Wereldwijde primeur

Het eerste getijdenboek voor kinderen

15 juni 2007

Kinderen vertrouwd maken met de liturgie van de katholieke Kerk door kindvriendelijke gebeden en liedjes. Dat is het doel van het nieuwe Getijdenboekje voor kinderen dat begin september verschijnt. Het is te gebruiken vanaf de voorbereiding van de eerste communie tot en met het vormsel, zowel individueel als door groepen. Nederland is het eerste land ter wereld met een kindervariant op het bestaande getijdenboek.

Het boekje is een sterk vereenvoudigde versie van het Klein Getijdenboek voor volwassenen. Het bevat het morgen- en avondgebed, met psalmen en andere bijbelse lofzangen, allemaal in kindertaal. Naast de bekende gebeden zoals het Onze Vader en Weesgegroet, zijn ook nieuwe gebeden opgenomen. Beknopte catechetische informatie maakt het boekje geschikt voor uitleg over het geloof door ouders, op school of in de parochie.

Een belangrijk verschil met gangbare kindergebedenboekjes zijn de godsdienstige liedjes, waardoor het boekje bijvoorbeeld ook in de liturgie te gebruiken is. Uit veelal bestaande Nederlandse liederen is een keuze gemaakt die kinderen vertrouwd maakt met de structuur en de inhoud van het kerkelijk morgen- en avondgebed. Deze gebeden, voorzien van toonzetting, zijn zowel thuis, op school, in kindergroepjes als in de kerk te gebruiken. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gezinsmissen en kinderkoren. De liederen zijn afgestemd op hun eigen plaats en functie binnen de liturgie.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Vaticaanse Congregatie voor de Goddelijke Eredienst in Rome hebben hun goedkeuring gegeven aan het Getijdenboekje voor kinderen.

Het Getijdengebed is het gebed van de katholieke Kerk waarin met woorden uit de H. Schrift de scharniermomenten van de dag worden geheiligd, zoals het opgaan en ondergaan van de zon, halverwege de dag en bij het slapen gaan. Dit gaat steeds met een cyclus van vier weken. Het Getijdengebed is sinds het Tweede Vaticaans Concilie niet alleen bedoeld voor priesters en religieuzen, maar voor alle gelovigen.

Het Getijdenboekje voor kinderen verschijnt in tweekleurendruk met illustraties en een leeslint.
Het boekje heeft een rode kaft, formaat en vormgeving sluiten aan bij het Klein Getijdenboek.
Uitgave: Nationale Raad voor Liturgie, Postbus 13049, 3507 LA Utrecht, tel.: (030) 232 69 09, e-mail: bestel@rkk.nl


Prijs:€ 9,95 per stuk, excl. verzendkosten.
Korting bij afname vanaf 25 ex.tot 31 juli 2007€ 7,95 i.p.v. € 9,95.
vanaf 1 augustus 20075% korting.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: