Diakens vieren zilveren jubileum met landelijk symposium 25 juni 2002

Logo diakenkring Met een landelijk symposium in Hilversum over de plaats en de identiteit van de diaken viert de diakenkring van het bisdom Haarlem op 28 september het zilveren jubileum van de permanente diakens in Nederland. Op het programma staan onder meer inleidingen door drs.Nelleke Wijngaards-Serrarens, echtegenote van een diaken en bestuurslid van het Internationaal Convent van Diakens en prof. Dr. Veerle Draulans (Leuven/Tilburg), alsmede een forumdiscussie met dr. Jozef Wissink, docent aan de diakenopleiding Dijnselburg in Zeist, prof dr.Fred van Iersel, diaken van de krijgsmacht, Peter Hoefnagels, diaken van het bisdom Breda en Rector Vries van de diakenopleiding in Roermond.

Op zaterdag 28 september 2002 is het 25 jaar geleden dat de toenmalige bisschop van Haarlem, mgr.Th. Zwartkruis, de eerste permanente diaken van de Nederlandse kerkprovincie, Dirk Visser, wijdde. De kring van permanente diakens van het bisdom Haarlem wil dit jubileum aangrijpen voor feest en bezinning. Behalve dat een gezamenlijk feest in onze kerkprovincie heilzaam kan zijn en energie kan opwekken om het heilswerk van Christus con amore voort te zetten, is deze dag ook waardevol als uitdrukking van verbondenheid en saamhorigheid van ambten en functies in de kerken. De permanente diaken, zo stellen de organisatoren, vormt een brug binnen onze geloofsgemeenschap en daarbuiten. Hij verpersoonlijkt de zorg voor en dienstbaarheid aan ieder, die op zijn weg komt of die hij 'langs de weg/tussen'de wal en het schip' aantreft. Hij is 'vrijgemaakte' om deze hoofdtaak van de Kerk handen en voeten te geven.

Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie besloten de bisschoppen het ambt van diaken weer in ere te herstellen als een blijvende, permanente graad van het wijdingssacrament. Dit ging echter niet vanzelf. De aanwezigheid van een gewijde bedienaar op het breukvlak Kerk en samenleving was een belangrijk, maar niet doorslaggevend argument. Van doorslaggevende betekenis voor het herstel van het diakenambt was veeleer de pastorale noodzaak die naar voren kwam, als gevolg van het toenemend priestertekort. Hier tekende zich dan ook een tweede werkveld af voor de diaken, namelijk de diaken die naast de priester in een parochiegemeenschap werkzaam is, met een specifiek aandachtsgebied namelijk de caritas.

Nederland telt ongeveer 240 permanente diakens. Daarbij zijn de verschillen tussen de bisdommen groot. Utrecht, 's-Hertogenbosch en Roermond hebben de meeste diakens (elk meer dan vijftig), Groningen de minste (5); Haarlem, Breda en Rotterdam nemen een middenpositie in (tussen de twintig en de veertig).
Kardinaal Simonis is hoofdcelebrant tijdens de eucharistieviering in de Hilversumse St.Vituskerk, waarmee de dag geopend wordt. Mgr. dr. W. Eijk zal de homilie verzorgen. Verschillende andere bisschoppen, onder wie de beide Haarlemse, zullen concelebreren. Bij gelegenheid van het jubileum verschijnt er een bundel interviews met diakens uit de verschillende Nederlandse bisdommen en Vlaanderen, met een voorwoord van de kardinaal. De diakenkring van Haarlem biedt tijdens deze dag aan de Nederlandse diakens een bijzonder geschenk aan.

Opgave voor deze dag:

Landelijke Diakendag 28 september
Nieuwe Gracht 80
2011 NJ  Haarlem
Haarlem 25 juni 2002
Persdienst bisdom / wp

Voor het laatst gewijzigd: