Eucharistische dag in Amsterdam 29 september 2005

In het kader van het jaar van de Eucharistie organiseerden de paters Sacramentijnen, de congregatie waartoe ook onze hulpbisschop mgr. J. van Burgsteden behoort, een eucharistisch congres in Amsterdam, op zaterdag 24 september. Het was een landelijke gebeurtenis, en verschillende bisschoppen hadden acte de présence gegeven, onder wie de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Simonis, mgr Muskens van Breda, mgr. Van Luijn van Rotterdam, onze bisschop mgr. Punt, zijn Groningse collega mgr. Eijk, en de hulpbisschoppen van Haarlem en Roermond, mgr. Van Burgsteden en mgr.de Jong. Namens de bisschop van Den Bosch, mgr. Hurkmans, die in zijn kathedraal een diakenwijding celebreerde, was vicaris-generaal mgr. Van Meijgaarden aanwezig.

De opzet van de dag was betekenisvol. Niet alleen wetenschappelijke inleidingen maar vooral ook persoonlijke getuigenissen. Voor de eucharistie geldt bij uitstek dat het geloof uit het gehoor is. Sint Thomas schrijft in de beroemde sacramentshymne Adoro te: “Het gezicht, de tast en de smaak vergissen zich in U. Alleen het gehoor kan men veilig vertrouwen. Ik geloof alwat de Zoon van God heeft gezegd. Niets is meer waar dan dit Woord van waarheid”.

De dag werd, in de voormalige Lutherse kerk aan Het Spui, geopend door mgr. Punt en afgesloten met een viering in de Krijtberg, waarin kardinaal Simonis hoofdcelebrant was. Daarna volgde een eucharistische aanbidding in de kerk van het Begijnhof.

Ziekencommunie
Charles Caspers, medewerker van het Titus-Brandsma-instituut in Nijmegen, bleef letterlijk dicht bij huis. Hij behandelde de ziekencommunie, het centrale gegeven in de geschiedenis van het Mirakel van Amsterdam. ). Samenvattend stelde hij vast dat de communie in de hoge en late middeleeuwen als de belangrijkste geloofsdaad gold , en de belangrijkste communie in een mensenleven was de laatste. Het sacrament bewoog letterlijk voortdurend heen en weer tussen het altaar en het sterfbed, vaak zelfs in een kleine processie, overal waar christenen waren, op elk uur van de dag en de nacht: “Over tijd en ruimte lag een eucharistische sluier”.

Foto's: Steef Pardoen
Klik op deze illustratie voor een fotoreportage van Steef Pardoen.

Eerbied
Ook Jopie Koop uit Gouda sprak over de ziekencommunie, maar dan vanuit haar ervaring als iemand die door de parochiepriester wordt aangesteld om aan zieken de geconsacreerde hostie te mogen brengen. “Vanuit mijn kindertijd kan ik mij herinneren dat wij met eerbied de priester benaderden die de Heilige Hostie bij zich droeg. In die tijd liep er al geen misdienaar meer voorop met een lampje, maar wanneer de priester zijn hand geschoven had onder zijn jas dan wist je dat hij Ons Heer bij zich had. Je moest dan blijven staan en eerbiedig je hoofd buigen en wachten tot de priester voorbij was. Ik denk daar vaak aan als ik op mijn fiets, met mijn hand in mijn jaszak, het doosje omklem.” Mevrouw Koop omschreef de communie als “God, die zijn armen naar ons uitspreidt en ons bemoedigt”.

“Hij is mijn vriend”
Hoofdspreker van de dag was schrijver Willem Jan Otten, winnaar van de Libris Literatuurprijs. Hij vertelde over zijn eigen proces van katholiek worden en over de plaats van de kerk en de eucharistie in zijn leven. Daarbij verwees hij onder meer naar Vondel en diens Altaargeheimenissen. Marijke Elsenburg, die betrokken is bij de organisatie van de jaarlijkse Stille Omgang in de hoofdstad, deelde de ervaring van de Emmaüsgangers: zij herkent de Heer aan het breken van het Brood. “Het blijft een mysterie, ook voor mij, een diepe geestelijke ervaring die ik niet verder kan uitleggen, maar Hij is mijn vriend.”

Het Jaar van de Eucharistie wordt deze maand afgesloten met de bisschoppensynode in Rome. Niet alleen onze hulpbisschop zal aan de synode deelnemen. Eind september werd in Rome bekendgemaakt dat ook liturgist mag. dr. Jo Hermans, docent aan het Grootseminarie Het Willibrordhuis in Vogelenzang en geestelijk begeleider van de studenten, door paus Benedictus is benoemd als peritus of deskundige.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: