan een re-integratie programma. De bewoners hebben een eigen kamer en delen de woonkamer met elkaar. In dit project werkt het justitiepastoraat samen met de reclassering.
Aan de DRD vraagt men een bijdrage van:€ 2.500,-

Totaal via het dekenaat Alkmaar:€ 5.000,-

4.

Projecten aangevraagd via het dekenaat Haarlem/Beverwijk:

a.De stichting Miss Minima steunt de belangen van mensen die moeten rondkomen van een minimum inkomen. Dat kan een bijstandsuitkering zijn, een klein pensioen of een minimale arbeidsongeschiktheidsuitkering. Men houdt daartoe o.a. spreekuren voor de doelgroep.
Aan de DRD vraagt men hiervoor een bijdrage van:€ 1.600,-
b.Het oecumenisch Diaconaal centrum ďStem in de StadĒ verleent huisvesting aan dakloze asielzoekers, die nog een procedure hebben lopen, maar die van de overheid geen opvang meer krijgen. En om asielzoekers die meewerken aan hun terugkeer.
Aan de DRD vraagt men een bijdrage van:€ 7.500,-

Totaal dekenaat Haarlem/Beverwijk:€ 9.100,-

5.

Landbouw, Economie en Levensbeschouwing

De oecumenische werkgroep Landbouw, Economie en Levensbeschouwing ontwikkelt momenteel een project Landbouw en recreatie.
Voor studiedagen, excursies en materiaalontwikkeling vraagt men aan de DRD een bedrag van:€ 900,-

6.

Interreligieus netwerk Noord-Holland

Het interreligieus netwerk Noord-Holland ondersteunt bijeenkomsten van plaatselijke groepen die de ontmoetingen tussen joden, christenen en moslims organiseren. Hiertoe wil men o.a. een brochure schrijven en een weblog ontwikkelen.
Aan de DRD vraagt men hiervoor een bijdragen van:€ 900,-

7.

Caritas Bisdom Banja Luka

De caritas van het Bisdom Banja Luka in BosniŽ wil voedselpakketten gaan verdelen onder mensen die onder het sociaal minimum leven.€ 4.000,-
Voor de diakonale vorming van een pastor in dat bisdom€ 2.000,-

Men vraagt hiervoor aan de DRD een bedrag van:€ 6.000,-

Totaal projecten:

€ 104.050,-

8.

Reserveringen:

a.Acute noodsituaties:€ 5.000,-
b.Startende pciís:€ 10.000,-

Totaal reserveringen:

€ 15.000,-

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: