Berichten diaconie mei 2007 28 mei 2007

Algemeen | Dekenaat Alkmaar | Dekenaat Amsterdam | Jaarverslag DRD 2006

Naar boven

Algemeen

WMO

In steeds meer parochies raakt men betrokken bij de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Af en toe krijg ik vragen van pci’s om nadere informatie. Veel informatie is te vinden op de website: www.rkdiaconie.nl en dan onder de knop documenten. Daar is volop te vinden!

Vivatur

Ons project in Almere voor de opvang van jongeren draait nu bijna een half jaar. De huizen zitten allebei vol, en deze zomer zullen de eerste jongelui uitstromen, waarna er nog een half jaar contact blijft met een maatje.

Eind april zijn we weer met een groepje pci-bestuurders naar het project op werkbezoek geweest. Een volgend werkbezoek zal in de herfst georganiseerd worden. U ontvangt daarover tijdig bericht.

Diakonie en parochie

Het laatste nummer van het tijdschrift Diakonie en parochie is helemaal gewijd aan de Wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO. Het staat vol met praktijkvoorbeelden over de manier waarop kerken (pci’s) hierbij betrokken (kunnen) zijn.

Ook de volgende nummers van deze jaargang van het tijdschrift zullen aan aspecten van de WMO gewijd zijn.

Hoewel veel pci’s al geabonneerd zijn op dit tijdschrift, merk ik dat het hier en daar toch nog onbekend is. Terwijl het meestal boordevol staat met heel praktische informatie voor iedereen die werkzaam is op het diakonale terrein!

Daarom hier nog even de gegevens:

Een jaarabonnement kost € 13,50 voor vier nummers, en u kunt zich abonneren bij administratie Diakonie en Parochie, Postbus 13049, 3507 LA Utrecht, Tel. 030-2326909 of bestel@rkk.nl

Raad voor Diakonie

In juni a.s. komt de nieuwe Diocesane Raad voor Diakonie voor het eerst bij elkaar. Hoewel de meeste leden nieuw zijn, komen er ook enkele leden van de oude DRD terug, zodat er ook sprake is van een stukje continuïteit. In de volgend nummers van deze nieuwsbrief zullen we u op de hoogte houden van de activiteiten van de Raad.

Nieuwe pci-bestuurders

Eind september/ begin oktober zullen er een tweetal oriëntatie-bijeenkomsten worden georganiseerd, waarvoor iedereen wordt uitgenodigd die in het afgelopen jaar voor de eerste keer in een pci-bestuur is benoemd. Degenen die het betreft, ontvangen in de loop van september hiervoor een uitnodiging.


Naar boven

Dekenaat Alkmaar

Anita Witte, nieuwe medewerker voor diaconie in Alkmaar

Met ingang van 1 juni 2007 ben ik de collega van Maretty Schaap op het taakveld diaconie in het nieuwe dekenaat Alkmaar. De relatie kerk en samenleving boeit mij. Met een achtergrond als sociaal werker bij Vluchtenlingenwerk / Bureau Nieuwkomers Westfriesland en een theologische opleiding in Amsterdam wil ik geloofsbeleving, kennis en vaardigheden inzetten binnen het dekenaat. U kunt mij bereiken op het dekenaat. Tel: 0229-214941 of (voorlopig) diaconie-dekenaat.hoorn@planet.nl

Kerken praten met WMO-beleidsmedewerker gemeente

Ontmoeting PCI en Diaconie in Anna Paulowna

In een eerste gezamenlijke ontmoeting tussen de PCI van de OLV Praesentatie-parochie en de Diakonie van de Samenvaart-gemeente (PKN) in Anna Paulowna, eind maart, vertelden zij elkaar over hun diaconale activiteiten, mogelijkheden en beperkingen. Dit initiatief werd genomen door de plaatselijke Raad van Kerken na de ontvangst van een brief met de vraag om hulp van deze geloofsgemeenschappen voor het ondersteunen van de Voedselhulp door enkele andere kerken in de gemeente Anna Paulowna. Om na te gaan welk antwoord hierop mogelijk was, werd ook contact opgenomen met de gemeentelijke overheid. Op 14 mei vond een ontmoeting van beide kerkelijke organen plaats met een WMO-beleidsambtenaar, die hen in detail vertelde over mogelijke samenwerking met plaatselijke organisaties, waaronder de kerken, over de negen prestatievelden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De kerken werd aangeraden gesprekspartner te blijven in het al enige tijd functionerende klankbordoverleg van de gemeente met diverse burgerorganisaties in de gemeente Anna Paulowna.

Voedselhulp en inloophuis

Tijdens dit overleg werd nagegaan of een inloophuis voor de opvang van eenzame mensen of met andere ingrijpende sociale problemen via de WMO tot de mogelijkheden behoort. Er blijken meerdere prestatievelden in de WMO, waarin de kerken een adviserende en analyserende rol kunnen spelen, zoals veld 1: bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid, veld 3: geven van advies, informatie en cliëntondersteuning, velden 7-8-9 maatschappelijke opvang, bevorderen openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid. Binnen de prestatievelden zou gewerkt kunnen worden aan het opzetten van voedselhulp en een inloophuis. Wijksteunpunten kunnen functioneren in de richting van een inloophuis en voedselhulp valt onder de Sociale Dienst te Schagen, die voor meerdere gemeenten werkt. Uit onderzoek is gebleken dat er onder ouderen veel eenzaamheid is en dit geldt ook voor kerkleden; vanuit de kerken kan samen met organisaties als de Zonnebloem en het Rode Kruis aan ouderen meer aandacht gegeven worden en via de WMO structureel iets opgezet worden. De eerste bevindingen van dit gesprek van beide kerkgemeenschappen worden besproken in de Raad van Kerken om te zien wat er verder gedaan kan worden en sowieso een actieve gesprekspartner te zijn in het klankbordoverleg met de gemeente Anna Paulowna.

Diaken Hans de Jong

Oecumenische informatieavond over de WMO, Hoorn

Op 11 april werd een oecumenische informatieavond gehouden over de WMO.

Aanwezig waren leden van PCI besturen, diakenen en vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties.

Mw. van der Leest, beleidsmedewerker van de Gemeente Stede Broec hield een boeiend betoog over de wijze waarop de gemeente omgaat met de WMO. De huishoudelijk hulp moest als eerste aandachtsveld worden geregeld. Op de andere prestatievelden wordt in de loop van dit jaar het beleid vastgesteld. Aan de hand van veel praktische voorbeelden zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de WMO. Kerken kunnen als vrijwilligersorganisatie een rol spelen rond de aspecten van sociale samenhang en het vrijwilligerswerk. We kunnen mensen verwijzen naar de voorzieningen, die er zijn bij de gemeente. Samen met de gemeente en andere organisaties kunnen we nieuwe ideeën ontwikkelen en uitvoeren op het terrein van de leefbaarheid van de gemeenschap.

Kortom het is van belang om vanuit de kerken actief betrokken te zijn bij het gesprek over de WMO (al dan niet in de cliëntenraad) en bij de opzet en uitvoering van de WMO.

Goede-Aarde-Fair

Wanneer:Zondagmiddag 3 juni 2007
Waar:Oostwaardhoeve, Nieuwesluizerweg 41 B Slootdorp.
Organisatie:Classicale werkgroep “De Aarde Ademt Op”

Ons Klimaat verandert. Oorzaak is het broeikaseffect wat veroorzaakt wordt door de uitstoot van CO2. Gelukkig kunnen we hier iets aan doen. Met de Goede-Aarde-Fair presenteren kerken in West-Friesland en de oostelijke Noordkop dat het anders kan.

Programma

15.00 uurOpening en presentatie van het project Rijschoon.nu
15.30 uurBegin per kar rondrit over landgoed Oostwaardhoeve
(duurzame teelt, bodemreiniging, biobrandstoffen)
Begin van de markt met presentatie van projecten, o.a.:
  • Rijschoon.nu, autorijden op koolzaadolie
  • Spaarlampen en groene stroom
  • Alternatieve stroomopwekking
  • Klimaatplan van Kerk in Actie
U bent van harte welkom!

Maretty Schaap-Kolenberg

DiaconAction 2007

Het derde weekend van november, in het dekenaat Alkmaar wordt op deze data: 17 en 18 november ook het dekenaal diaconaal weekend gehouden! DiaconAction 2006 was een succes. Meer dan 1100 jongeren, verspreid over Nederland, deden mee. Die ruim duizend tieners hebben zich in het weekend van 17, 18 en 19 november 2006 op allerlei manieren ingezet voor mensen in hun eigen directe omgeving. Dat gaan ze in 2007 weer doen en ze nemen allemaal vrienden en vriendinnen mee, want DiaconAction is cool, weet je!

Andere bisdommen
De jongerenwerkers in andere bisdommen hebben DiaconAction ook in hun programma’s opgenomen. Op dit moment zijn er al voorlichtingsavonden gepland in het bisdom Roermond, in het Bisdom Rotterdam en het bisdom Groningen en de informatieavonden in het bisdom Haarlem zijn inmiddels achter de rug en redelijk tot goed bezocht, door de begeleiders van jongerengroepen en door diakenen en mensen van de parochiële caritas instellingen en diaconale werkgroepen.

Via DiaconAction komt dit aspect van kerk zijn flitsend aan het licht. Wij vinden het belangrijk dat er een relatie is tussen alle activiteiten die in de parochiegemeenschap plaatsvinden.

Daarom willen we de PCI’s oproepen om:

Bij Karin Blaauw kunt u terecht voor meer informatie. Via haar e-mailadres komt u aan een informatiepakket voor 2007 en de evaluatiekrant over vorig jaar: karinblaauw@hetnet.nl
De informatie staat ook op de website: www.diaconaction.nl

Ton Heijboer en Maretty Schaap-Kolenberg


Naar boven

Dekenaat Amsterdam

Regiovorming begint gestalte te krijgen

In afwachting van de totstandkoming van de diaconale commissie in het nieuwe dekenaat Amsterdam wordt door de DRDA ( de bundeling van de Pci’s en diaconale groepen in het oude dekenaat) doorgewerkt aan het bijeen roepen van Pci’s in de regio.

In Amsterdam Nieuw West bestond al een aantal jaren periodiek overleg tussen de Pci’s als uitvloeisel van een cursus die daar is gegeven. Dat overleg wordt nu door de PCI”s zelf onderhouden en bij toerbeurt is een parochie verantwoordelijk voor agenda en verslaglegging.

Eind maart was de Parochie van St. Jan de Doper de gastheer/gastvrouw.

Ook in Oud-west zijn de Pci’s van de VVL, Magdalena en De PCI van de nieuwe parochie H. Drie-eenheid onlangs bij elkaar geweest.

Op 26 april maakten de Pci’s en Diaconale groepen uit de regio Oost kennis met elkaar.

Er werd aan elkaar verteld waar men zo al mee bezig is, welke contacten men heeft en er is afgesproken dit najaar elkaar opnieuw te treffen. Ook de Migrantenparochies die in de regio hun vieringen houden waren aanwezig.

Diaconale activiteit anno 2007

De Werkgroep Kerk en Samenleving van de Martelaren van Gorcum (Watergraafsmeer) heeft op het grondgebied van de parochie ook de Bijlmerbajes. De pastor van die gevangenis is een keer als gastspreker opgetreden in de kerk en van tijd tot tijd gaan kleine groepjes parochianen nu naar de kerkdienst in de gevangenis.

De werkgroep Diaconie in Diemen was gastheer/vrouw voor een cursus Mantelzorg die door de stichting Markant werd verzorgd en een lid van de diaconiegroep Werkt mee aan de opzet van een Alzheimer café.

De migrantenparochies zijn bezig een PCI op te zetten om zo ook gestructureerd in te kunnen spelen op de hulpvragen.

Zo maar wat voorbeelden.

Suggesties voor de zomerperiode:

WMO

26 april j.l zijn 9 leden van PCI ’s uit regio OUD WEST bij elkaar geweest. Als thema voor deze bijeenkomst is gekozen de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning).

Een aantal vragen is doorlopen zoals:

Eén van de PCI ’s leden bemenst vanuit haar werksituatie regelmatig het zorgloket. Zij heeft uitleg gegeven hoe men vanuit één loket te werk gaat en waar de verantwoordelijkheden liggen. De klant kan ook telefonisch terecht bij zo’n loket.

Vooralsnog gaan de meeste vragen om de financiën, zorg in natura en persoonsgebonden budget. De klanten zijn te groeperen naar mensen met taalproblemen, ouderen, leeftijd en minder valide personen.

Onze PCI makelaarsfunctie - samen met de Zonnebloem- is voorlopig beperkt tot alert blijven, signaleren en mensen op de mogelijkheden wijzen voor het gebruik van de WMO. In parochieblad kunnen wij info geven en adviseren.

(M.a.w. ik denk niet dat wij als kerk invloed op het beleid hebben. Daarenboven het loopt nog niet op rolletjes)
T.a.v. mantelzorg kan het betekenen dat er meer beroep gedaan zal worden op vrijwilligers.

Diaconie in Amsterdam Centrum

De diaconale werkgroep in de regio Amsterdam Centrum heeft jaarlijks een aantal kleine, concrete projecten lopen waar veel mensen bij zijn betrokken.

Zoals bijvoorbeeld de actie Kerstpakketten:
Door en met parochianen worden spullen verzameld, ingepakt en uitgedeeld.

Of het vieren van Sinterklaas:
Er worden kleine cadeautjes gebracht aan prostituees. In het eerste jaar konden veertig pakketjes gemaakt worden dankzij giften van parochianen, het jaar daarop was dit aantal verdubbeld. Vanaf het begin werkt een ex-prostituee mee met dit project en de ontvangers zijn meestal blij verrast met deze aandacht.

De Vakantieactie:

Aan parochianen wordt gevraagd om iets tastbaars te geven voor de vakantie van andere mensen, zoals bijvoorbeeld een strippenkaart, een boekenbon of toch-maar-gewoon-geld.

De werkwijze van de diaconale werkgroep getuigt van de opvatting dat diaconale activiteiten door zoveel mogelijk mensen gedragen en uitgevoerd dienen te worden.

Dus niet alleen maar geld overmaken of in een bus stoppen (hoewel dit natuurlijk óók zeer welkom is…), maar zelf samen de mensen voor wie je iets wilt betekenen ontmoeten, een beetje leren kennen.

Deze manier van werken kost veel tijd en het lukt ook niet altijd.

Maar op deze manier met elkaar samenwerken, kleinschalig en praktisch, geeft veel energie en inspiratie!


Naar boven

Financieel jaarverslag DRD 2006

De door de Diocesane Raad voor Diaconie positief beoordeelde en door de Bisschopsraad goedgekeurde projecten voor 2006 zijn als volgt gerealiseerd:

1.Project Vivatur in Almere€ 75.000
2.Diaconaction€ 5.000
3.Caritas, Banja Luca€ 5.000
4.Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad€ 500
5.Reserveringen voor:acute noodsituaties:€ 5.000
6.Startpremie PCI€ 10.000
 
Via dekenaten ingediende en ondersteunde projecten:
7.Amsterdam:a.Stichting Don Bosco€ 2.000
b.Voedselbank€ 5.000
c.Kerk- en buurtwerk, A'dam- Oost€ 3.000
8.Haarlem / Beverwijk:Noodopvang asielzoekers€ 5.000
9.Alkmaar:Oecumenisch aandachtscentrum De Zwaan€ 2.000
Totaal:€ 117.500


Door 95 Pci’s werd in totaal   € 125.059,- bijgedragen (2005:€ 118.382,- door 96 Pci’s)
Aan rente werd ontvangen€ 2.347,-(2005:€ 1.202,-)
Totale inkomsten 2006:€ 127.406,-(2005:€ 119.584,-)


In 2006 is er twee keer gebruik gemaakt van de gereserveerde bedragen voor startende PCI's.

Van de acute noodsituaties is geen gebruik gemaakt.

Het ultimo 2006 beschikbare bedrag (€ 14.906,-) wordt gereserveerd om aan de financiële verplichtingen van het meerjarenproject ‘Vivatur’ in Almere te kunnen voldoen. Dit project wordt vanaf 2006 door de DRD ondersteund.

Haarlem, mei 2006
Jan Ros


Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel

Voor het laatst gewijzigd: