Berichten diaconie April 2006 26 april 2006

Algemeen | Dekenaat Hoorn | Dekenaat Haarlem-Beverwijk | Dekenaat Noordkop | Dekenaat Amsterdam

Naar boven

Werkdag WMO

Op zaterdag 4 februari vond er in Heiloo een werkdag rond de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) plaats voor leden van pci-besturen en van protestantse diaconieën. Omdat die wet nogal wat invloed zal hebben op het leven van bijvoorbeeld ouderen, zieken en gehandicapten, is informatie hierover van groot belang voor pci’s en diaconieën. Dat was ook te merken aan de opkomst: er waren ca. 125 deelnemers aan het programma, en we hebben verschillende mensen wegens overintekening moeten weigeren.
Het ligt daarom in de bedoeling om in februari 2006 een vervolg te organiseren, waarin ook speciale aandacht geschonken zal worden aan het verschijnsel voedselbanken. U ontvangt daartoe tijdig informatie en een uitnodiging.

Website over katholieke diaconie

Je naaste als jezelf is het motto van een nieuwe diaconale website. Deze website is bedoeld voor mensen die actief zijn op het diaconale werkveld bijvoorbeeld als lid van een werkgroep of als pci-bestuurder. U vindt er voorbeelden van goed werk, scholing, teksten en een aantal organisaties die u van dienst kunnen zijn. De website is heel sterk op de praktijk gericht, met voorbeelden over onder andere voedselbanken, inloophuizen, vluchtelingenwerk enz. U vindt deze gegevens op: www.rkdiaconie.nl

Vivatur

In januari 2006 zijn de eerste jongeren ontvangen in de twee opvanghuizen van ons project Vivatur in Almere. In juni 2005 heeft u een uitgebreide projectbeschrijving hierover ontvangen, maar u kunt deze ook nog nalezen op de website van het bisdom onder de knop diaconie. Rond half april vindt de officiële opening plaats en op 24 mei zal het eerste werkbezoek voor pci-bestuurders plaatsvinden. U heeft daarvoor enige tijd geleden een uitnodiging met opgavestrook ontvangen. Het ligt in de bedoeling dat dergelijke werkbezoeken twee of drie keer per jaar georganiseerd worden, zodat u met eigen ogen kunt zien hoe de DRD de gelden uit de bijdragen van de pci’s besteedt. Het volgende werkbezoek zal waarschijnlijk in oktober a.s. worden gehouden.

Gids betaalbare vakanties

Bij de werkgroep Arme kant van Nederland/EVA is de actuele gids met betaalbare vakanties voor 2006 verkrijgbaar. Het lijkt me een goede zaak dat elke pci over een exemplaar beschikt, om mensen met een minimum inkomen te wijzen op goedkope manieren om op vakantie te gaan. De gids is voor € 1,50 plus portokosten verkrijgbaar bij genoemde werkgroep.
Tel 073-6121939 of info@armekant-eva.nl

Nederlands sociaal forum

Van 19-21 mei zal in Nijmegen het 2e Nederlands sociaal forum plaatsvinden, in navolging van het Wereld sociaal forum dat in 2001 voor het eerst georganiseerd is in Brazilië. men verwacht enkele duizenden deelnemers. Kijk op www.sociaalforum.nl voor meer informatie over het programma.

Zomer Oriënteringsweken

Elke zomer geeft de stichting de Regenboog aan geïnteresseerden de mogelijkheid om een kleine week mee te werken in hun inloophuizen in Amsterdam. Daar maakt men kennis met de wereld van de daklozen. De regenboog regelt ook de overnachting in een hotel. Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met de Regenboog via tel. 020-531.7600 of via meeleven@deregenboog.nl

1 Mei conferentie

Op maandag 1 mei zal op de Hogeschool van Utrecht de 1 mei conferentie worden gehouden. Deze zal gaan over de Millenniumverklaring van de Verenigde Naties, die in september 2000 door 189 staatshoofden en regeringsleiders is ondertekend. Het gaat daarbij om acht doelstellingen die de wereld leefbaarder moeten maken. U kunt zich aanmelden via e-mail bij: joke.kats@vc.fnv.nl
Meer informatie kunt u vinden op de websites van Justitia et Pax en van Disk: www.justitiaetpax.nl en www.disk-arbeidspastoraat.nl.

Zondag van de arbeid

Op 30 april a.s. wordt de zondag van de arbeid gevierd. Het thema is dit jaar: “De wereld wordt kleiner- denk ruim”. DISK heeft hiervoor een brochure uitgegeven met als titel “de wereld wordt kleiner- denk ruim! Accra en de millenniumdoelen”. Deze brochure bevat liturgische suggesties, ervaringsberichten en beschouwingen rond het proces van globalisering. U kunt de brochure bij DISK bestellen, Tel. 073-612.8201 of via info@disk-arbeidspastoraat.nl


Naar boven

Dekenaat Hoorn

PCI’s en de veranderingen in Nederland-Welzijnsland

Op 14 maart 2006 vond een oecumenische avond plaats voor PCI’s, Diaconieën en Maatschappelijke organisaties over de veranderende wetgeving. Door een medewerker van de Sociale Dienst Hoorn werd uiteengezet wat de gevolgen zijn van de nieuwe Wet Werk en Bijstand. Ook de Bijzondere Bijstand en andere mogelijkheden tot financiële ondersteuning van mensen, kwamen aan de orde. Iedere Gemeente stelt haar eigen beleid vast. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan tussen de Gemeenten onderling.
Na de inleiding en de beantwoording van de vele vragen die werden gesteld, zijn we in groepen uiteen gegaan, ingedeeld naar burgerlijke gemeente. Elkaar leren kennen, netwerken en samen zoeken naar mogelijkheden om ondersteuning te bieden aan mensen die dat nodig hebben is hier een belangrijk doel. Er vonden levendige gesprekken plaats.
De avond werd georganiseerd door de werkgroep “Oecumenisch diaconaal werk” in samenwerking met de PCI en de diaconie van Blokker. Ondersteuning door het Protestants Dienstencentrum Zaandam en het Dekenaal Centrum Hoorn.

Vastentijd-Bezinningstijd

In verschillende parochies wordt in de vastentijd een Sobere Maaltijd georganiseerd. Een goede manier om stil te staan bij het feit dat welvaart niet altijd en overal even vanzelfsprekend is. Tijdens de sobere maaltijd in De Weere stond het verhaal van de Barmhartige Samaritaan centraal. Daarnaast vertelde een van de deelnemers over haar bijzondere ontmoeting met een islamitische medeburger. Een hoopgevend en ontroerend verhaal.

Diaconaal Weekend in Hoogkarspel

Op 18-19 februari werd in de parochie Hoogkarspel een diaconaal weekend gehouden met als thema “Je medemens is hier!” ook in enkele andere parochies wordt jaarlijks een diaconaal weekend georganiseerd.
Dit voorbeeld kan weer een inspiratiebron zijn voor andere parochies.
In de Adviesgroep Diaconie wordt nagedacht om (in navolging van andere dekenaten) een dekenaal diaconaal weekend te organiseren. Dit wordt in de komende periode besproken in diverse geledingen.

Duivelskring of nieuw élan

Op woensdag 5 april werd een bijeenkomst gehouden rond het bisdommelijk project “Duivelskring of nieuw élan” Het gaat hier om de katholieke identiteit van scholen voor Voortgezet Onderwijs. Hoe wordt deze vormgegeven in deze tijd? Wat betekent de katholieke voor docenten en leerlingen? Hoe ga je om met de actuele problematiek binnen de school en maatschappij? Hoe kun je dienstbaar zijn aan leerlingen in probleemsituaties en proberen te voorkomen dat leerlingen buiten de boot vallen? Een boeiend gesprek, dat hopelijk leidt tot verdere verdieping en concrete activiteiten rondom de katholieke identiteit van de scholen.

Met een diaconale antenne

...was de titel van een impulsavond voor PCI leden. We hebben ons verdiept in de vraag: “wat is een diaconale antenne?” Een diaconale antenne is bedoeld om signalen op te vangen van mensen die op een of andere manier hulp nodig kunnen hebben. Hoe kom je mensen op het spoor? Of hoe laat je weten dat mensen voor bepaalde hulp terecht kunnen bij de PCI? We hebben ons verdiept in de situatie van een zieke, een gehandicapte, een vluchteling, iemand die gescheiden is, een alleenstaande moeder... Door ons in hun situatie te verplaatsen kunnen we zicht krijgen op de vragen, die wellicht onder hen leven en wat wij als PCI daarin kunnen betekenen. Kunnen we ook anderen betrekken bij het werk van de PCI, bijv. een pastor of leden van de pastorale bezoekgroep, die ogen en oren kunnen zijn voor de PCI en mensen kunnen doorverwijzen?


Naar boven

Dekenaat Haarlem-Beverwijk

Nieuwe huisvesting Regionaal Diaconaal Centrum

Begin maart is het Regionaal Diaconaal Centrum te Beverwijk verhuisd naar een nieuw onderkomen. Het centrum ondersteunt de diaconale activiteiten van de parochies in de regio's Beverwijk en Heemkerk. Er worden activiteiten georganiseerd rondom ontmoeting, onderzoek en hulpverlening. Zo is er een Raad en Daadgroep en een schuldhulpverleningsgroep. Verder organiseert het centrum cursussen voor diaconale groepen. Begin mei komt er ook een uitgiftepunt van de Voedselbank IJmond-Noord. Het centrum wordt ondersteund door het bisdom en wordt op kort termijn erkend als een kerkelijke stichting.
Het nieuwe adres is Elbestraat 16, 1966 JX Heemskerk, telefoon 0251-266738.

Nieuwe Voedselbank IJmond-Noord start in mei

In Beverwijk start op 5 mei een nieuwe Voedselbank. Mensen uit de gemeenten Beverwijk en Heemskerk kunnen een beroep doen op ondersteuning via een gratis voedselpakket. Klanten kunnen zich melden via het Maatschappelijk werk van beide gemeenten. Gestart wordt met de uitgifte van dertig pakketten. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers maakt deze nieuwe activiteit in dit gebied mogelijk. Vanuit een centrale loods, waar de pakketten worden klaar gemaakt, worden deze verspreid via twee distributiepunten. Één punt is gevestigd in het Regionaal Diaconaal Centrum. Het tweede uitgiftepunt komt in de Mariakerk in Heemskerk. Naar verwachting zal het aantal aanvragen snel groeien. De Voedselbank in de IJmond zal dan worden uitgebreid naar Uitgeest en Castricum.
Met de komst van IJmond-Noord zijn er nu voedselbanken actief in Amsterdam, Almere, Purmerend, Zaanstreek, Haarlem en Velsen. In voorbereiding zijn voedselbanken in Alkmaar, Hoorn en Den Helder.

Opbrengst Diaconale Zondag 2005 bedraagt € 12.000

De definitieve opbrengst van de Diaconale Zondag in 2005 in het dekenaat bedroeg € 12.000. Dit bedrag zal worden verdeeld over drie projecten die actief zijn binnen het grondgebied van het dekenaat. Centraal in deze projecten staat de opvang voor asielzoekers. De drie projecten zijn: het comité Noodopvang Asielzoekers IJmond, de noodopvang van het oecumenisch diaconaal centrum Stem in de Stad te Haarlem en het Huiskamerproject te Schalkwijk.
Eind april zal de Diaconale Advies Raad van het dekenaat een beslissing nemen over het thema en project voor het jaar 2006.

Uitbreiding werkzaamheden diaconaal werker

De werkzaamheden van de stafkracht van het dekenaat voor de diaconie en missie, Ernst Meyknecht, wordt uitgebreid naar twee andere dekenaten, Zaanstreek en Purmerend (Waterland). Deze uitbreiding is het gevolg van het reorganiseren door het bisdom van de dekenale structuur. In plaats van de acht huidige dekenaten komen er drie, de dekenaten Noord, Midden en Zuid. De taakstelling van deze nieuwe dekenaten, het ondersteunen van parochies en regio's, blijft ongeveer hetzelfde.

Ernst Meyknecht


Naar boven

Dekenaat Noordkop

PCI’s bespreken aanbevelingen uit diaconaal onderzoek

Tijdens de halfjaarlijkse voorjaarsbijeenkomst van alle PCI’s te Den Helder werden de de aanbevelingen van het diaconaal onderzoek besproken, in totaal zo’n vijftien punten. Alle PCI’s kwamen met heel praktische voorbeelden aan de hand van elk besproken punt. In het algemeen zijn er de volgende resultaten te melden: Sommige PCI’s helpen mee met de voorbereiding en uitvoering van de Ziekendag in september. Het jaarlijks verzorgen van een Diaconaal Weekend is in de meeste parochies nog niet gebruikelijk. Sommige PCI’s presenteren zich in de parochie met een folder en de meeste PCI’s schrijven jaarlijks in het parochieblad over hun activiteiten.

Het valt niet mee om een sociale kaart te maken van de parochie; vaak helpt daarbij contact met plaatselijke of regionale hulpverlenende instellingen. Deze instellingen worden nogal eens op een PCI-bijeenkomst uitgenodigd om te vertellen over hun werk en doelgroep én om als PCI persoonlijke contacten te leggen. Steeds vaker worden ongewenste maatschappelijke ontwikkelingen (minder of anders gebudgetteerde zorg, schuldsanering, nieuwe ziektekostenstelsel ...) besproken tijdens de PCI-bijeenkomst en zijn de gevolgen hiervan merkbaar aan de toename van de hulpvragen.

Veel PCI’s hebben al contact met de diaconie van andere kerken en werken samen in een Sociaal Beraad of gelijksoortig overlegorgaan en ondernemen samen diaconale activiteiten.

Het in het algemeen PCI-reglement voorgeschreven overleg met het parochiebestuur en ook het contact met de plaatselijke pastor is nog niet vanzelfsprekend of gebeurt zelfs helemaal niet; ook een reden dus dat de PCI zich in de parochie duidelijker manifesteert.

De praktische aanbevelingen van het diaconaal onderzoek blijven de aandacht vragen en zullen waar nodig en mogelijk worden aangestuurd of ondersteund door de diaconale werker.
Ook werden de mogelijkheden besproken dat PCI’s in elke regio méér met elkaar gaan samenwerken, bijvoorbeeld dat een minder draagkrachtige PCI een beroep kan doen op een ‘rijkere’ PCI. Ook daarom is het belangrijk om elkaar beter te leren kennen.
Wordt vervolgd!!

Een lid van de Schager PCI vertelde uitgebreid over de oecumenische inzet bij schuldsanering en schuldhulpverlening en daarbij voorkomende problemen en oplossingen, ook in heel praktische zin om gezinnen te ondersteunen.

Tenslotte werd unaniem gestemd voor een bijdrage aan het Hospice Den Helder en de pas opgerichte Helderse Voedselbank uit de rente-opbrengst van de RK Stichting, heel concreet € 1500 voor elke instelling.

Praktische samenwerking r.k. PCI en PKN Diaconie in Den Helder

Op 10 april kreeg de oecumenische ontmoeting van 14 november een heel praktisch vervolg. Op de agenda stond nl de vraag hoe er meer samengewerkt kan worden. Alvorens deze vraag te beantwoorden, werd eerst een kort overzicht gegeven van de verschillen en overeenkomsten en de reeds bestaande samenwerking tussen de PCI en de diaconie.

Het meest valt op dat alle vormen van diaconie (plaatselijk, landelijk en internationaal) bij de PKN zijn verenigd in het overleg van het College van Diakenen, terwijl de katholieken daarvoor tenminste twee apart functionerende groepen kennen: de PCI en de MOV-groep.

Voor de diaconie van de PKN verzorgt KerkinActie de pr en dragen de plaatselijke diaconieën bij aan de acties van KerkinActie. Zo’n landelijk orgaan om alle PCI’s aan te sturen kent de rk kerk niet; wel is er de Missieraad en Missio voor de ondersteuning van de MOV-groepen en hun acties. In ons bisdom ondersteunt trouwens de Diocesane Raad voor de Diaconie en het Diaconale Werkers Overleg het werk van de PCI’s.

In beide kerken bestaat de behoefte om de kennis van de sociale wetgeving en maatschappelijke hulpverlening te vergroten om snel en doeltreffend te kunnen verwijzen bij hulpvragen; dit is een goede mogelijkheid om in oecumenisch verband te organiseren.

De procedure bij een hulpaanvraag is in beide kerken het zelfde en daarom werd afgesproken dat de penningmeesters van de diaconie en de PCI structureel contact gaan opnemen met elkaar. Ook wordt bekeken hoe de kerstakties van de beide instellingen beter kunnen worden gecoördineerd.

De MOV-groep organiseert de acties voor de parochies in de gehele regio, terwijl elke wijkgemeente van de Helderse PKN zelf haar projecten uitkiest. ZWO en MOV gaan na in gezamenlijk overleg waar eventueel samenwerking mogelijk is. Die samenwerking wordt zinvol geacht, maar zal praktisch niet makkelijk zijn door de verschillende aansturing.

Tenslotte werd vastgesteld dat in Den Helder al jaren oecumenisch wordt samengewerkt in het Sociaal Beraad, waar naast de kerken ook plaatselijke hulpverleningsinstellingen zijn vertegenwoordigd en twee gemeenteraadsleden (om in de gemeenteraad vragen stellen over missers in de hulpverlening van de gemeente, bijvoorbeeld de Sociale Dienst).

Het Sociaal Beraad legt een ‘zwartboek’ aan van misstanden in het functioneren van deze dienst, waardoor mensen in moeilijkheden geraken met dreigende huisuitzetting of energie-afsluiting. Mede door deze samenwerking heeft de gemeente Den Helder al enkele keren een studiebijeenkomst georganiseerd voor hulpverlenende instellingen, waaronder dus de diaconie en de PCI met als doel de hulpverlening doeltreffender te doen plaatsvinden.

Diaken Hans de Jong


Naar boven

Dekenaat Amsterdam

Afscheid Henk van Middelaar

Op vrijdag 24 februari waren veel Pastores en Pci-leden bij elkaar om afscheid te nemen van Henk van Middelaar die vanaf juni 1980 aan het dekenaat verbonden was als kerkelijk diaconaal opbouwwerker. Henk was betrokken bij het samengaan van parochies, het opzetten van parochieplannen en PCI’s en was ook de man die vorm gaf aan de wijze waarop de PCI’s in het Amsterdamse nu met elkaar samenwerken. Het samenwerkingsverband van alle PCI’s dat de naam kreeg Diaconale Raad dekenaat Amsterdam stimuleerde - met Henk als de adviseur en coach - hernieuwde bewustwording van de diaconie in de parochies, promootte de deelname aan PCI-cursussen, belegde elk jaar een speciale avond om de deskundigheid van de Pci-leden te vergroten. En zorgde voor financiële ondersteuning van projecten.

Reden genoeg dus om Henk uit te luiden naar zijn pensioen met een middag waarin eerst enkele vertegenwoordigers van PCI’s kort vertelden wat in hun parochie gebeurt. Op die voorbeelden werd gereflecteerd door Henk Meeuws die veel aanwezigen nog kende van de geslaagde bijeenkomst die we juni 2005 hielden. Henk Meeuws is nauw betrokken bij het Landelijk Katholiek Diaconaal werk en de Stichting Actioma.Op een inspirerende wijze belichtte hij de basis en de noodzaak van de diaconie in de kerk van deze tijd. Daarna volgde onder leiding van Guido Smit nog de reflectie vanuit de aanwezigen waarbij ook de feesteling van die middag nog van zich liet horen. Na een korte pauze werd het echte afscheid nemen voortgezet. Er waren toespraakjes van een vertegenwoordiger van het Dekenaal Bestuur en de voorzitter van de DRDA en iedereen kon persoonlijk van Henk afscheid nemen.

In gesprek met de politiek

Ondersteund door de PKN-diaconie en de DRDA belegde de Amsterdamse Raad van kerken op 1 maart een debat in de Doopsgezinde kerk aan de Singel met de politieke partijen met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ondanks het enorm slechte weer waren toch nog zo’n honderd mensen op deze avond afgekomen.
Zonder zelf politiek te gaan bedrijven vinden de kerken dat ze het tot haar taak mogen rekenen de overheid en de politieke partijen de problemen van de armoede en de dreigende tweedeling in de samenleving voor ogen te houden.

De WMO nader belicht

Op het moment dat ik dit opschrijf moet de avond nog gehouden worden. Maar omdat niet iedereen in staat was naar Heiloo te komen en omdat we als taak hebben PCI’s te informeren hebben we voor groot Amsterdam op 26 april een avond over de WMO gepland Daarnaast gebruiken we het eerste deel van de avond om met de afgevaardigden uit de regio’s die deel uitmaken van de plenaire vergadering (Het beleidsorgaan van de DRDA) de jaarstukken te bespreken en andere relevante zaken aan de orde te stellen waarmee het bestuur dan aan de gang kan gaan.

Tom van Meijgaarden

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: