Internationale conferentie Diaconaat in de Tiltenberg

19 maart 2007

Op het seminarie “De Tiltenberg”vond van maandag 12 tot woensdag 14 maart een internationale conferentie plaats. Uit Engeland, Schotland, Wales en Nederland waren Seminarieleiders, verantwoordelijken voor het diaconaat in diverse bisdommen en bestuursleden van het International Diaconate Centre (I.D.Z./ I.D.C) bij elkaar gekomen. Bij de opening van de conferentie heetten bisschop Mgr. Dr.J.M.Punt en de rector van het seminarie Mgr. Dr. J.W.M.Hendriks de deelnemers van harte welkom. Op de agenda stond de gezamenlijke wens om de theologische studie over het diaconaat een nieuwe impuls te geven. Het aantal diakens groeit sterk. En er is behoefte om te zoeken naar de eigenheid van dit ambt in relatie tot de bisschop, de priester en de lekengelovige. Met name zal er nog veel onderzoek gedaan moeten worden in de bijbelse teksten, in de teksten van de kerkvaders en in de kerkgeschiedenis van de eerste eeuwen.

 
Om dit doel te kunnen bereiken is er een gezamenlijk initiatief genomen om een aparte afdeling op te richten van het International Diaconate Centre voor Noordwest-Europa. In dit centrum zullen ook Ierland, Vlaanderen en naar verwachting de Scandinavische landen gaan participeren. Tot dit studiedoel zal er een wetenschappelijk tijdschrift in de engelse taal gaan verschijnen. De redactie zal in het bijzonder er naar streven om ook studies uit andere taalgebieden te publiceren. Het International Deacons Centre zal hierbij dienstbaar zijn.

Ook andere initiatieven van spirituele of wetenschappelijke aard kunnen aangeboden worden. Een idee is om gezamenlijke pelgrimages te ondernemen naar de ‘roots’ van de kerk hier in Noordwest-Europa. De heiligdommen van St.Willibrord, St.Bonifatius, St Adelbert (diaken!) St. Patrick en St. Olaf werden met name genoemd.

In juni 2007 en in januari 2008 zullen de volgende vergaderingen gehouden worden. Dit keer in het Ushaw College bij Durham in Engeland.

Met behulp van de Roosendaal Groep, een stichting die studie naar diaconie en diaconaat ondersteunt, zal het International Diaconate Centre in de toekomst ook elders in de wereld regionale afdelingen gaan stichten. Zo zal er in mei een delegatie vanuit Nederland naar Litouwen gaan om de mogelijkheden in Baltische landen en in Rusland te onderzoeken. Dit wordt mede ondersteund door de Nederlandse stichting Communicantes. Dit is een oecumenisch initiatief. Ook worden de mogelijkheden in zuidelijk Afrika onderzocht. Eerder is een regionaal verband gevormd in Latijns Amerika ( in samenwerking met de CELAM). Daartoe was de president van het International Diaconate Centre onlangs in Buenos Aires bij een grote vergadering van de gedelegeerden voor het Diaconaat in de Latijns Amerikaanse landen. Tevens is er een regio voor het Middelands-zeegebied en Klein Azië. Deze regio zal volgend jaar een congres houden voor al die diakens die in de gewelddadige en onrustige gebieden van Irak, Iran, Palestina, Turkije, de Libanon, Syrië, Jordanie en Algerije werken. Dit congres zal gaan over oorlog en vrede en over de verhouding met de Moslims. Het zal gehouden worden in Iskendrun in Turkije.

Diaken Rob Mascini, president van het International Deacons Centre (I.D.Z./I.D.C.)

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: