Eerste Landelijke Diakendag in Hilversum 25 september 2002

"Wat God verbonden heeft, mag het diaconaat niet scheiden"

De vrouw staat centraal tijdens de eerste landelijke diakendag, die zaterdag in Hilversum plaatsvindt. Niet alleen omdat beide inleiders vrouw zijn, maar ook vanwege het thema van inleidingen. In de Sint Vituskerk en later in hotel Gooiland vieren de Nederlandse diakens het feit dat vijfentwintig jaar geleden de eerste permanente diaken werd gewijd.

Drs. Nelleke Wijngaards Serrarens, socioloog, zelf echtgenote van een diaken en bestuurslid van het Internationaal Convent van Diakens, spreekt over huwelijk en diaconaat. Aangezien verreweg de meeste permanente diakens getrouwd zijn, speelt het huwelijk in het leven van de diaken een overheersende rol. En dat moet ook zo zijn, aldus mevrouw Wijngaards. "Door meerdere bisschoppen is beklemtoond dat voor diakens het huwelijk en gezin op de eerste plaats dienen te komen, vóór werk en kerk". Met andere woorden: het sacrament van het diaconaat mag niet ten koste gaan van het sacrament van het huwelijk. Scherper nog formuleert Steve Landregan, gehuwd diaken en medewerker van de bisschop van Dallas (Texas): "Wat God verbonden heeft, mag het diaconaat niet scheiden". En een zeer geëngageerde diaken in Duitsland zegt het zó: "Ik moet niet vergeten dat ook mijn vrouw mijn naaste is". Van de andere kant leert volgens Wijngaards de praktijk dat veel diakens hun werk überhaupt niet zouden kunnen doen zonder hun echtgenotes.

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de toenmalige bisschop van Haarlem, mgr. Th. Zwartkruis, de eerste permanente diaken van de Nederlandse kerkprovincie, Dirk Visser, wijdde. De kring van permanente diakens van het bisdom Haarlem heeft dit jubileum aangegrepen voor feest en bezinning. Het is de eerste keer dat in Nederland op een dergelijke schaal (er hebben zich reeds meer dan honderd mensen aangemeld) gestudeerd wordt op ambt, leven en identiteit van de permanente diaken.

De dag begint met een pontificale hoogmis uit dankbaarheid, in de kerk van Sint Vitus. Hoofdcelebrant is kardinaal Adr. Simonis, terwijl mgr. dr. W.J.Eijk, bisschop van Groningen, de feestpredikatie houdt. Ook de andere aanwezige bisschoppen, onder wie mgr. dr. J. Punt, mgr. J. van Burgsteden SSS en mgr. dr. J. de Kok O.F.M., zullen concelebreren.

Prof. Dr. Veerle Draulans (Leuven/Tilburg) behandelt vanuit haar theologisch/historische achtergrond de ontwikkeling van het ambt en de identiteit van de diaken vandaag. Een forumdiscussie met dr. Jozef Wissink, docent aan de diakenopleiding Dijnselburg in Zeist, prof dr. Fred van Iersel, diaken van de krijgsmacht, Peter Hoefnagels, diaken van het bisdom Breda en Rector Vries van de diakenopleiding in Roermond besluit het officiële gedeelte.

Bij gelegenheid van het jubileum verschijnt er een bundel van twaalf interviews met diakens en echtgenotes van diakens uit de verschillende Nederlandse bisdommen en Vlaanderen, met een voorwoord van kardinaal Simonis.
De diakenkring van Haarlem biedt tijdens deze dag aan de Nederlandse werkers in het pastoraat (priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers een bijzonder geschenk aan.

Persdienst bisdom / Wim Peeters


Voor het laatst gewijzigd: