Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tiltenberg organiseert oriŽntatiedagen voor jonge mannen

gepubliceerd: woensdag, 4 februari 2009
In het weekend van zaterag 28 februari en zon­dag 1 maart stelt het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord op de Tilten­berg in Vo­ge­len­zang haar deuren open voor jon­ge­man­nen die in­te­res­se hebben in het pries­ter­schap. Momenteel zijn zoín 40 stu­den­ten aan de Tilten­berg verbon­den om zich voor te berei­den op het pries­ter­schap. Dit studie­jaar be­gon­nen 7 nieuwe stu­den­ten en in juni zullen 2 kan­di­da­ten de pries­ter­wij­ding ont­van­gen in de ka­the­drale kerk St. Bavo te Haar­lem.

Hoe ziet het pro­gram­ma van het oriŽntatie­week­end er eigen­lijk uit, vragen we aan Rector Hendriks, het hoofd van de pries­ter­oplei­ding. ďDe oriŽntatie­da­gen zullen be­zin­nend en ver­die­pend van karakter zijn, maar ook met de nodige gezellig­heid. Men krijgt de kans om het leven op een semi­na­rie mee te maken zoals de ge­za­men­lijke gebedstij­den en de maaltij­den en erva­ringen uit te wisselen met de se­mi­na­risten en anderen die zich aan het oriŽnteren zijn. Op die manier willen we een zoín goed moge­lijk beeld schetsen van wat het pries­ter­schap precies inhoudt.Ē

ďEr zal volop gelegen­heid zijn voor het stellen van vragen,Ē zo weet Rector Hendriks ver­der te ver­tellen: ďWe merken dat daar veel behoefte aan is. Zo vragen de deel­ne­mers zich vaak af: Hoe kun je weten of je roe­ping hebt om pries­ter te wor­den? Hoe kun je meer zeker­heid krijgen? Hoe is het leven in een semi­na­rie? Hoe ziet de oplei­ding eruit? Wat is er nog meer nodig behalve studie en gebed?
We zullen ons best doen om al die vragen te be­ant­woor­den,Ē glimlacht Rector Hendriks.

Het studie­tra­ject voor het pries­ter­schap duurt normaal­ge­spro­ken 7 jaar: 2 jaar filo­so­fie, 4 jaar theo­lo­gie en een pa­ro­chiestage van 1 jaar. Tijdens de studie vin­den ook reeds kleinere stages plaats en wordt veel ruimte gemaakt voor per­soon­lijke groei en gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding.

Ook de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. Punt, zal aanwe­zig zijn tij­dens het weekend en in gesprek gaan met de aanwe­zigen. Men is van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Opgave: bij rector J. Hendriks, rector@tilten­berg.org. Meer in­for­ma­tie kan men vin­den op de web­si­te van de Tilten­bergBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose