Tijdelijke benoemingen secretariaat RKK

18 mei 2007

De Nederlandse bisschoppen zijn voornemens in 2008 het secretariaat-generaal van de Bisschoppenconferentie te herstructureren. In samenhang daarmee is met goedvinden van de Nederlandse provinciaal van de JezuÔeten het huidige mandaat van secretaris-generaal prof. dr. E. Kimman s.j. verlengd tot 1 juni 2008. Pater Kimman is sinds 1 mei 2002 als secretaris-generaal in dienst van de Bisschoppenconferentie. De Conferentie hoopt voorjaar 2008 nadere mededeling te kunnen doen van aard en omvang van de herstructurering.

Met ingang van 1 juli 2007 legt mgr. dr. J. Heeffer wegens de tijdelijke sluiting van het Pauselijk Nederlands College te Rome, het rectoraat van dit College en de hieraan verbonden functies, neer. Mgr. Heeffer, priester van het bisdom Bergamo (ItaliŽ), vervult deze functies op verzoek van de Nederlandse Bisschoppenconferentie sinds 1 maart 2003. Hij keert terug naar Bergamo in afwachting van een nieuwe opdracht van zijn bisschop.
De Bisschoppenconferentie verzocht de REA (Raad Economische Aangelegenheden) van het Nederlands College de lopende zaken te behartigen totdat onderzoeken naar restauratie en exploitatie zijn afgerond. Voor de pastorale taken verbonden aan het rectoraat, met name in relatie tot de Kerk der Friezen, zal de Conferentie op korte termijn voorzieningen treffen.

Met ingang van 1 augustus 2007 treedt dhr. M. Bemelmans voor de periode van 1 jaar aan als waarnemend hoofd van de afdeling Pers & Communicatie van het Secretariaat van het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland. Matheu Bemelmans is sinds medio 2000 perschef van het bisdom Roermond.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: