Nederlandse bisschoppen wijzen in Vastenbrief op levensbelang soberheid 26 februari 2004

Voor het eerst sinds 1996 brengen de Nederlandse bisschoppen ter gelegenheid van de Veertigdagentijd een gezamenlijke Vastenbrief uit. De brief, getiteld ‘Van uitsluiting en armoede naar gerechtigheid en vrede’, verschijnt vandaag (Aswoensdag) bij de start van de Veertigdagentijd. Directe aanleiding voor de gezamenlijke brief is de gegroeide behoefte binnen de Bisschoppenconferentie om krachtig te pleiten voor een sobere levensstijl. De Veertigdagentijd, binnen de Kerk van oudsher de tijd van vasten en bezinning, biedt volgens de bisschoppen een goede aanleiding om de eigen levensstijl te heroverwegen.

Een sobere levensstijl die genoegen neemt met genoeg is niet alleen bedoeld als tegenwicht voor overdreven consumentisme, maar ook een aanzet tot een rechtvaardiger verdeling van de rijkdommen op de wereld. Maar die soberheid gaat over méér dan minderen alleen, benadrukken de bisschoppen in hun brief. Het gaat om een juiste houding die letterlijk ‘van levensbelang’ is: “We gebruiken deze veertig dagen om onszelf weer ‘hongerig’ te maken voor het Woord van God, voor geestelijke groei, voor groei in naastenliefde.” Want hoewel de Veertigdagentijd vroeger vooral als ‘Vastentijd, tijd van minderen’ bekend stond, gaat het ook om handelen, om ‘meerderen’ en afstand overbruggen: “Kort gezegd, het is een periode van herstel van relaties: met God, met onze medemensen en met onszelf”, zo stelt de Vastenbrief.

‘Vergeten en verzwegen sacrament’
Mede daarom is het juist in deze tijd ook zo vol betekenis niet alleen te bidden, maar tevens het sacrament van boete en verzoening te ontvangen, aldus het bisschoppelijk schrijven: “In dit sacrament ontmoeten wij Christus als degene in wie God ons zijn meelevend hart toont en ons volledig met Hem verzoent. Wij willen de herontdekking van dit ‘vergeten’ en ‘verzwegen’ sacrament in de Nederlandse geloofsgemeenschap van harte aanbevelen en voelen ons bemoedigd dat met name een jonge generatie vaak met grote onbevangenheid de rijkdom van dit sacrament ontdekt.”

De bisschoppen wijzen in hun brief bovendien op het belang en de actualiteit van de werken van barmhartigheid. “Jezus legt in het evangelie van Aswoensdag een verband tussen gebed, vasten en aalmoezen geven. Het woord ‘aalmoes’ is afgeleid van het Griekse woord voor barmhartigheid.” Ze nodigen in de Vastenbrief de gelovigen dan ook uit tot die drievoudige praktijk van gebed, aalmoes en vasten. Ook roepen ze de gelovigen op tot het slechten van sociale barrières en het neerhalen van sociale muren. Want “wanneer wij samen zo de Veertigdagentijd beleven, kunnen we ook echt Pasen vieren”, aldus de brief. De Vastentijd loopt van 25 februari (Aswoensdag) tot 11 april (Pasen) en dient ter voorbereiding op Pasen, het Hoogfeest van de Verrijzenis van de Heer.

De gehele tekst van de Vastenbrief, alsmede een samenvatting ervan, is te vinden op www.katholieknederland.nl.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: