Nieuwe deken West-Friesland 12 maart 2002

De bisschop van Haarlem, mgr. dr. J.M. Punt, heeft pastoor dr. M. Wagemaker uit Heemstede per 1 april 2002 benoemd tot deken van Hoorn (West-Friesland), het grootste dekenaat van het bisdom met meer dan honderdduizend katholieken. Hij volgt deken J.Wenting op, die benoemd is tot pastoor te Weesp-Muiden-Muiderberg.

Matthieu Adrianus Laurentius Wagemaker werd geboren op 12 januari 1968 te Rotterdam.

Hij groeide op in Winkel (NH) en doorliep het Murmelliusgymnasium te Alkmaar (1980-1986).

Hij studeerde Systematische Theologie en Cultuurfilosofie aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam (1986-1989) en aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht (1989-1992). Zijn pastorale stages waren in Amsterdam bij de Vincentiusvereniging (opvang dak- en thuislozen) en in de parochie van de H. Vitus - H. Willibrord te Hilversum.

Hij werd door mgr. Bomers benoemd in Zwaagdijk - Oost en de regio voor jongerenpastoraat, vorming en toerusting in 1992. Zijn priesterwijding volgde in 1993.

In 1995 zond de bisschop hem naar Rome met de opdracht een proefschrift te schrijven. Hij promoveerde in 1997 op een dissertatie over de ontwikkeling in de verhouding tussen Anglicanen en Katholieken aangaande de opvatting over gezag in de kerk (de rol van Bijbel, Traditie, Wetenschap en Bisschopsambt).

In 1997 kreeg hij zijn huidige standplaats, toen hij benoemd werd tot pastoor van de parochie O.L.V. Hemelvaart te Heemstede en tot eindverantwoordelijk priester van de parochie H. Bavo te Heemstede. Daarnaast is hij docent aan het diocesaan grootseminarie Willibrordhuis te Vogelenzang voor de vakken: fundamentele theologie, genadeleer en oecumene. Naast deze formele benoeming geeft Wagemaker regelmatig retraites en lezingen en doet hij commissiewerk voor het bisdom Haarlem.

Haarlem 12 maart 2002
Persdienst bisdom / wp


Voor het laatst gewijzigd: