Bisschoppen roepen op tot ‘houding van dialoog’ in relatie met jodendom 27 oktober 2005

De Nederlandse bisschoppen publiceren vandaag op www.rkkerk.nl een nieuw bisschoppelijk Woord over de relatie met het jodendom, ‘De vreugde van het leren’. Het Woord verschijnt aan de vooravond van de veertigste ‘verjaardag’ van Nostra aetate, de verklaring van het Tweede Vaticaans Concilie over de houding van de Rooms-Katholieke Kerk tot de niet-christelijke godsdiensten. De Nederlandse bisschoppen kwamen al eerder in 1999 en 1995 met een schrijven over de relatie met het Jodendom. Het bisschoppelijk Woord verschijnt ook in druk.

In ‘De vreugde van het leren’ vragen de Nederlandse bisschoppen aandacht voor de betekenis van de dialoog tussen katholieken en joden voor de huidige geseculariseerde samenleving. De bisschoppen wijzen op het gemeenschappelijke geloof van joden en christenen dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis en dat hierin het fundament ligt van hun beider levensvisie en levenshouding. Aan de unieke waardigheid van elke mens, die voortkomt uit het geschapen zijn naar Gods beeld, willen joden en christenen ieder vanuit hun eigen traditie recht doen. “Joden laten zich daarbij inspireren door hun lange traditie van uitleg van de Tora. Voor katholieken vormen Christus en Zijn uitleg van de Tora de maatstaf”, aldus het bisschoppelijk Woord.

Volgens de bisschoppen is een houding van dialoog een absolute voorwaarde voor het gesprek tussen joden en christenen en het gesprek met anderen over zingeving en ethiek. Kenmerken van een dergelijke houding zijn bereidheid tot leren, zelfkritiek, luisteren en zien en doordacht handelen. De bisschoppen benadrukken in het bijzonder het belang van voortdurend leren, dat in de joodse traditie zo wezenlijk is en zoveel vreugde biedt, en dat ook voor christenen een leidraad dient te zijn. De bisschoppen roepen derhalve katholieken op om - waar mogelijk samen met joden - te leren en te oefenen, in leerhuizen en andere verbanden.

“Daarom blijven wij initiatieven op het gebied van leren en dialoog stimuleren en ondersteunen, zowel in parochies als in instellingen voor theologische vorming.”

De bisschoppen zien de dialoog tussen katholieken en joden, waarin men met behoud van ieders eigenheid zoekt naar wat verbindt, als hoopvol voorbeeld van de manier waarop religies een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. “Als mensen dienen we te streven naar het algemeen welzijn, wat wij katholieken ‘bonum commune’ noemen.” Dit streven vraagt om de inzet van gelovigen. Het vraagt echter ook om een open houding van niet-gelovigen. De bisschoppen spreken tot slot de wens uit dat “het samen leren en samen spreken van joden en katholieken een bron van inspiratie moge zijn om ook met andere religieuze tradities te ijveren voor vrede en dialoog”. (SRKK)

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: