Paus geeft Missaal, Rituaal en Brevier van 1962 vrij

7 juli 2007

Met ingang van 14 september 2007, feest van de Kruisverheffing, zal het Romeins Missaal, Brevier en Rituale uit 1962 gelden als de buitengewone vorm van de liturgie van de Latijnse Kerk. De ‘huidige’ liturgie van Paulus VI is de gewone vorm. Er is dus slechts één ritus in twee vormen. Dat schrijft paus Benedictus XVI vandaag in een brief aan de bisschoppen, bij de publicatie van het motu proprio Summorum Pontificum.

Gebruik oude missaal

Voor een privémis (Missa sine populo) mag elke priester zonder vooroverleg het oude missaal gebruiken, behalve tijdens het Sacrum Triduum. Daar mogen ook gelovigen die dat wensen bij worden toegelaten. Voor religieuze congregaties en instituten geldt dat zij vrijelijk het oude missaal mogen gebruiken in hun eigen kapellen of oratoria. Wanneer het om meer dan incidenteel gebruik gaat, dient men toestemming te hebben van de verantwoordelijke overste.

Groepen gelovigen

In parochies waar bij stabiele groepen gelovigen de wens bestaat om de mis van 1962 te vieren, zal de pastoor daaraan gehoor dienen te geven, maar niet zonder vooroverleg met de diocesane bisschop. Daarbij dient de eenheid van de parochie in het oog gehouden te worden.

Gekwalificeerde priester en volkstaal

Tijdens weekdagen kan de ‘oude liturgie’ vrij gevierd worden, op zon- en feestdagen kan er één dergelijke liturgie gevierd worden. Ook bijzondere missen zoals bij huwelijken, begrafenissen en bijvoorbeeld bij bedevaarten kunnen te allen tijde volgens het Missaal van Johannes XXIII gevierd worden. Vereist is wel dat de betreffende priester de juiste kennis en ervaring heeft en er geen beletsels zijn. De lezingen kunnen ook in de volkstaal met gebruikmaking van door de Apostolische Stoel erkende edities.

In beroep bij bisschop

Wanneer de pastoor weigert zijn gelovigen tegemoet te komen, kunnen zij in beroep gaan bij de bisschop. Indien ook de bisschop geen resultaat boekt is er beroep mogelijk bij de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei. Ook de bisschop kan altijd in overleg treden met deze commissie voor hulp en advies.

Sacramenten

De pastoor kan ook toestemming geven voor het gebruik van het oude Rituale Romanum bij de toediening van het Doopsel, Huwelijk, Boete en Verzoening en Ziekenzalving. De bisschop mag het Vormsel toedienen met gebruikmaking van het Oude Ritueel. Over de viering van het sacrament van de Wijdingen wordt in het motu proprio niets gezegd. Verder mogen alle geestelijken die de vereiste kennis hebben, het Romeins Brevier van Johannes XXIII gebruiken.

Personele parochie

De bisschop kan ook een parochie en een priester aanwijzen binnen zijn diocees die de oude vorm gebruikt. De commissie Ecclesia Dei houdt toezicht. De bisschoppen moeten over drie jaar rapport uitbrengen over de ervaringen. (Katholiek Nederland)

Lees ook

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: